ดีอีผนึกฟินแลนด์ยกระดับโทรคม

25 August 2018


     ดีอี ผนึก ก.คมนาคมฯ ฟินแลนด์ จดปากกาลงนามพัฒนาอุตสาหกรรมด้านดิจิตอล เน้น 9 สาขาสำคัญ ยกระดับความรู้ด้านเทคโนโลยีของไทย

นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เผยว่า กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งราชอาณาจักรไทย ได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเทคโนโลยีดิจิตอล ร่วมกับกระทรวงคมนาคมและโทรคมนาคม แห่งสาธารณรัฐฟินแลนด์ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ นายมิกา ลินติแล่ะ (H.E. Mr. Mika Lintilä) เป็นผู้ร่วมลงนาม ซึ่งการลงนาม ดังกล่าวจะช่วยในการส่งเสริมการค้า การแลกเปลี่ยนด้านเทคนิค การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนำไปสู่ความร่วมมืออย่างยั่งยืน

ทั้งนี้สำหรับความร่วมมือ ในครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) แนวปฏิบัติในการกำกับดูแล และนโยบายด้านโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเทคโนโลยีดิจิตอล 2) การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมไอซีทีและดิจิตอล ได้แก่ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ดิจิตอลคอนเทนต์ (Digitalcontent) และการบริการที่เกี่ยวข้อง 3) โครงสร้างพื้นฐานด้านบรอด แบนด์ และการพัฒนาการให้บริการ 4) นวัตกรรมด้านดิจิตอล เช่น Big data, Internet of Things (IoT) และปัญญาประดิษฐ์ (AI) 5) ระบบนิเวศด้านดิจิตอล รวมถึงเมืองอัจฉริยะ 6) โอกาสด้านดิจิตอล เช่น การรู้เท่าทันดิจิตอล (Digital literacy) การใช้เทคโนโลยีดิจิตอลส่งเสริมโอกาสและ ศักยภาพของประชาชน (Digital inclusion) และเทคโนโลยีดิจิตอล 7) การเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิตอล 8) ส่งเสริมกลุ่มธุรกิจ Startup ผู้ประกอบการใหม่ และ SMEs ในด้านดิจิตอล และ 9) ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ รวมถึงความร่วมมือและความช่วยเหลือในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ขณะที่ความร่วมมือระหว่าง 2 ประเทศ จะดำเนินการในลักษณะการแบ่งปันความรู้ ผ่านการจัดการประชุม การประชุมเชิงปฏิบัติการ การสัมมนา โดยเบื้องต้นมีระยะเวลาในการร่วมมือกัน 3 ปี และจะขยายความร่วมมือตามความเหมาะสม ซึ่งการลงนามบันทึกความเข้าใจดังกล่าว เกิดขึ้นจากการได้มีโอกาสหารือข้อราชการ ระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลฯ กับ นางซาตู ซุยก์การี-เคลฟเวน (Ms.Satu Suikkari-Kleven) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟินแลนด์ประจำประเทศไทย เกี่ยวกับความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและเทคโนโลยีดิจิตอลระหว่างไทยกับฟินแลนด์ และได้ร่วมกันจัดทำบันทึกความเข้าใจ เมื่อเดือนมีนาคมและพฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา..................................................................................................

หน้า 20 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ | ฉบับ 3,395 ระหว่างวันที่ 26-29 สิงหาคม 2561


กระทรวงดีอี ร่วมลงนามเอ็มโอยู