ป.ป.ท.“เรียกคืนผืนป่าภูเรือ” กว่า 2,700 ไร่ มูลค่า 400 กว่าล้าน

27 August 2018


 

ป.ป.ท. บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง“เรียกคืนผืนป่าภูเรือ” กว่า 2,700 ไร่ มูลค่า 400 กว่าล้านบาท คืนสู่สมบัติชาติวันนี้ (27 สิงหาคม 2561) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) นำโดยพันโท กรทิพย์ ดาโรจน์ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. พร้อมด้วยพันตำรวจโท วันนพ สมจินตนากุล รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเลย (กอ.รมน.จว.เลย) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลย7 (ภูเรือ) อำเภอภูเรือ และสถานีตำรวจภูธรอำเภอภูเรือ ปฏิบัติการลงพื้นที่โดยอาศัยอำนาจตามคำสั่ง คสช. ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เพื่อตรวจสอบเรื่องร้องเรียนกรณีการออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ในท้องที่ตำบลปลาบ่าและตำบลร่องจิก อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย โดยมีการนำแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. 1) ซึ่งอยู่ในท้องที่ตำบลโพนสูง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย มาออกในท้องที่อำเภอภูเรือ ตั้งแต่ปี 2533 รวมจำนวน 63 แปลง เนื้อที่ 2,777 - 3 - 21 ไร่สืบเนื่องจากการที่สำนักงาน ป.ป.ท. ลงพื้นที่ตรวจสอบการออกโฉนดที่ดินโดยมิชอบในเขตพื้นที่ป่าภูเขาหนองปาด (ภูพ้อย) อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย เมื่อปี 2560 ต่อมาได้รับข้อมูลเพิ่มเติมว่า ยังมีที่ดิน น.ส.3 ก. จำนวน 63 แปลง เนื้อที่ 2,777 ไร่ ในพื้นที่ดังกล่าวมีการออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบ ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า พื้นที่ดังกล่าวมีการนำ ส.ค.1 จากพื้นที่อื่นมาเป็นหลักฐานในการออกเอกสารสิทธิจำนวน 31 แปลง ส่วนอีก 32 แปลง ไม่ปรากฏสารบบการออก น.ส.3 ก. ซึ่งที่ดินบริเวณดังกล่าวมีมูลค่าในการซื้อขายแปลงละประมาณ 150,000 บาท มูลค่ารวม 416.5 ล้านบาท

 ป.ป.ท. พันโท กรทิพย์ ดาโรจน์