สกว.ผนึกกำลังรัฐ-เอกชน ผุด "รางวัลการวางแผนแห่งชาติ" ชนะเลิศรับ 1 แสนบาท

17 August 2018


 

สกว. ปลดผลงานวิจัยพ้นหิ้ง ผนึกกำลังรัฐ-เอกชน ผุด “รางวัลการวางแผนแห่งชาติ” ปูพรมมาตรฐานการวางผังเมืองและโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในอนาคต ดึงโมเดลวางผังเมือง TPA ของสหรัฐอเมริกาหวังประยุกต์ใช้ในไทย พร้อมจัดประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ชิงรางวัลชนะเลิศ 1 แสนบาท


ศ.น.พ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ  ผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปิดเผยว่า สกว. ได้ร่วมมือกับสมาคมการผังเมืองไทย สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย กลุ่มบริษัทพัฒนาเมือง หน่วยงานภาคการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรเอกชนทุกภาคส่วน ในการจัดทำโครงการ “การศึกษากลไกเชิงพื้นที่โดยการวางแผนและการออกแบบเมือง เพื่อยกระดับทางเศรษฐกิจและสังคม” ซึ่งได้ร่วมกันพัฒนารูปแบบใหม่ในการพัฒนาเมืองที่เรียกว่า New Platform มีความสําคัญต่อการพัฒนาประเทศในอนาคตเป็นอย่างมาก

ศ.น.พ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ
ผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวได้ประยุกต์โดยใช้เกณฑ์การเติบโต อย่างชาญฉลาด และเกณฑ์ความเป็นผู้นําการออกแบบด้านพลังงานและสภาพแวดล้อมระดับย่าน เพื่อเป็นกลไกการวางแผนยุทธ ศาสตร์การพัฒนาเมือง ลดการกระจัดกระจายของเมือง และสร้างทิศทางการพัฒนาเมืองสู่ความยั่งยืน นอกจากนี้ยังมีการสร้างรางวัลการวางแผนแห่งชาติ(Thailand Planning Award (TPA)) ให้เป็นต้นแบบของรางวัลที่มอบให้แก่ผู้พัฒนาเมืองและโครงสร้างพื้นฐานที่ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่ง TPA ได้กําหนดแนวทางและตัวชี้วัดเป็นบรรทัดฐานใหม่ในการวางแผน และกระตุ้นให้หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานของเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมือง และโครงสร้างพื้นฐานใช้เป็นกรอบในการพัฒนาให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาเมืองที่ทุกภาคส่วนได้ร่วมกัน

ด้านนายจาดุร อภิชาตบุตร ประธานคณะกรรมการกำกับทิศทางและติดตามแผนการวิจัย TRF Flagship Research Program สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กล่าวว่า ในการยกร่างรางวัลการวางแผนแห่งชาติ นั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อการสร้างเกณฑ์การวางแผนให้ได้มาตรฐาน สร้างเจตนารมณ์เป้าหมาย กลยุทธ์ แนวทางการวางแผนและการนำแผนไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งการสร้างตัวชี้วัดเพื่อประเมินศักยภาพของแผนและการปฏิบัติ ซึ่ง TPA จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยกระตุ้นให้หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชน ที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองและโครงสร้างพื้นฐานใช้เป็นกรอบในการวางผังและการออกแบบที่สร้างความยั่งยืนในการพัฒนาต่อไป

จาดุร อภิชาตบุตร
ประธานคณะกรรมการกำกับทิศทางและติดตามแผนการวิจัย TRF Flagship Research Program สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)ทั้งนี้ รางวัล TPA ได้มีการประยุกต์มาจากรางวัลการวางแผนแห่งชาติประเทศสหรัฐอเมริกาที่รู้จักกันในนามของ U.S. National Planning Awards (NPA) มีหน้าที่รับผิดชอบการบริหารโดยสมาคมการวางผังเมืองอเมริกัน (American Planning Association) โดย TPA จะเป็นต้นแบบเกณฑ์กลางในการวางแผนสำหรับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่ดำเนินโครงการพัฒนาเมืองโครงสร้างพื้นฐาน อสังหาริมทรัพย์และที่อยู่อาศัยในรูปแบบการพัฒนาใหม่ หรือ New Platform ซึ่ง TPA ได้กำหนดหลักเกณฑ์ให้ครอบคลุมเนื้อหาในกลุ่มของวิชาการผังเมือง การวางแผน นโยบายสาธารณะ สถาปัตยกรรม วิศวกรรม สิ่งแวดล้อม และศาสตร์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานและองค์กรต่างๆสามารถนำไปปฏิบัติหรือนำเกณฑ์ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติเพื่อการวางแผน การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุนทางธุรกิจ การปรับปรุงฟื้นฟูเมือง หรือประยุกต์ใช้ในกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องได้

อย่างไรก็ตามเพื่อให้ประชาชนและภาคส่วนต่างๆ ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการจึงได้จัดให้มีการประกวดตราสัญลักษณ์ หรือโลโกของรางวัล และจะมีตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงาน ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาร่วมเป็นคณะกรรมการ โดยได้เปิดโอกาสให้นักออกแบบและประชาชนโดยทั่วไปสามารถส่งแบบเข้าประกวด ซึ่งผู้ชนะเลิศจะได้รับเงินสดเป็นเงินรางวัลจำนวน 100,000 บาท และรางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัลได้รับเงินสดรางวัลละ 20,000 บาท โดยจะเริ่มประกาศหาผู้ออกแบบตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม-ตุลาคม 2561 นี้

|เซกชั่น : เศรษฐกิจมหภาค
|หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ หน้า 12 ฉบับ 3392 ระหว่างวันที่ 16-18 ส.ค.2561

 


รางวัลการวางแผนแห่งชาติ