‘เรือประมงพื้นบ้าน’ช็อก เจ้าท่าเพิกถอนทะเบียน9พันลำ "ห้ามจดใหม่2ปี"

26 August 2018


 ประมงพื้นบ้านช็อก! กรมเจ้าท่าสั่งเพิกถอนทะเบียนเรือกว่า 9 พันลำกลายเป็นเรือเถื่อน หลังไม่ไปต่อใบอนุญาตในเวลาที่กำหนด ซวยซํ้า"ราชกิจจาฯ"ประกาศงดจดทะเบียนเรือชั่วคราว 2 ปี ป้องเรือสวมทะเบียนลอบทำประมงผิดกฎหมาย

แหล่งข่าวจากกรมเจ้าท่าเปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า จากที่กรมได้ออกประกาศฉบับที่ 23/2561 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561ใจความสำคัญระบุว่า ตามที่พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย พ.ศ. 2481 ได้มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2561 ซึ่งมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการดำเนินการด้านทะเบียนเรือประมงเปลี่ยน แปลงไปรวมทั้งมีบทลงโทษที่สูงขึ้น ให้ระยะเวลาต่ออายุใบอนุญาตใช้เรือภายใน 30 วันนับตั้งแต่ใบอนุญาตสิ้นอายุเรือดังกล่าวจะถูกเพิกถอนทะเบียนเรือทันที ผลสรุปมีเรือที่จะต้องถูกถอนทะเบียนครั้งนี้กว่า 9,000 ลำ


ทั้งนี้เจ้าของเรือที่ถูกเพิกถอนทะเบียนเรือจะต้องดำเนินการแจ้งจุดจอดเรือให้เจ้าท่าทราบภายใน 24 ชั่วโมงนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งการถูกถอนทะเบียนเรือ เพื่อทำการล็อกเรือและทำเครื่อง หมายหรือสัญลักษณ์ว่าเรือดังกล่าวถูกเพิกถอนทะเบียนเรือแล้ว รวมทั้งต้องส่งคืนใบทะเบียนเรือและใบอนุญาตใช้เรือให้กับกรมเจ้าท่าภายในกำหนดด้วย

แหล่งข่าวกรมเจ้าท่ากล่าวว่า ในการใช้เรือที่ไม่มีใบอนุญาตใช้เรือ หรือใช้เรือที่ใบอนุญาตใช้เรือสิ้นอายุแล้วมีโทษปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านนํ้าไทย (ฉบับที่ 6 ) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือ (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2535   อย่างไรก็ตามในส่วนของเจ้าของเรือที่จะไปต่ออายุก็ต้องรอเวลาให้ผ่านไป 2 ปีก่อน เนื่องจาก เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องการงดจดทะเบียนเรือประมงเป็นการชั่วคราว 2 ปี นับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ


“กรมเจ้าท่าได้ดำเนินการเพิกถอนทะเบียนเรือไปแล้ว และมีเรือบางส่วนที่พบเจ้าของเรือและได้มีการแจ้งว่าเรือจม ชำรุด หรือขายไปต่างประเทศ แต่ไม่มีเอกสารยืนยันที่ชัดเจน ซึ่งมีความเสี่ยงว่าจะมีการนำเรือประมงดังกล่าวไปทำการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยนำเรือไปสวมทะเบียนเรือประมงของลำอื่น หรือจดทะเบียนเป็นเรือประมงใหม่”

ทั้งนี้ในระหว่างการดำเนินการสำรวจเรือที่มีขนาดตํ่ากว่า10 ตันกรอส เพื่อให้ทราบจำนวนเรือประมงทั้งหมดที่มีอยู่ในปัจจุบัน ดังนั้นเพื่อประโยชน์ในการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลเรือประมงให้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบันอันเพื่อเป็นการป้องกันและปราบปรามการทำประมงผิดกฎหมาย จึงมีความจำเป็นที่จะต้องควบคุมจำนวนเรือสำหรับการทำประมงเป็นการชั่วคราวปัจจุบันฐานข้อมูลทะเบียนเรือ กรมประมงมีเรือในระบบ ข้อมูล ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2561 (ดูกราฟิกประกอบ) แบ่งเป็นประมงพาณิชย์ ที่ขอรับใบอนุญาตทำการประมง รอบปี 2561-2562  จำนวน 1.16 หมื่นลำ เรือประมงพื้นบ้าน 2.72 หมื่นลำ รวม 3.88 หมื่นลำ หากเทียบในปี 2558 จะเห็นเรือมีจำนวนลดลง แล้วหากกรมเจ้าท่าเพิกถอนทะเบียนเรือเพิ่มอีกกว่า 9,000 ลำ ยิ่งจะทำให้เรือลดน้อยลงไปอีก

ด้านนายสะมะแอ เจะมูดอ นายกสมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ในวันที่ 1 กันยายน 2561 ทางกรมประมง จะมีการประชุมเกี่ยวกับเรื่องประมงพื้นบ้าน เรื่องการขึ้นทะเบียนเรือใหม่ และจัดสรรโควตาการจับปลาใหม่ ซึ่งทางสมาพันธ์หวังจะมีทางออกในเรื่องข้างต้น

หน้า 8 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 38 ฉบับ 3395 วันที่ 26-29 สิงหาคม 2561กรมเจ้าท่า เรือประมง กรมประมง ชาวประมงไทย