นายกฯ เปิดงาน "CLMVT Forum 2018" ย้ำ! ไทยยึด "Stronger Together" เคารพ-เกื้อกูลกัน แบบ win-win

16 August 2018


นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานและกล่าวปาฐกถาพิเศษในการประชุม "CLMVT Forum 2018"

เมื่อเวลา 09.00 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานและกล่าวปาฐกถาพิเศษในการประชุม "CLMVT Forum 2018" ณ โรงแรมเซนทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ภายหลังเสร็จสิ้น พล.ท.วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวสรุปสาระสำคัญดังนี้
นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลไทยมีความยินดีที่ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม CLMVT Forum 2018 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการสร้างความเชื่อมโยง (Connectivity) อย่างใกล้ชิด รวมทั้งเพื่อสร้างเครือข่ายของผู้นำทางธุรกิจ ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ผู้กำหนดนโยบาย นักวิชาการ และเยาวชนคนรุ่นใหม่ในภูมิภาค CLMVT ในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามาเปลี่ยนโลก เพื่อส่งเสริมความเจริญ ก้าวหน้าร่วมกัน สอดคล้องกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยแนวคิดหลักของการประชุม คือ "การทะยานสู่อนาคตของภูมิภาค CLMVT ด้วยเทคโนโลยี" (CLMVT Taking-Off Through Technology)

ทั้งนี้ ประเทศไทยยึดมั่นในหลักการ Stronger Together โดยการเคารพและเกื้อกูลกันแบบ win-win รวมถึงการกระจายโอกาสให้ทั่วถึง (Inclusive Growth) ดังนั้น การแข่งขันและความร่วมมือจะต้องดำเนินควบคู่กันไปอย่างสมดุล จึงจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และนำไปสู่การเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน กลุ่ม CLMVT ได้รับความสนใจจากทั่วโลกในฐานะของภูมิภาคที่มีศักยภาพทางการค้าและการลงทุน ดังนั้น CLMVT ควรมีเวทีหารือทิศทางอนาคตร่วมกัน และประสานเสียงกันเพื่อร่วมมือกับนานาประเทศโดยรอบ ซึ่งเวที CLMVT Forum จะเป็นการหารือความร่วมมือในการขับเคลื่อนการส่งเสริมความเชื่อมโยงแบบไร้รอยต่อภายใน CLMVT ด้วยการนำของภาคเอกชนและวิชาการเป็นหลัก เพื่อปรับตัวรองรับเศรษฐกิจยุคใหม่ไปพร้อม ๆ กัน โดยไม่มีช่องว่างในการพัฒนาเพื่อก้าวไปสู่การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน ที่เชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าจากภูมิภาคสู่ตลาดโลก โดยการประชุมในวันนี้จะครอบคลุมใน 2 มิติ คือ การพัฒนาที่ทั่วถึงและลดความเหลื่อมล้ำ
โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีขอให้ทุกคนร่วมกันเสนอแนะแนวทางการปรับตัวรับบริบทใหม่ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยี ซึ่งเศรษฐกิจของ CLMVT มีการยึดโยงกัน เสมือนผ้าผืนเดียวกัน การที่จะขยับปรับตัว จึงต้องอาศัยการประสานงานที่ใกล้ชิด เพื่อที่จะดึงดูดและปรับใช้เทคโนโลยีให้ได้อย่างเต็มที่ โลกได้เข้าสู่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 แล้ว ซึ่งเป็นยุคแห่งการหลอมรวมของเทคโนโลยีหลายสาขา ทั้งเทคโนโลยีดิจิทัล เทคโนโลยีกายภาพ และเทคโนโลยีชีวภาพ ทำให้วิถีชีวิตและการทำธุรกิจเปลี่ยนไป ดังนั้น CLMVT ต้องพร้อมกันยกระดับศักยภาพทางเทคโนโลยีให้ได้เร็วที่สุด

ปัจจุบัน เทคโนโลยีมีผลกระทบเป็นอย่างมากต่อการผลิต โดยเฉพาะเทคโนโลยีดิจิทัล สามารถช่วยทำให้ธุรกิจสร้างสรรค์สินค้า และบริการได้ตรงตามความต้องการของลูกค้าเฉพาะราย (Customization) ได้มากขึ้น และรวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขัน และในบริบทของ CLMVT เทคโนโลยีสามารถถูกนำมายกระดับภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปตลอดห่วงโซ่ ซึ่งจะส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตของเกษตรกร

ภาคธุรกิจควรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลกับกระบวนการต่าง ๆ ของธุรกิจ (Digital Transformation) เพื่อยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจ ตั้งแต่การออกแบบและคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค การผลิตสินค้า และบริการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ การกระจายสินค้าและการตลาดที่เข้าถึงผู้บริโภคเฉพาะกลุ่ม รวมถึงการให้บริการหลังการขาย ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ธุรกิจไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ต้องนำไปปรับใช้ เพื่อเพิ่มความได้เปรียบทางการแข่งขันของตนเองในยุคเศรษฐกิจใหม่ได้
ในขณะเดียวกัน กระบวนการเปลี่ยนไปสู่ดิจิทัล (Digitalization) ได้ส่งผลให้เกิดการค้ารูปแบบใหม่ มีการทำการค้าผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น เราจึงต้องสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการค้าในรูปแบบใหม่ให้ได้มากที่สุด ซึ่งรวมถึงการสร้างระบบขนส่งโลจิสติกส์ และการชำระเงินข้ามพรมแดนแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สะดวกและปลอดภัย รวมทั้งการพัฒนาความเชื่อมโยงทางระบบดิจิทัลระหว่างประเทศ และการสร้างความเชื่อมั่นในการซื้อขายผ่านช่องทางออนไลน์ โดยภาครัฐจะปลดล็อคและปรับปรุงกฎระเบียบต่าง ๆ เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการสร้างสรรค์ไอเดียของภาคธุรกิจ

