บอร์ดนกเเอร์อนุมัติ"ปิยะ"ไขก๊อก

27 August 2018


 นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานคณะกรรมการบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า คณะกรรมการได้อนุมัติตามความประสงค์ของนายปิยะ ยอดมณี ที่จะลาออกจากตำแหน่งกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการชุดย่อยต่างๆ ทุกคณะ ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2561นับตั้งแต่การดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารมาเป็นระยะเวลา 11 เดือน ของนายปิยะ ได้ทุ่มเทการดำเนินงานตามแผนธุรกิจของบริษัทตามที่วางไว้โดยมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นอันเห็นได้จากผลดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น การบริหารการจัดการด้านความตรงต่อเวลา (On Time Performance) สูงถึง 88% ในเดือนกรกฎาคม 2561ประกอบกับนายปิยะ เห็นว่าขณะนี้บริษัทมีการแต่งตั้งผู้บริหารสายงานต่างๆ ครบทุกตำแหน่งแล้ว นายปิยะจึงได้ตัดสินใจลาออก และเชื่อมั่นว่าทีมบริหารที่มีอยู่จะสามารถทำงานร่วมกับคณะกรรมการและฝ่ายงานต่างๆ เพื่อผลักดันให้บริษัทประสบความสำเร็จต่อไปนายประเสริฐกล่าวต่อว่า คณะกรรมการบริษัทจะได้สรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อนกแอร์เพื่อเข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารแทนนายปิยะต่อไป เพื่อให้บริษัทสามารถเจริญเติบโตและแข่งขันได้สมกับที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นสายการบินราคาประหยัดที่ดีที่สุดของประเทศไทย โดยสกายแทร็กซ์ เวิลด์ แอร์ไลน์ อวอร์ด ประจำปี 2561 ( Best Low-Cost Airline in Thailand 2018 by SKYTRAX World Airline Awards)ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ประกาศแต่งตั้ง คุณประเวช องอาจสิทธิกุล กรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร เพื่อดำรงตำแหน่ง รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งคุณประเวช มีประสบการณ์การทำงานอย่างใกล้ชิดกับบริษัทเป็นเวลา 11 เดือนลาออก ปิยะ ยอดมณี นกเเอร์