บีซีพีจีชวนปลูกป่าในทะเล

24 August 2018


จากการแยกมาตั้งเป็นบริษัทเมื่อ 3 ปีก่อน บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) ได้ทำกิจกรรมให้ความช่วยเหลือสังคมมาต่อเนื่อง โดยปีที่ผ่านมา “บัณฑิต สะเพียรชัย” กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้มีแนวคิดการสร้างความช่วยเหลือสังคมมิติใหม่ที่เน้นความยั่งยืน สร้างความสมดุลยให้ทั้งทางมูลค่าและคุณค่า โดยมูลค่าคือเรื่องทางธุรกิจ ส่วนคุณค่าคือเรื่องของสังคม สิ่งแวดล้อม และความยั่งยืน โดยในปีนี้บีซีพีจีได้เริ่มคลิกออฟโครงการด้านความยั่งยืนโครงการแรก คือ “โครงการปะการังเทียมจากพระราชดำริ” ที่มุ่งปลุกจิตสำนึกรักษ์ธรรมชาติ สร้างความยั่งยืนให้ท้องทะเลไทย พร้อมเปิดตัวภาพยนตร์สารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เรื่อง “มหานทีแห่งนํ้าพระราชหฤทัย” ที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ. 5) และเนชั่นทีวี ช่อง 22 เริ่มตอนแรกตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคมที่ผ่านมา ซึ่งเป็นตอนพิเศษและยังมีสารคดีให้ความรู้เกี่ยวกับปะการังเทียมอีก 9 ตอน ที่จัดทำขึ้นตามแผนงานกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัท ภายใต้แนวคิด “ต่อลมหายใจให้โลก: Breath of the World” ที่เน้นการช่วยปรับปรุงและฟื้นฟูธรรมชาติในพื้นที่ต่างๆ อีกทั้งช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต ด้วยนวัตกรรมและพลังงานหมุน เวียน เพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น

แนวทางเพื่อความยั่งยืนของบีพีซีจี มี 3 แนวทาง ได้แก่ Breath of the Waters กิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรทางนํ้า เช่น ติดตั้งแผงโซลาร์เพื่อให้แสงสว่างและอำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่และนักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติทางทะเล กิจกรรมอนุรักษ์ชายฝั่งทะเล ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ฯลฯ Breath of the Wild กิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ เช่น ฟื้นฟูและพิทักษ์ผืนป่า ปลูกป่า สร้างโป่งอาหารให้สัตว์ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องพืชและสัตว์ ฯลฯ และ Breath of the Souls กิจกรรมเกี่ยวกับสังคม ชุมชน การยกระดับคุณภาพชีวิต เช่น ติดตั้งแผงโซลาร์เพื่อแสงสว่างให้กับหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาในพื้นที่ห่างไกล อาทิ โรงเรียนในโครงการไอซียูของ สำนักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) การปลูกผักใต้แผงโครงการโซลาร์ราชการของบริษัทฯ กิจกรรมเกี่ยวกับสังคมคาร์บอนตํ่า กิจกรรมสนับสนุนชุมชนในพื้นที่ปฏิบัติการในรูปแบบต่างๆ ด้านการศึกษา การปรับปรุงสภาพแวดล้อมและอาคารสถานที่ในโรงเรียนต่างๆ การมอบแผงโซลาร์และวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้หน่วยงานต่างๆ เพื่อการศึกษาและการใช้ประโยชน์ เป็นต้น นอกจากนี้ บีซีพีจียังได้ริเริ่มโครงการ “งดให้ เพื่อให้” โดยงดจัดทำของขวัญปีใหม่ เพื่อเป็นการประหยัดทรัพยากรและนำเงินไปมอบเป็นสวัสดิการแก่
เจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าและทะเล เริ่มต้นตั้งแต่เทศกาลปีใหม่ 2562 เป็นต้นไป เป็นการนำความสามารถและจุดเด่นขององค์กรมาขยายผล เป็นความช่วยเหลือต่อสังคม

หน้า 28 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 38 ฉบับ 3,394 วันที่ 23-25 สิงหาคม 2561BCPG สิ่งแวดล้อม ซีเอสอาร์ ขยะทางทะเล