ดังนั้น ภาคธุรกิจจำเป็นต้องปรับตัวและหันมาใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้มากขึ้น รวมถึงภาครัฐก็ต้องปรับใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เช่นกัน เพื่อปรับปรุงการให้บริการแก่ประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ธุรกิจด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) หรือ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมและความรู้สึก เป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีศักยภาพสูงของภูมิภาค CLMVT เนื่องจากภูมิภาค CLMVT เป็นที่รู้จักของทั่วโลกถึงความคิดสร้างสรรค์ และความหลากหลายทางวัฒนธรรม ดังนั้น เราจะทำอย่างไรในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปพัฒนา หรือเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับธุรกิจสร้างสรรค์ของพวกเรา เพื่อเติมเต็มศักยภาพของธุรกิจสร้างสรรค์ให้สามารถเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภูมิภาคได้อย่างแท้จริง

สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่ง คือ เศรษฐกิจดิจิทัลจะต้องเติบโตควบคู่ไปกับการเติบโตของเศรษฐกิจท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมของธุรกิจหรือผู้ประกอบการขนาดเล็ก ซึ่งเทคโนโลยีดิจิทัลจะต้องเข้ามาสร้างโอกาสให้กลุ่มเหล่านี้สามารถเข้าถึงโอกาสธุรกิจใหม่ ๆ ช่วยเพิ่มช่องทางการตลาด และช่วยเรื่องการเข้าถึงข้อมูลที่สามารถนำมาวิเคราะห์ และใช้ประโยชน์ในการประกอบธุรกิจได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ เราจะต้องสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการหน้าใหม่ ๆ ด้วย
ความท้าทายของ CLMVT ในบริบทของเศรษฐกิจยุคใหม่ คือ เราจะใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยียุคใหม่นี้ในการเติบโตไปด้วยกันได้อย่างไร และนี่เป็นสิ่งที่รัฐบาลไทยให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ทุกประเทศใน CLMVT ควรสร้างเครือข่าย และพัฒนาผู้ประกอบการ ในเรื่องทักษะทางการค้าในยุคดิจิทัลร่วมกัน พร้อมทั้งมีการส่งเสริมการสร้างสภาพแวดล้อมด้านการค้าแบบดิจิทัลร่วมกันทั้งภูมิภาค ซึ่งรวมถึงการมีแพล็ตฟอร์ม e-Commerce ของภูมิภาค การมีระบบขนส่งโลจิสติกส์ การชำระเงินข้ามพรมแดน และความสอดคล้องของมาตรฐานและระบบปฏิบัติการระหว่างประเทศ ซึ่งระบบที่มีประสิทธิภาพนี้ นอกจากจะเพิ่มบทบาทแพล็ตฟอร์ม e-Commerce ของภูมิภาคแล้ว ยังสามารถเชื่อมโยงและขยายตลาดออนไลน์ให้สินค้าและบริการของ CLMVT กับ Global E-Marketplace ของต่างประเทศด้วย

นอกจากการสร้างความเข้มแข็งไปด้วยกันภายในภูมิภาค CLMVT ในเรื่องเศรษฐกิจใหม่ และ Digital Economy ที่กล่าวข้างต้นแล้ว เราต้องไม่ลืมที่จะแสวงหาและพัฒนาความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Partnership) กับประเทศที่มีศักยภาพนอกกลุ่ม CLMVT เช่น จีน ญี่ปุ่น อเมริกา ยุโรป ฯลฯ ซึ่งมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ก้าวหน้ากว่า เพื่อเติมเต็มมูลค่าและเป็น Best Practice ให้กับภูมิภาค CLMVT เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากสู่สากล และการเติบโตอย่างสมดุล ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการเติบโตอย่างทั่วถึง

ในตอนท้าย นายกรัฐมนตรีแสดงความขอบคุณทุกกระทรวง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ร่วมกันจัดงานนี้ขึ้นมา และหวังว่าการประชุมในวันนี้จะเป็นการต่อยอดที่สำคัญ ที่จะส่งเสริมให้ภูมิภาค CLMVT เติบโตไปด้วยกัน อย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตลอดไป


……………….
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
พาณิชย์ผนึกพันธมิตรจัด"CLMVT Forum 2018"กระชับสัมพันธ์ทางศก.
"5 ชาติ CLMVT" ผนึกพลัง! ดันซัมมิต ACMECS ผงาด จัดทำแผนแม่บทเชื่อมโยงทุกมิติใน 5 ปีข้างหน้า

เพิ่มเพื่อน


พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ฐานเศรษฐกิจ นายกรัฐมนตรี ไทย Thansettakij CLMVT Forum 2018 Stronger Together