เอไอเอส-ดีแทคเตรียมพร้อม!ร่วมทดสอบระบบประมูลคลื่น 1800 MHz

17 August 2018


เอไอเอส ดีแทค เตรียมพร้อมประมูลคลื่น 1800 MHz หลัง กสทช. จัดประชุมชี้แจงขั้นตอนและสาธิต พร้อมทดสอบระบบซอฟต์แวร์ใหม่ที่ใช้ในวันประมูล
S_8432615077216
นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการ สายงานกิจการโทรคมนาคม สำนักงานคณะกรรมกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือ กสทช. เปิดเผยว่า ในวันที่ 17 สิงหาคม 2561 สำนักงาน กสทช. ได้จัดให้มีการประชุมชี้แจงกระบวนการประมูลและการประมูลรอบสาธิต (Mock Auction) สำหรับผู้เข้าร่วมการประมูลเพื่อทำความคุ้นเคยกับระบบที่ใช้ในการประมูล รวมถึงตอบข้อซักถามต่างๆ เกี่ยวกับการประมูล โดยมีตัวแทนเข้าร่วมรับฟังกฎและหลักเกณฑ์การประมูล 2 ราย ได้แก่ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด และบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (AWN) สำหรับการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz ในวันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2561 นี้

วิธีการประมูลนั้นผู้เข้าประมูลจะต้องรายงานตัวที่จุดลงทะเบียนตามที่กำหนด โดยไม่อนุญาตให้ผู้แทนผู้เข้าร่วมการประมูลที่มาหลัง 10.00 น. เข้าห้องประมูล และต้องมีการส่งตัวแทน 1 คนเพื่อร่วมพิธีเปิดการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz จับสลากเลือกห้องประมูล และ ล็อกอิน ไอดี พร้อมลงนามหน้าซองร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงาน กสทช. หากผู้เข้าร่วมการประมูลออกจากพื้นที่ที่กำหนดไม่ว่ากรณีใดๆ จะไม่ได้รับอนุญาตให้กลับเข้าร่วมการประมูลอีก


อย่างไรก็ตาม หลังจากเสร็จสิ้นการประมูลแล้ว จะเข้าสู่ขั้นตอนการกำหนดเพื่อจัดสรรชุดคลื่นความถี่ (Allocation Stage) โดยเจ้าหน้าที่จะให้ผู้เข้าประมูลมายังสถานที่ประกาศผลเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการกำหนดย่านความถี่ และสำนักงาน กสทช. จะประกาศผลผู้ชนะการประมูลและจำนวนชุดคลื่นความถี่ที่ชนะการประมูล โดยผู้ชนะจะต้องแสดงเอกสารข้อมูล ล็อกอิน ไอดี เพื่อให้ทาง กสทช. ตรวจสอบ เมื่อสิ้นสุดขั้นตอนการกำหนดย่านความถี่ (Assignment Stage) กสทช. จะประกาศผลการประมูล แลให้ผู้เข้าร่วมประมูลลงนามรับรองราคาสุดท้ายที่เสนอลงในแบบรับรองราคาสุดท้าย

ทั้งนี้ในส่วนของขั้นตอนการประมูลนั้น ในการเสนอราคาผู้เข้าร่วมประมูลจะมีเวลาในการตัดสินใจ 15 นาที และหลังจากเสนอราคาแล้วจะเข้าสู่ขั้นตอนการประมวลผลและรายงานผลโดยใช้ระยะเวลา 5 นาที ซึ่งจะสามารถตรวจสอบช่วงของการประมูลรอบถัดไป ราคาประมูลสำหรับชุดคลื่นความถี่แต่ละชุดของรอบถัดไป จำนวนการเสนอราคาในแต่ละชุดคลื่นความถี่ ชุดคลื่นความถี่ที่มีผู้ชนะชั่วคราว โดยผู้เข้าประมูลจะมีสิทธิ์การไม่เสนอราคา (Waiver) ได้ 3 ครั้งตลอดการประมูล ซึ่งในรอบแรกหากผู้ประมูลรายใดที่ไม่ได้มีการเสนอราคา จะถือว่าพ้นจากสถานะผู้เข้าร่วมประมูลและจะริบหลักประกันการประมูลจำนวน 2,500 ล้านบาท

สำหรับแนวทางในการเลือกตำแหน่งคลื่นความถี่นั้น ผู้ชนะที่มีผลรวมของการเสนอราคาสูงสุด จะได้เลือกย่านความถี่เป็นอันดับแรก ในกรณีที่ผู้ชนะการประมูลที่มีผลรวมของการเสนอราคาเท่ากันจะใช้วิธีจับสลากเพื่อกำหนดผู้ที่จะได้เลือกย่านความถี่ก่อน ซึ่งผู้ที่ชนะการประมูลแต่ละรายต้องเลือกย่านความถี่ในชุดคลื่นความถี่ที่อยู่ติดกัน และหากผู้ที่มีสิทธิ์เลือกก่อนไม่ได้ถือครองคลื่นความถี่ 1800 MHz อยู่เดิม จะต้องไม่เลือกคลื่นที่ทำให้ผู้ถือครองเดิมและเป็นผู้ชนะการประมูลในครั้งนี้ไม่สามารถเลือกคลื่นความถี่ที่เรียงติดกับคลื่นความถี่เดิมได้ โดยการเลือกตำแหน่งนั้นจะต้องเลือกตำแหน่งให้คลื่นความถี่เรียงติดกันไม่มีการเว้นว่าง
ดีแทค กสทช เอไอเอส ประมูลคลื่น 1800 MHz