ครม.ตั้ง"ชัยวัฒน์ ทองคำคูณ"นั่งปลัดคมนาคมคนใหม่

21 August 2018


ครม. ไฟเขียวโยกย้ายข้าราชการระดับสูงคมนาคม ตั้ง "ชัยวัฒน์ ทองคำคูณ" ผอ.สนข.นั่งปลัดกระทรวงคมนาคม โยก "ธานินทร์-สนิท" มาดำรงตำแหน่งรองปลัดฯ พร้อมย้าย "อานนท์" คุมกรมทางหลวง และ "พีระพล" นั่งอธิบดีขนส่งทางบก

รายงานข่าวจากการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)สัญจร "ชุมพร-ระนอง" วันนี้ (21 ส.ค. 2561) มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอแต่งตั้งข้าราชการบริหารระดับสูงจำนวน 9 ราย ได้แก่ นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงคมนาคม คนใหม่แทนนายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ที่จะเกษียณอายุราชการในสิ้นเดือนกันยายนนี้ นายธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) ให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงคมนาคม นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก(ขบ.) ให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงคมนาคม, นายสราวุธ ทรงศิวิไล ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)ขณะที่ นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ รองปลัดกระทรวงคมนาคม ให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) นางอัมพวัน วรรณโก ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมท่าอากาศยาน (ทย.) นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า (จท.)ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม และนายสมศักดิ์ ห่มม่วง รองปลัดกระทรวงคมนาคม ไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมเจ้าท่า (จท.)กระทรวงคมนาคม สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กรมทางหลวง.ครม.