BGC เตรียมขาย IPO 194,444,000 หุ้น! หลัง ก.ล.ต. นับหนึ่งไฟลิ่ง

27 August 2018


BGC เตรียมขาย IPO 194,444,000 หุ้น หลัง ก.ล.ต. นับหนึ่งไฟลิ่ง ลุยสร้างโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์แก้วแห่งใหม่ที่ จ.ราชบุรี ดันกำลังการผลิตรวมเพิ่มเป็น 3,495 ตันต่อวัน

บมจ.บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส (BG Container Glass Public Company Limited) หรือ BGC เตรียมเสนอขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 194,444,000 หุ้น หลังสำนักงาน ก.ล.ต. นับหนึ่งไฟลิ่ง คาดนำบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในปีนี้ พร้อมชูศักยภาพเป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์แก้วที่มีกำลังการผลิตมากที่สุดในประเทศไทย ด้วยกำลังการผลิต 3,095 ตันต่อวัน และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์แก้วแห่งใหม่ ที่ จ.ราชบุรี อีก 400 ตันต่อวัน ใช้งบลงทุนประมาณ 2,500 ล้านบาท เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตรวมเป็น 3,495 ตันต่อวัน รองรับดีมานด์ในไทยและต่างประเทศ คาดเริ่มเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในปีนี้

นายพงศ์ศักดิ์ พฤกษ์ไพศาล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน เปิดเผยว่า หลังจากบริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) หรือ BGC ได้ยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ไฟลิ่ง) ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อขอเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) ล่าสุด สำนักงาน ก.ล.ต. ได้นับหนึ่งแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และแบบไฟลิ่งเป็นที่เรียบร้อย โดย บมจ.บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จะเสนอขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 194,444,000 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละไม่เกิน 28 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งมีการจัดสรรหุ้นจำนวนไม่เกิน 19,444,000 หุ้น หรือคิดเป็นไม่เกินร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นสามัญ ที่เสนอขายในครั้งน้ีให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ โดยวัตถุประสงค์การระดมทุนครั้งนี้เพื่อชำระเงินกู้ยืมสำหรับการขยายโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์แก้วแห่งใหม่ ใน จ.ราชบุรี และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ทั้งนี้ หลังจากที่ สำนักงาน ก.ล.ต. อนุมัติให้เสนอขายหุ้น IPO และแบบไฟลิ่งมีผลใช้บังคับ จะกำหนดวันเสนอขายหุ้น IPO และคาดว่าจะนำ บมจ.บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในปีนี้

ทั้งนี้ บมจ.บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส และบริษัทย่อย เป็นผู้ผลิต จัดจำหน่าย ส่งออก และนำเข้าบรรจุภัณฑ์แก้ว โดยปัจจุบัน กลุ่มบริษัทฯ มีกำลังการผลิตบรรจุภัณฑ์แก้วมากที่สุดในประเทศไทย (อ้างอิงจากรายงาน GlobalData Plc วันที่ 2 ก.พ. 2561) ด้วยกำลังการผลิตรวมทั้งสิ้น 3,095 ตันต่อวันในปัจจุบัน เนื่องจากบรรจุภัณฑ์แก้วใช้กันอย่างแพร่หลาย แต่มีผู้ผลิตรายใหญ่ในประเทศไทยเพียงไม่กี่ราย ธุรกิจของ บมจ.บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าซ จึงถือเป็นธุรกิจที่มีความมั่นคงและมีกระแสเงินสดที่แข็งแกร่ง

นายศิลปรัตน์ วัฒนเกษตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ" หรือ "BGC") และบริษัทย่อย ("กลุ่มบริษัทฯ") ผู้ผลิต จัดจำหน่าย ส่งออก และนำเข้าบรรจุภัณฑ์แก้ว กล่าวว่า บริษัทฯ มีวิสัยทัศน์จะก้าวสู่การเป็นผู้นำการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แก้วและบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพในภูมิภาคอาเซียน โดย BGC มีความสามารถเชิงการผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์แก้วที่หลากหลาย ซึ่งปัจจุบันแบ่งเป็นบรรจุภัณฑ์แก้วที่ผลิตออกเป็น 5 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1.ขวดเบียร์ 2.ขวดเครื่องดื่มไม่ผสมแอลกอฮอล์ 3.ขวดอาหาร 4.ขวดยาและยาฆ่าแมลง และ 5.ขวดผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เช่น เครื่องดื่มที่ให้พลังงาน สุรา ฯลฯ

ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2561 BGC มีบริษัทย่อยที่ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์แก้ว 6 บริษัท มีเตาหลอมแก้วรวมทั้งสิ้น 10 เตา กำลังการผลิตรวม 3,095 ตันต่อวัน และปัจจุบัน อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์แก้วและเตาหลอมแก้วแห่งใหม่ ที่ จ.ราชบุรี อีก 1 เตา เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ ใช้เงินลงทุนเบื้องต้นประมาณ 2,500 ล้านบาท คาดว่าจะสามารถเริ่มผลิตเชิงพาณิชย์ภายในปีนี้ ซึ่งจะมีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นอีก 400 ตันต่อวัน รวมเป็นประมาณ 3,495 ตันต่อวัน โดยโรงงานแห่งใหม่ดังกล่าวได้รับการออกแบบให้ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น นำระบบสื่อสารข้อมูลการผลิตแบบออนไลน์เข้ามาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และสามารถผลิตสินค้าในปริมาณมาก เพื่อให้ได้ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยต่ำและมีความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนสายการผลิตอีกด้วย

กรรมการผู้จัดการ BGC กล่าวว่า บริษัทฯ มีโรงงานผลิตกระจายตัวอยู่ในหลายพื้นที่เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญ ๆ เช่น จ.ปทุมธานี ขอนแก่น พระนครศรีอยุธยา ปราจีนบุรี ส่งผลดีต่อการจัดหาแหล่งวัตถุดิบที่มีต้นทุนต่ำ การบริหารต้นทุนโลจิสติกส์ และการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าในพื้นที่ต่าง ๆ ได้อย่างทั่วถึง โดยปัจจุบัน บริษัทฯ ถือเป็นผู้จำหน่ายบรรจุภัณฑ์แก้วเพียงรายเดียวให้แก่กลุ่มบุญรอด ซึ่งเป็นผู้ผลิตเครื่องดื่มเบียร์และโซดารายใหญ่ของประเทศไทย

ทั้งนี้ บริษัทฯ เชื่อว่า ภาพรวมอุตสาหกรรมการผลิตบรรจุภัณฑ์แก้วจะได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการเติบโตของกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงเทรนด์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เนื่องจากสามารถนำผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วกลับมารีไซเคิลได้ทั้งหมด และยังเป็นอุตสาหกรรมที่มีข้อจำกัดในการเข้าแข่งขันสูง (High Barrier to Entry) เนื่องจากต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมาก

น.ส.ศิริกุล มังกรกนก ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักงานการเงินและบัญชี BGC กล่าวว่า บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานที่ดีเมื่อเทียบกับผลการดำเนินงานในปีก่อนหน้า โดยในงวด 6 เดือนแรกของปีนี้ (ม.ค. ถึง มิ.ย. 2561) บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 270.1 ล้านบาท เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 121.7 ล้านบาท หรือ มีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 122.0 โดยมีสาเหตุหลักจากต้นทุนคงที่ลดลงจากการย้ายฐานการผลิตจากโรงงานระยองที่ปิดตัวลงไปยังเตาที่มีประสิทธิภาพการดำเนินงานดีขึ้น และการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ


……………….
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
BGCยื่นไฟลิ่งเข้าตลท.ขยายกำลังผลิตจาก3,095เป็น3,495ตันต่อวัน
บีจี เปิด “BG Glass Studio” สตูดิโอเป่าแก้วแห่งแรกในไทย


เพิ่มเพื่อน


หุ้น ฐานเศรษฐกิจ ก.ล.ต. IPO Thansettakij BGC หุ้น BGC โรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์แก้ว