ทำความรู้จักเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ (SEC)

23 August 2018






มติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ ที่ จ.ชุมพรและระนอง มีการพิจารณาโครงการของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน ... อ่าวไทย ได้แก่ ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี สงขลา และอันดามัน ได้แก่ กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง สตูล

มีการอนุมัติ เร่งรัด และศึกษา ทั้งหมด 5 ด้าน ตามที่เอกชนเสนอ คือ 1.ด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ทั้งโครงข่ายถนน โครงข่ายระบบราง โครงข่ายทางน้ำ และโครงข่ายทางอากาศ ที่มีมูลค่ารวมกันมากกว่า 2.2 แสนล้านบาท อาทิ โครงการพัฒนาโครงข่ายเส้นทางเชื่อมต่อ ทั้งแนวตะวันตก-ตะวันออกและแนวเหนือ-ใต้ / เร่งรัดก่อสร้างและพัฒนาถนนเลียบชายฝั่งอ่าวไทย (Thailand Rivera) / พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งเพื่อพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้-ทุ่งสง 3 สายทาง / โครงการโครงข่ายคมนาคมทางถนนเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวและการเกษตรสองฝั่งสมุทร อ่าวไทย-อันดามัน

โครงการรถไฟทางคู่ชุมพร-สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี-หาดใหญ่-สงขลา หาดใหญ่-ปาดังเบซาร์ และเส้นทางรถไฟสายใหม่ สุราษฎร์ธานี-ท่านุ่น (พังงา) ดอนสัก-สุราษฎร์ธานี และชุมพร-ท่าเรือน้ำลึกระนอง

พัฒนาท่าเรือสำราญที่มีมาตรฐานในแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีศักยภาพที่ อ.สมุย  เร่งรัดก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกสงขลาแห่งที่ 2 เพื่อเชื่อมแลนด์บริดของท่าเรือชุมพร-ระนอง รวมทั้งเร่งรัดการพัฒนาและปรับปรุงท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ จ.สงขลา

2.ด้านการท่องเที่ยว ยกระดับให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นนำของโลก พัฒนาศักยภาพการรักษาความปลอดภัยทางบกและทางน้ำ พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว  พัฒนาเส้นทางเพื่อการท่องเที่ยว ปรับปรุงผิวจราจร ก่อสร่างจุดพักรถ จุดชมวิว และปรับปรุงภูมิทัศน์

3.ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

4.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโครงการบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ปัญหาอุทกภัย และมีปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

5.ด้านการยกระดับการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร โดยเสนอให้มีการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้เป็นระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ หรือ SEC (Southern Economic Corridor ) สู่การเป็นเมืองนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์บนพื้นฐาน Agro-Bio-Economy เพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจของภาคใต้สู่การแข่งขันตลาดโลก

"สมคิด จาตุศรีพิทักษ์" รองนายกรัฐมนตรี บอกว่า เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ (SEC) เชื่อมโยง 4 จังหวัด ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช

จ.ชุมพร คือ แหล่งผลไม้และท่องเที่ยว จ.ระนอง คือ ท่าเรือสู่พม่า อินเดีย ลังกา บังคลาเทศ จ.สุราษฎร์ธานี และ จ.นครศรีธรรมราช คือ พื้นที่เกษตรที่จะเป็นแหล่งผลิตและแปรรูป

SEC เป็นการเชื่อมพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับทะเลอันดามัน ทำให้สินค้าแปรรูปจากภาคใต้ส่งไปยังกลุ่มประเทศบิมสเทค ( BIMSTEC) 7 ประเทศ ได้แก่ บังกลาเทศ ภูฏาน อินเดีย พม่า เนปาล ศรีลังกา และไทยและเข้าไปถึงอีอีซี เเละเป็นโครงการใหญ่เคียงคู่ไทยแลนด์ ริเวียร่าจากจ.เพชรบุรีสู่ จ.ชุมพร

เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ (Southern Economic Corridor : SEC) เป็นข้อเสนอของ สศช. มีข้อมูลพื้นที่แนบในการเสนอ แม้ว่ามูลค่าสินค้าเกษตรหลักอย่างยางพาราและปาล์มจะลดลง แต่ตัวเลขเศรษฐกิจอื่น ๆ เพิ่มขึ้น อาทิ มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคเท่ากับ 1.3 ล้านล้าน หรือร้อยละ 9.1 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ เศรษฐกิจขยายตัว 3.7% ที่ชะลอตัวเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา/ผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัวประชากร 1.4 แสนบาท/คน/ปี (เพิ่ม 8.2 %)

มูลค่าการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย มีมากถึง 5.6 แสนล้าน หรือคิดเป็น 52.2% ของการค้าชายแดนของทั้งประเทศ ภาคบริการขยายตัวเพิ่มขึ้นจาก 13.2% เป็น 20.9% และภาคการท่องเที่ยวขยายตัว ในปี 60 มีมูลค่า 7.8 แสนล้านบาท

ครม. มีมติไปเมื่อวันที่ 21 ส.ค. 2561 ตามที่ สศช. เสนอ คือ

1.ศึกษาการพัฒนา SEC ชุมพร-ระนอง-สุราษฎร์ฯ-นครศรีธรรมราช กรอบระยะเวลา 8 เดือน คือ ก.ย. 2561 ถึง เม.ย. 2562

2.เกี่ยวโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหลายโครงการ คือ โครงการ รถไฟทางคู่ นครปฐม–หัวหิน หัวหิน-ประจวบฯ ประจวบฯ-ชุมพร ที่ต้องแล้วเสร็จในปี 2565 และ โครงการรถไฟ (สายใหม่) ชุมพร–ระนอง ปี 2562 เริ่มก่อสร้าง

● ศึกษาท่าเทียบเรือสำราญขนาดใหญ่ (ปี 2562 แล้วเสร็จ)
● ท่าเทียบเรือแวะพัก (Port of call) (ปี 2563 แล้วเสร็จ)
● ศึกษาท่าเทียบเรือระนอง (ก.ย. 2561 – เม.ย. 2562)
● ศึกษาพัฒนาสนามบินระนอง (ก.ย. 2561 – เม.ย. 2562)
● ศึกษาเมืองระนองเป็น Smart City (ก.ย. 2561 – เม.ย. 2562)


……………….
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
นายกฯ รับข้อเสนอไปพิจารณา โดยเฉพาะเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ ชี้! ขอดูแผนงาน-งบประมาณก่อน
อัพเกรดโลจิสติกส์ใต้ ชงครม.สัญจรตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ พัฒนา 5 ด้าน




ฐานเศรษฐกิจ ระนอง ครม. คณะรัฐมนตรี มติ ครม. อ่าวไทย ภาคใต้ เขตเศรษฐกิจ อันดามัน ชุมพร Thansettakij เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ SEC