SC ASSET สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีจากภายใน สู่ความสุขในสังคมอย่างยั่งยืน

23 August 2018


ตลอดหลายปีที่ผ่านมาชื่อของโครงการ “ฟาร์มรัก: ปลูกผัก ปลูกเพื่อน” หนึ่งในกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างลูกบ้าน

โดยใช้ “ผัก” เป็นสื่อกลางให้แนวรั้วซึ่งทำหน้าที่ประดุจกำแพงเปลี่ยนเป็นประตูแห่งความสุข เปิดรับบทสนทนาและการเรียนรู้ระหว่าง “เพื่อนบ้าน” ผ่านพืชผักสวนครัวนานาชนิด  เชื่อมความสัมพันธ์จาก 1 ครอบครัว ไปรอบๆ บ้าน ขยายคำว่า “มิตรภาพ”สู่ครอบครัวอื่นๆ ที่อยู่ร่วมกันในสังคมเล็กๆ ที่หลอมรวมกันเป็นหนึ่งภายใต้แบรนด์ “เอสซี แอสเสท” และโครงการที่คิดเพื่อสอดรับกับเป้าหมายสูงสุดของงานพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ การสร้างบ้านให้เป็นจุดเริ่มต้นของเช้าวันใหม่ที่ดีในทุกๆ วัน “For Good Mornings: ชีวิตที่ดี มาจากจุดเริ่มต้นที่ดี”  ไม่เพียงเป็นใบเบิกทางให้คนในสังคมได้เห็นการลงมือทำอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว ยังนำทางสู่การทำความรู้จักกับผู้ที่อยู่เบื้องหลังความคิดและการผลักดันจนมาถึงวันที่ทุกๆ โครงการของ เอสซี แอสเสท ปรากฏผลอย่างเป็นรูปธรรม ผู้บริหารหญิงที่ทำงานภายใต้ความมุ่งมั่นที่จะสร้างรอยยิ้มให้กับทุกๆ คน ในทุกๆ วัน คุณดิว-สุดารัตน์ เจริญเกตุมงคล หัวหน้าสายงาน บริหารลูกค้าและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

“คำว่าการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ เอสซี แอสเสท เราไม่ได้มองแค่การทำกิจกรรมเชิง CSR แต่เราให้ความสำคัญและใส่ใจทุกๆ กระบวนการที่เกิดขึ้นภายใต้การดำเนินงานในฐานะบริษัทอสังหาริมทรัพย์ตั้งแต่ต้นน้ำ จนถึงปลายน้ำ การคำนึงถึงคำว่า “ความยั่งยืน’’ นอกจาก เอสซี แอสเสท จะนำเป้าหมายการพัฒนาความยั่งยืน (SDGs) โดยสหประชาชาติ มาเป็นกรอบในการดำเนินงานแล้ว ทุกๆ ขั้นตอนที่เกิดขึ้นคือการมุ่งสร้างความยั่งยืน ผ่านการสร้าง “การมีส่วนร่วม’’ ทั้งระบบ ไม่ว่าจะเป็นมิติทางเศรษฐกิจ มิติทางสังคม และมิติสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ เอสซี แอสเสท ในทุกๆ กลุ่ม ก้าวสู่ความยั่งยืนไปพร้อมๆ กัน”

ภายใต้การแข่งขันของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์   ภารกิจงานด้านการสร้างความยั่งยืนถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง “งาน” ที่ไม่ได้ทำเพียงเพื่อให้องค์กรสามารถดำรงอยู่เคียงคู่สังคมไทยต่อไปอีก 10 ปี หรือ 100 ปี แต่คือการสร้างความเชื่อมั่น การผนึกพลังความเชื่อใจให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกๆ กลุ่ม ด้วยการพัฒนาโครงการที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังแห่งความสร้างสรรค์ การมองเห็นภาพการอยู่ร่วมกันในมุมที่ละเอียดและลึกซึ้ง ไม่ได้ปรากฏเพียงแค่โครงการ “ฟาร์มรัก: ปลูกผัก ปลูกเพื่อน” เท่านั้น แต่ยังขยายไปสู่โครงการใหม่ๆ ยกระดับภาพลักษณ์ของ เอสซี แอสเสท ให้ไม่หยุดอยู่แค่เพียงบทบาทของการเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ แต่ยังมุ่งสู่การเป็นผู้สร้างคุณภาพการอยู่อาศัย เพิ่มมิติของการเป็น Living Solution Provider ครบวงจร

