ตั้ง”อนันต์”เป็นปลัดเกษตรฯ“สุกานดา”นั่งผู้ว่าฯเเม่กลอง

21 August 2018


ตั้ง”อนันต์”เป็นปลัดเกษตรฯ“สุกานดา”นั่งผู้ว่าฯเเม่กลอง

ผู้สื่อข่าวรายงานจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จ.ชุมพร ว่า ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) สัญจรนั้น ครม.มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งตั้ง นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว ให้ดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวง สำนักปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2561 เพื่อทดแทนผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไปมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอให้ นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา พ้นจากตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับทรงคุณวุฒิ) สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานปลัดกระทรวง ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2561 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอแต่งตั้ง นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นักวิชาการคอมพิวเตอร์ทรงคุณวุฒิ)สำนักงานปลัดกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง (นักวิชาการคลังทรงคุณวุฒิ) กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ตั้งแต่วันที่ 9 เม.ย. 2561 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไปปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครม. กระทรวงมหาดไทย