ด่วนที่สุด!ปศุสัตว์ชงครม.เร่งประกาศสกัดโรคระบาดห้ามนำเข้าสัตว์ปีก-เนื้อหมูหวั่นลาม

22 August 2018


ด่วนที่สุด! กรมปศุสัตว์สกัดโรคระบาดเร่งรัฐไทยประกาศห้ามนำเข้าสัตว์ปีก มาเลเซีย-เนื้อสุกรจากจีน หวั่นลามไทย กระทบชิ่งส่งออกสะดุด

น.สพ.สรวิศ ธานีโต อธิบดี กรมปศุสัตว์ กล่าวว่า ทางองค์การสุขภาพสัตว์โลกรายงานการเกิดโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์รุนแรง H5N1 ในฟาร์มสัตว์ปีก เมืองตัวราน รัฐซาบาห์ สหพันธรัฐมาเลเซีย จึงได้ออกประกาศกรมปศุสัตว์ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักร ได้แก่ นก ไก่ เป็ด ห่าน น้ำเชื้อสำหรับผสมพันธุ์ ไข่สำหรับทำพันธุ์ รวมถึงซากสัตว์ปีกดังกล่าวที่มีแหล่งกำเนิดจากมาเลเซีย
ขณะนี้กำลังเสนอเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาอนุมัติและประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้มีผลบังคับใช้เร็วที่สุด โรคไข้หวัดนกสามารถแพร่กระจายอย่างกว้างขวาง โดยสาเหตุสำคัญมาจากการเคลื่อนย้ายสัตว์ป่วยหรือสัตว์ที่เป็นพาหะโรค รวมทั้งซากสัตว์ที่ป่วยตายจากประเทศที่ระบาดเข้ามายังประเทศไทย ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการเลี้ยงสัตว์ปีกและสุขภาพของคนไทยด้วย

ส่วนอีกฉบับหนึ่งกรมปศุสัตว์ได้มีประกาศชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักร ซึ่งสุกรมีชีวิตและซากสุกรทุกชนิด เนื่องจากขณะนี้เกิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรระบาดในฟาร์มเลี้ยงที่มณฑลเหลียวหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน หากนำสุกรหรือซากสุกรจากพื้นที่ระบาดเข้ามาอาจเกิดการระบาดในประเทศไทยได้ โดยประกาศฉบับนี้ให้มีผลบังคับใช้เป็นเวลา 90 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไปกรมปศุสัตว์ คณะรัฐมนตรี ราชกิจจานุเบกษา โรคระบาด โรคไข้หวัดนก