“ทุกโครงการของ เอสซี แอสเสท ไม่ได้เกิดในห้องประชุม แต่เกิดจากการเข้าไปสัมผัสการอยู่ร่วมกัน การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละจุดอย่างจริงจัง เพราะฉะนั้นโครงการเพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนของ เอสซี แอสเสท จึงไม่ใช่แค่สร้างสรรค์ แต่คือโครงการที่เข้าไปสร้างคุณภาพการอยู่อาศัยและแก้ปัญหา Pain Point ในทุกๆ จุดอย่างเป็นรูปธรรม”การทำงานที่เกิดจากแรงผลักดันภายใน “ความสุข” ที่เป็นผลของการผลักดันให้ทุกๆ โครงการสามารถพัฒนาจากความคิดสู่การปฏิบัติจริงเพื่อสร้าง “รอยยิ้ม” ให้กับ ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า พันธมิตรผู้ถือหุ้น ไปจนถึงกลไกเล็กๆ แต่มีพลังมหาศาลอย่าง “คนงาน”  จากหลักคิด Human Centric ที่ประยุกต์จากหลักความต้องการพื้นฐานของมาสโลว์ ผสานแนวทางการดำเนินงานแบบ Design Thinking ศึกษาพฤติกรรม ความต้องการ รวมถึงรูปแบบการใช้ชีวิต ได้นำมาสู่การเขียนเส้นทางงานบริหารลูกค้าและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนด้วยตนเองขึ้นมาใหม่ ผสานกับกลยุทธ์ขององค์กรเพื่อให้ภาพของการเป็น “จุดเริ่มต้นที่ดี” ชัดเจนในทุกๆ จุด เริ่มตั้งแต่

“พนักงาน” การให้ความสำคัญในฐานะบุคลากรคุณภาพเป็นพื้นฐานสำคัญของการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนการมองเห็นช่องว่างระหว่างเจเนอเรชัน วันนี้บุคลากรมากกว่า 900 คน ของ เอสซี แอสเสท นอกจากได้รับการพัฒนาให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ ผ่านการเสริมองค์ความรู้อย่างตรงจุดแล้ว ทุกคนยังได้รับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตในสถานที่ทำงานที่ออกแบบให้เป็น Happy Work Place ครบเครื่องทั้งพื้นที่ผ่อนคลาย พื้นที่ออกกำลังกาย รวมถึงการสนับสนุนให้พนักงานได้ออกไปใช้ชีวิตเพื่อสร้างความสุขให้กับตนเอง ครอบครัว และคนรอบข้าง

“คู่ค้า” การสร้างความยั่งยืนที่มองข้ามคำว่าการทำงานเชิง “ธุรกิจ” แต่คือการทำงานในฐานะ “พันธมิตร” ที่ส่งเสริมการเติบโตซึ่งกันและกัน ภายใต้กลยุทธ์ “Co-creation: การสร้างคุณค่าร่วมกัน” คือการทำให้ผู้รับเหมาของ เอสซี แอสเสท กว่า 40 รายพัฒนาศักยภาพ และเติบโตไปพร้อมๆ กัน ร่วมกับการแสวงหาความร่วมมือใหม่ๆ สร้างพันธมิตรในกลุ่ม Tech Entrepreneurs และ Digital Giant  ให้ทุกกลไกขององค์กรเข้าสู่การพัฒนาและสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อการอยู่อาศัยได้หลากหลายยิ่งขึ้น ตลอดจนการสร้างความแข็งแกร่งจากภายในด้วยการก่อตั้ง SC ABLE อีกหนึ่งแขนงเพื่อรับผิดชอบงานซ่อมแซมทั้งหมดที่เกิดขึ้นในโครงการ พร้อมก่อตั้ง SC Academy สถาบันอบรมช่างฝีมืองานก่อสร้างเป็นการเฉพาะ ภายใต้การร่วมมือกับ FIXZY ผู้พัฒนา FIXZY Appication รวบรวมช่างอันดับ 1 ของไทย  การดำเนินงานที่ไม่เพียงสร้างช่างฝีมือ แต่ยังสร้างช่างที่มีคุณภาพให้กับลูกบ้านและสังคมอีกด้วย

“ลูกค้า” หรือ “ลูกบ้าน” ของ เอสซี แอสเสท เริ่มตั้งแต่การทำให้ “Voice of Customer” มีความหมาย การทำให้ทุกๆ จุดสัมผัสระหว่างลูกค้าและ เอสซี แอสเสท ทรงพลังผ่านการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและส่งต่อให้กับส่วนงาน “ต้นน้ำ” อย่างมีประสิทธิภาพในระเบียบและหลักการที่ชัดเจนนำทางให้ทุกปัญหาสามารถแก้ไขได้อย่างทันทีและรอบด้าน รวมถึงโครงการสุดสร้างสรรค์ตอกย้ำพันธกิจ “Lively Neighborhood” สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อคนในสังคมใกล้ เพื่อเชื่อมต่อสังคมไกล กิจกรรมที่รังสรรค์ขึ้นมาใหม่เพื่อให้ “ลูกค้า” สามารถมีส่วนร่วมในการสร้างความสุขให้กับสังคมอย่างยั่งยืน อาทิ

