ครม. ไฟเขียว! ร่าง พ.ร.บ. "การจัดประชารัฐสวัสดิการ เพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม"

22 August 2018


ผู้สื่อข่าวรายงานจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จ.ชุมพร ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่ 6/2561 (ครม.สัญจร) ครม. มีมติเห็นชอบและรับทราบ ดังนี้

1.เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการจัดประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ.ศ. .... ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป

2.รับทราบคำชี้แจงข้อสังเกตของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 12) ของกระทรวงการคลัง

3.ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รับข้อสังเกตของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 12) ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป


สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติ

1.กำหนดบทนิยามคำว่า "ประชารัฐสวัสดิการ" และ "โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ" เพื่อให้เกิดความชัดเจนและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายเงินของกองทุนฯ

2.กำหนดให้มีคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานกรรมการ เสนอแผนการดำเนินงานมาตรการ หรือ โครงการเกี่ยวกับประชารัฐสวัสดิการสำหรับผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ และพิจารณาการสนับสนุนโครงการที่ให้บริการทางสังคมผ่านหน่วยงานของเอกชนมูลนิธิ และองค์กรสาธารณประโยชน์ สำหรับช่วยเหลือประชาชนในภาวะลำบากทุกประเภทต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ รวมทั้งกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการ คุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง และการประชุมของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ

3.กำหนดให้คณะกรรมการกำหนดผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน ประมาณการรายจ่ายและประโยชน์ที่จะได้รับ รวมทั้งวิเคราะห์ผลกระทบจากการดำเนินโครงการตามมาตรา 8 (1) และ (2) เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย

4.กำหนดให้การจัดประชารัฐสวัสดิการที่เป็นการให้ความช่วยเหลือโดยการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนที่จำเป็นในการดำรงชีพ ให้ดำเนินการผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทั้งนี้ การจัดประชารัฐสวัสดิการตามมาตรานี้อาจแตกต่างกันตามความเหมาะสมและความจำเป็น โดยให้กระทรวงการคลัง (กค.) ออกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รวมทั้งให้คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการออกและการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

5.กำหนดให้สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังเป็นสำนักงานเลขานุการ และรับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม

6.กำหนดให้จัดตั้งกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมในสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้จ่ายในการจัดประชารัฐสวัสดิการ ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยและการสนับสนุนโครงการให้บริการทางสังคมผ่านหน่วยงาน มูลนิธิ และองค์กรสาธารณประโยชน์ และกำหนดเงินและทรัพย์สินของกองทุน การใช้จ่ายเงินของกองทุน รวมทั้งการเก็บรักษาเงินของกองทุน

7.กำหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน การบัญชี และการตรวจสอบภายในของกองทุน

8.กำหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับการยุบเลิกกองทุน และการตรวจสอบทรัพย์สินและชำระบัญชี

9.กำหนดบทเฉพาะกาลเพื่อรองรับการโอนบรรดาเงิน ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้สิน และภาระผูกพันที่เกี่ยวเนื่องกับกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก คณะกรรมการบริหารกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก การจัดทำโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ และการให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ว่าด้วยการบริหารกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก พ.ศ. 2560


……………….
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
นายกฯปลื้มปชช.เข้าใจตอบรับประชารัฐ-ไทยนิยมมากขึ้น
‘พลังประชารัฐ’ เปิดแผน หลังปลดล็อกเปิดรับทุกคน
พ.ร.บ. เศรษฐกิจไทย ฐานเศรษฐกิจ ครม. คณะรัฐมนตรี ประชารัฐ เศรษฐกิจฐานราก สังคม สวัสดิการ Thansettakij