นายกฯ พอใจความก้าวหน้า "นาแปลงใหญ่" แนะปลูกพืชเสริม ลดเสี่ยงราคาข้าวตกต่ำ

26 August 2018


นายกฯ พอใจความก้าวหน้านาแปลงใหญ่ ชี้! ช่วยลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตและรายได้ แนะเกษตรกรปลูกพืชเสริม ลดความเสี่ยงราคาข้าวตกต่ำ

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พอใจผลการดำเนินงานส่งเสริมระบบนาแปลงใหญ่ ที่พบว่า เกษตรกรมากกว่าร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในการรวมกลุ่มทำนา เนื่องจากทำให้กลุ่มมีความเข้มแข็งขึ้น มีรายได้เพิ่มขึ้น ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาด ทั้งของวิสาหกิจชุมชนด้านข้าวและสหกรณ์การเกษตร

"รายงานของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ระบุว่า เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 1,325 บาทต่อไร่ โดยปีแรกที่เริ่มทำเพิ่มขึ้น 115 บาทต่อไร่ ปีที่ 2 เพิ่มขึ้น 1,211 บาทต่อไร่ ซึ่งเป็นผลมาจากผลผลิตข้าวที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.50 ขณะที่ต้นทุนการผลิตลดลงร้อยละ 19.02"

นายกรัฐมนตรี เน้นย้ำว่า รัฐบาลได้จัดทำโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2558-2561 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว โดยลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตข้าวคุณภาพดี ช่วยเพิ่มสมรรถนะการบริหารจัดการข้าวของชุมชนแบบครบวงจร ตั้งแต่กระบวนการผลิต การจัดการคุณภาพ และการตลาด เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้

"นาแปลงใหญ่เป็นหนึ่งในเครื่องมือแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตการเกษตรตกต่ำอย่างยั่งยืน โดยขณะนี้ มีนาแปลงใหญ่ที่ดูแลโดยกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้งสิ้น 1,902 แปลง ครอบคลุมพื้นที่ 2,433,172 ไร่ เกษตรกรจำนวน 175,647 ราย ในพื้นที่ 71 จังหวัด แบ่งเป็นกลุ่มต่อเนื่องปี 2558-2560 จำนวน 1,172 แปลง และกลุ่มใหม่ปี 2561 จำนวน 30 แปลง"

สำหรับการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานข้าว นายกรัฐมนตรี ได้รับรายงานว่า ขณะนี้มีเกษตรกรเข้าสู่ระบบการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP แล้ว 854 แปลง เกษตรกร 47,700 ราย พื้นที่ 594,916 ไร่ ซึ่งคาดว่าจะมีผลผลิตข้าวที่ได้มาตรฐานเข้าสู่ตลาดไม่น้อยกว่า 300,000 ตัน และภาครัฐตั้งเป้าให้เกษตรกรเข้าสู่ระบบและเข้ารับการตรวจใบรับรองในปี 2562 อีก 127,947 ราย พื้นที่ 1.8 ล้านไร่

อย่างไรก็ตาม นายกรัฐมนตรี แนะว่า เกษตรกรจะต้องรู้จักปลูกพืชเสริมหรือทำเกษตรแบบผสมผสาน เลี้ยงสัตว์ และแปรรูปผลผลิตขาย เพื่อให้มีรายได้ตลอดทั้งปี ป้องกันปัญหาผลกระทบที่เกิดจากราคาข้าวตกต่ำในวันข้างหน้า


……………….
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
เกษตรเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวโครงการส่งเสริมนาแปลงใหญ่
สศก.ชี้นาแปลงใหญ่  เกษตรกรรายได้เพิ่ม 35%
ราคาข้าว เกษตรกร ฐานเศรษฐกิจ ข้าว นายกรัฐมนตรี ผลผลิต นาแปลงใหญ่ ปลูกพืช Thansettakij