โครงการสร้างมิตรชิดรั้ว โครงการซึ่งเป็นดั่งตัวเชื่อมระหว่าง SC Family กับ สังคม โครงการซึ่งเป็นต้นทางของการสร้างพันธสัญญาที่มองไม่เห็น แต่เป็นการสร้างความรู้สึกเป็นมิตรกับกลุ่มคนใช้แรงงานภายในโครงการ ไม่ว่าจะเป็น แรงงานก่อสร้าง ทำสวน ทำความสะอาด รวมถึงกลุ่มงานรักษาความปลอดภัย ผ่านการ “ให้” ที่จะแปรเปลี่ยนเป็นการร่วมดูแลรักษาสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยอย่างซื่อสัตย์และจริงใจ ผ่าน Pop-up Store ที่มี เอสซี แอสเสท เป็นตัวกลางในการรวบรวม “ของใช้ที่เยอะเกินความจำเป็น” ให้กลายเป็น “ของใช้ที่มีคุณค่า” ด้วยการเชิญชวนลูกค้า ตลอดจนพนักงานและคู่ค้า ร่วมบริจาคเสื้อผ้า ข้าวของเครื่องใช้ที่ยังมีสภาพดี มาให้กลุ่มผู้ใช้แรงงานเหล่านี้ได้เลือกสรรและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป กิจกรรมนี้ไม่เพียงเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดรายจ่ายให้กับ “มิตรชิดรั้ว” เหล่านี้แล้ว ยังเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อแทน “คำขอบคุณ” จากลูกบ้าน สู่ผู้ร่วมดูแลรักษาพื้นที่ระหว่างรั้วให้มีความสุขร่วมกันอีกด้วย

โครงการ DRESS THE DREAM X SC ASSET จากความคิดที่ว่า เอสซี แอสเสท ไม่ได้สร้างแค่บ้าน แต่ยังสามารถร่วมสร้างฝันให้กับคนอื่นๆ ในสังคม การได้รับความร่วมมือลูกบ้านมากกว่า 30 ครอบครัว ที่นำชุดเดรส กระเป๋า รองเท้า แบรนด์เนม สภาพดีมาบริจาคเพื่อนำไปจำหน่ายผ่านเว็บไซต์ www.dressthedreamxscasset.com ซึ่งเตรียมเปิดตัวอย่างเป็นทางการในเดือนกันยายนนี้ คือการนำรายได้ที่เกิดขึ้นไปปรับปรุงที่พักอาศัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการและผู้สูงอายุมากถึง 80 หลังในพื้นที่กรุงเทพฯ ปทุมธานี นนทบุรี และอยุธยา โดยความร่วมมือกับมูลนิธิอโชก้า ผู้ริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อ (ประเทศไทย) และอโชก้าเฟลโลว์ผสานองค์ความรู้และความสามารถ ต่อยอดการสร้างฝันที่ยิ่งใหญ่ขยายออกไปสู่นอกรั้วของเอสซี แอสเสท ภายใต้แนวคิด DSR (Design for Social Responsibility)สุดท้ายคือการมอบภาพของการเป็นธุรกิจที่มั่นคงต่อ “พันธมิตรผู้ถือหุ้น” เพราะคุณดิวมองว่า การคิดอย่างสร้างสรรค์ไม่ใช่แค่การสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในสังคมอย่างเป็นรูปธรรม แต่คือการย้อนกลับไปสู่การสร้างความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนให้กับผู้ถือหุ้น นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ว่าแต่ละโครงการ แต่ละกิจกรรมของ เอสซี แอสเสท ไม่เคยหยุดอยู่ที่การคิดเพียงขั้นเดียว แต่ทุกๆ ขั้นตอนที่ก้าวขึ้นไปล้วนมีความหมายต่อ “ความศรัทธา” ในแบรนด์ที่ชื่อว่า “เอสซี แอสเสท” ทั้งสิ้น

“เรื่องบ้านขอให้เป็นหน้าที่ของเรา หาก “บ้าน” สามารถเติมเต็มความต้องการทุกๆ ด้านได้สมบูรณ์แล้ว ความไร้กังวลจะทำให้ทุกๆ ครอบครัวมีเวลาในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ มีพลังในการทำสิ่งที่ตัวเองรักมากขึ้น ซึ่งพลังเหล่านี้คือส่วนสำคัญที่จะทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ยิ่งขึ้น”

และนี่คือบทสรุปการ “ทำ” เพื่อ “ความยั่งยืน” ในแบบของ เอสซี แอสเสท และเส้นทางการทำงานที่พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างรอยยิ้มให้กับทุกๆ คนในแบบของ “สุดารัตน์ เจริญเกตุมงคล”

หน้า 25 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 38 ฉบับที่ 3,394 วันที่ 23 - 25 สิงหาคม พ.ศ. 2561เอสซี แอสเสท “ฟาร์มรัก: ปลูกผัก ปลูกเพื่อน”