กสร.โชว์ผลงาน Safety 10เดือนปรับนายจ้างแล้วกว่า24 ล้าน

24 August 2018


กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เผยเดือน ต.ค.60-ส.ค.61 ลุยตรวจความปลอดภัยในการทำงานไปแล้วกว่า 1.5 หมื่นแห่ง พบสถานประกอบกิจการปฏิบัติไม่ถูกต้องปรับไปแล้วกว่า 24 ล้านบาท พร้อมส่งเสริมด้านความปลอดภัยมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยผลการขับเคลื่อน Safety Thailand ตามนโยบายของพลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ว่า ในปี งบประมาณ 2561 โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 จนถึง 31 กรกฎาคม 2561 เป็นเวลา 10 เดือน กสร. ได้ดำเนินการตรวจและบังคับใช้กฎหมายความปลอดภัยในการทำงานอย่างจริงจัง โดยพนักงานตรวจความปลอดภัยได้เข้าตรวจความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการไปแล้วกว่า 15,302 แห่ง ครอบคลุมลูกจ้างกว่า 1.2 ล้านคน และได้ดำเนินคดีโดยเปรียบเทียบปรับผู้กระทำผิดตามพระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. 2554 รวม 205 คดี เป็นเงินทั้งสิ้น 24.78 ล้านบาทนอกจากการตรวจบังคับใช้กฎหมายแล้ว การส่งเสริมและสร้างการรับรู้ผ่านโครงการกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การสร้างการรับรู้ผ่านศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ความปลอดภัยในการทำงานเฉลิมพระเกียรติฯ ส่งเสริมโครงการสถานศึกษาปลอดภัย ซึ่งมีสถานศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการ 898 แห่ง ตลอดจนสร้างเครือข่ายด้านความปลอดภัย โดยผ่านโครงการจป. จิตอาสา เพื่อเฝ้าระวังอุบัติเหตุ เป็นต้น ทั้งนี้ กสร.มุ่งหวังให้สถานประกอบกิจการทุกแห่งได้ตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัย ร่วมมือร่วมใจกันในการป้องกันและปรับปรุงด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการทำงานจนเกิดเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงาน และเป็นกลไกสำคัญในการลดอัตราการประสบอันตรายจากการทำงาน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ใช้แรงงานทุกคนกระทรวงแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กสร. กฎหมายความปลอดภัย