สกพอ.-เพียร์สัน เล็งเปิดหลักสูตรปั้นแรงงานป้อนอีอีซี

15 August 2018


สกพอ. จับมือ เพียร์สัน เดินหน้ารุกแผนพัฒนาการศึกษาจัดหลักสูตร 2 สาขาระยะแรก “ชิ้นส่วนอากาศยาน – อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ” ปั้นบุคลากรคุณภาพตามมาตรฐาน BTEC ของเพียร์สัน ป้อนอุตสาหกรรมเป้าหมาย

นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการ คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ คณะผู้แทนบริษัท เพียร์สัน (Pearson Education Limited) จากประเทศอังกฤษ ได้เข้ามาร่วมหารือถึงแนวทางการดำเนินงาน และแผนการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาด้านการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี โดยเน้นการพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับ อุตสาหกรรมเป้าหมาย ตามแนวทาง “สัตหีบโมเดล” ให้เป็นไปตามมาตรฐานการพัฒนาแรงงานด้วยระบบ Business and Technician Education Council (BTEC) ซึ่งเป็นหลักสูตรอาชีวะศึกษา ของบริษัทเพียร์สันที่เป็นที่ยอมรับของบริษัทชั้นนำทั่วโลก โดยกำหนดสาขาเบื้องต้นที่จะจัดทำหลักสูตรใน 2 สาขา คือ สาขาชิ้นส่วนอากาศยาน และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะทั้งนี้ ผู้แทนทางเพียร์สันได้ลงพื้นที่ 3 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดชลบุรี ระยองและฉะเชิงเทรา เพื่อศึกษาความพร้อม และเก็บข้อมูล สถาบันการศึกษาเป้าหมาย เพื่อจะนำไปพิจารณาในการบรรจุหลักสูตรอยู่ในโปรแกรมการเรียนการสอน โดยกำหนดวิทยาลัยที่เข้าไปศึกษา ดูงาน อาทิ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา วิทยาลัยเทคโนโลยี ไออาร์พีซี เนื่องจาก ทั้ง 3 สถาบันการศึกษามีหลักสูตรที่ใกล้เคียงและสามารถพัฒนาและยกระดับหลักสูตรเข้าสู่มาตรฐาน BTEC ได้ และยังเป็นสถาบันการศึกษาที่อยู่พื้นที่เป้าหมาย

“ขณะนี้เพียร์สัน และอีอีซี ได้เตรียมวางแนวทางในการดำเนินงานด้านการพัฒนาด้านการศึกษาในพื้นที่ที่อีอีซี โดยระยะแรกจะเป็นการศึกษาความต้องการของภาคอุตสาหกรรมภายในพื้นที่อีอีซี และความพร้อมของผู้เรียนผู้สอน เพื่อหาแนวทางร่วมกันในการพัฒนาหลักสูตรให้สอดรับกับการยกระดับหลักสูตรเข้าสู่มาตรฐาน BTEC ของบริษัทเพียร์สัน” นายคณิศ กล่าวสำหรับการพัฒนาด้านการศึกษาเพื่อรองรับ การลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่อีอีซีมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องพัฒนาบุคลากรให้ทันกับการขยายตัวด้านการลงทุนที่จะเกิดขึ้น ดังนั้นการร่วมมือกับบริษัทเพียร์สัน ถือเป็นครั้งแรกของไทยที่มีการจับมือกับบริษัทชั้นนำที่มีการพัฒนาหลักสูตรอาชีวะศึกษาจนเป็นที่ยอมรับของนานาชาติทั่วโลก

นายคณิศ กล่าวว่า การพบปะและลงพื้นที่ศึกษาดูงานของบริษัทเพียร์สันในครั้งนี้ ถือเป็นผลสืบเนื่องมาจากการลงนามความร่วมมือระหว่าง สกพอ.และ บริษัทเพียร์สัน ในการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพเพื่อสนับสนุนนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ในการจัดหานักเรียนและนักศึกษาที่มีทักษะเฉพาะด้าน โดยเฉพาะด้านเทคนิค การใช้เทคโนโลยี มีขีดความสามารถการพัฒนาที่ตรงกับ 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยบริษัท เพียร์สัน จะนำหลักสูตร BTEC เข้ามาสู่โปรแกรมการเรียนการสอนสายอาชีพในพื้นที่ภาคตะวันออกของไทยในระยะแรก ก่อนที่จะขยายหลักสูตรดังกล่าวไปสู่พื้นที่อื่นๆ ต่อไปคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ สกพอ. แผนพัฒนาการศึกษา ชิ้นส่วนอากาศยาน อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ เพียร์สัน