โรงงานซีพีเอฟคว้ารางวัล CSR-DIW Continuous Award

18 August 2018


โรงงานซีพีเอฟ 28 แห่ง รับรางวัลโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรม ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน ประเภท CSR-DIW Continuous Award จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ตอกย้ำรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนยั่งยืน

นายวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ กล่าวว่า รางวัล CSR – DIW Continuous Award เป็นเครื่องหมายยืนยันความตั้งใจจริงของบริษัทฯ ในการปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบอุตสาหกรรม รักษามาตรฐานและส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงงานและชุมชนใกล้เคียง รวมทั้งดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของซีพีเอฟ สอดคล้องกับแนวทางสากล ISO 26000 ครอบคลุมประเด็นหลัก 7 ด้าน คือ การกำกับดูแลองค์กร สิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม การปฏิบัติที่เป็นธรรม ผู้บริโภค และการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม ขณะเดียวกันยังดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UN Sustainable Development Goals)

ซีพีเอฟ กำหนดกลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืน ภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่”บนพื้นฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี การดูแลพัฒนาบุคลากร ด้วยจุดมุ่งหมายสูงสุดในการนำมาซึ่งผลตอบแทนที่เหมาะสมต่อผู้ถือหุ้น สุขอนามัยที่ดีของผู้บริโภค ความมั่นคงและความสุขของพนักงาน คู่ค้าธุรกิจและชุมชน ตลอดจนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

นายธงชัย สุขพัฒนนิกูล รองกรรมการผู้จัดการ ซีพีเอฟ โรงงานแปรรูปเนื้อไก่สระบุรี กล่าวว่า บริษัทฯ นำระบบไบโอแก๊สและระบบบำบัดน้ำเสียมาใช้ เป็นการช่วยดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมรอบชุมชน และยังมีนโยบายเพิ่มปริมาณการนำน้ำที่ผ่านการบำบัดกลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุด มีการรณรงค์การประหยัดน้ำอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีมาตรการกำจัดของเสียและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม จึงมุ่งเน้นใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด


ซีพีเอฟ ความยั่งยืน UN Sustainable Development Goals