กรมปศุสัตว์ตั้งวอร์รูมรับมือ 'พายุเบบินคา'

19 August 2018


น.สพ.สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่าจากสถานการณ์การเกิดอุทกภัย อันเนื่องมาจากอิทธิพลของพายุเบบินคา ได้ส่งผลกระทบแล้วในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน จ.น่าน เพื่อเป็นการป้องกันและจำกัดขอบเขตของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น กรมปศุสัตว์จึงขอให้ทุกจังหวัดที่มีพื้นที่ตั้งตามแนวเส้นทางน้ำและมีความเสี่ยงภัยสูง ดำเนินการแจ้งเตือนให้เกษตรกรเตรียมตัวและเตรียมการอพยพสัตว์เลี้ยงไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัย ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและทุกภาคส่วน เพื่อวางแผนและเตรียมความพร้อมด้านการสำรองเสบียงสัตว์จัดชุดปฏิบัติการพร้อมวัสดุ อุปกรณ์ ยานพาหนะ ให้อยู่ในสถานะพร้อมปฏิบัติงานได้ทันที จัดตั้ง War Room เพื่อติดตามสถานการณ์ และประสานการปฏิบัติงานในพื้นที่เมื่อเกิดภัย กรณีเกิดเหตุการณ์ให้ประสานงานกับส่วนกลางได้ที่ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ (ศปภ.ปศ.) เพื่ออัพเดทข้อมูลและรายงานต่าง ๆ ทุกวัน จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ

สรุปสถานการณ์อุทกภัย ประจำวันที่ 19 ส.ค. 2561 เวลา 10.00 น. อิทธิพลของพายุโซนร้อน "เบบินคา" ทำให้เกิดฝนตกชุกหนาแน่น กับมีฝนตกหนักถึงหนักมาก ส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง ในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ น่าน พะเยา เชียงราย เชียงใหม่ ลำปาง น่าน พื้นที่ประสบภัย 9 อำเภอ (สันติสุข แม่จริม ปัว ท่าวังผา เมืองน่าน เชียงกลาง ภูเพียง เวียงสา ทุ่งช้าง) ปริมาณฝนลดลง ปริมาณน้ำตามลำน้ำน่านเพิ่มขึ้น ผลกระทบด้านการเกษตร พื้นที่ 2,546 ไร่ เกษตรกร 1,910 ราย คาดการณ์ว่าถ้าไม่มีฝนตกเพิ่มจะเข้าสู่ภาวะปกติ ภายใน 3 วัน “พะเยา” มีพื้นที่ประสบภัย 5 อำเภอ (ปง แม่ใจ ดอกคำใต้ เชียงคำ เชียงม่วน) - ยังคงมีฝนตกเล็กน้อย ประมาณ 40% ของพื้นที่ ผลกระทบด้านการเกษตร 3,710 ไร่ ระดับน้ำลดลง คาดการณ์ว่า หากไม่มีฝนตกเพิ่มจะเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 1 วัน

"เชียงราย" มีพื้นที่ประสบภัย 3 อำเภอ (พาน แม่สรวย เวียงปาเป้า) ระดับน้ำลดลงเล็กน้อย ไม่มีฝนตกในพื้นที่ เริ่มมีแดดออก ยังไม่มีผลกระทบด้านการเกษตร อยู่ระหว่างการสำรวจ คาดการณ์ว่า หากไม่มีฝนตกเพิ่มจะเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 2-3 วัน "เชียงใหม่" พื้นที่ประสบภัย 2 อำเภอ (ดอยสะเก็ด พร้าว ) ปริมาณฝนลดลง ผลกระทบด้านการเกษตร 500 ไร่ คาดการณ์ว่า หากไม่มีฝนตกเพิ่มจะเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 2-3 วัน "ลำปาง" พื้นที่ประสบภัย 1 อำเภอ (วังเหนือ)  ไม่มีฝนตกในพื้นที่ ระดับน้ำเริ่มลดลง คาดว่า หากไม่มีฝนตกเพิ่มจะเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 1-2 วัน และยังไม่มีรายงานผลกระทบด้านการเกษตร
น.สพ.สรวิศ กล่าวถึงสรุปสถานการณ์เสบียงสัตว์ คลังเสบียงสัตว์ ประจำตำบล ยานพาหนะและแผนการสนับสนุนเสบียงสัตว์ เพื่อช่วยเหลือสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากพายุเชินติญและพายุเบบินคาระหว่างวันที่ 29 ก.ค. ถึงวันที่ 18 ส.ค. 2561  ภาพรวมทั้งประเทศ สรุปเสบียงสัตว์แห้งคงเหลือ ณ วันที่ 18 ส.ค. 2561  จำนวน 2.14 แสนฟ่อน หมายเหตุ ระยะ 7 วัน ช่วยเหลือสัตว์ 9.17 หมื่นตัว


……………….
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
ทล.เผยเส้นทาง3จ.ภาคเหนือน้ำท่วมผลกระทบพายุเบบินคา
เขื่อนวชิราลงกรณแจ้งพร่องน้ำผ่าน Spillway 23-27 ส.ค.รับปริมาณน้ำพิษ"เบบินคา"
กรมปศุสัตว์ ฐานเศรษฐกิจ พายุ Thansettakij เบบินคา พายุเบบินคา วอร์รูม