พาณิชย์ร่วมประชุมรัฐมนตรีศก.อาเซียนพร้อมรับไม้ต่อประธานที่สิงคโปร์

23 August 2018


พาณิชย์ร่วมประชุมรัฐมนตรีศก.อาเซียนพร้อมรับไม้ต่อประธานที่สิงคโปร์

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เผยว่า มีกำหนดเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (AEM) ครั้งที่ 50 ในวันที่ 28 สิงหาคม 2561 ณ ประเทศสิงคโปร์ เพื่อหารือรับไม้ต่อจากสิงคโปร์ ในการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562 โดยไทยจะใช้โอกาสนี้หารือกับอาเซียนในประเด็นเศรษฐกิจที่ อาเซียนจะร่วมกันผลักดันให้ประสบความสำเร็จในช่วงที่ไทยเป็นประธานอาเซียน อาทิ การส่งเสริมอำนวยความสะดวกทางการค้า การพัฒนาผู้ประกอบการขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย เป็นต้น

ทั้งได้มอบหมายให้นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เข้าร่วมการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม-1 กันยายน 2561 เช่น การประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนกับคู่เจรจา ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา รัสเซีย แคนาดา และการประชุมระดับรัฐมนตรีความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership: RCEP) เพื่อผลักดันในระดับนโยบายให้การเจรจาคืบหน้าอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะในเรื่องการเปิดตลาดการค้าสินค้า บริการ การลงทุน และการสรุปข้อบทเรื่องพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กฎระเบียบทางเทคนิค มาตรการสุขอนามัยพืช การแข่งขัน การระงับข้อพิพาท และกลไกการจัดตั้งสถาบัน เป็นต้นการประชุม AEM ครั้งนี้ จะมีการลงนามพิธีสาร เพื่ออนุวัติข้อผูกพันเปิดตลาดบริการชุดที่ 10 ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน ที่จะช่วยส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านบริการของประเทศสมาชิกอาเซียน ตลอดจนรับรองเอกสารทางเศรษฐกิจต่างๆ เช่น (1) ความตกลงว่าด้วยพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อาเซียน ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างสมาชิกอาเซียน (2) แนวปฏิบัติสำหรับการดำเนินการตามข้อตกลงอาเซียน ว่าด้วยมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีของสินค้า เพื่อความโปร่งใสและลดผลกระทบจากการบิดเบือนทางการค้า และ (3) แผนการดำเนินงานด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจของกรอบอาเซียนบวกสาม (จีน ญี่ปุ่น เกาหลี) ปี 2562-2563 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างกันผ่านกิจกรรมต่างๆ เป็นต้น

ทั้งนี้ ในปี 2560 การค้าระหว่างอาเซียนมีมูลค่ารวม 2.6 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ เศรษฐกิจอาเซียนเติบโต ร้อยละ 5.3 อาเซียนเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทย การค้าระหว่างไทยกับอาเซียนในปี 2560 มีมูลค่า 100,782 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็นการส่งออก 59,643 ล้านเหรียญสหรัฐ และการนำเข้า 41,139 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยการส่งออกขยายตัวร้อยละ 8.9 และการนำเข้าขยายตัวร้อยละ 12.6 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยตลาดส่งออกและแหล่งนำเข้าสำคัญของไทยในอาเซียน ได้แก่ มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม สิงคโปร์ และฟิลิปปินส์ โดยในปี 2560 อาเซียนมีมูลค่า GDP ประมาณ 2.7 ล้านล้านเหรียญสหรัฐกระทรวงพาณิชย์ สิงคโปร์ รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน ตลาดการค้าสินค้า