เอไอเอสจัดแคมป์ภาษาอังกฤษ สานรัก คนเก่งหัวใจแกร่ง

15 August 2018


ภาษาอังกฤษ ถือเป็นทักษะพื้นฐานในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองในโลกยุคดิจิทัล นอกจากการเรียนรู้ภาคทฤษฎีในห้ องเรียนแล้ว การฝึกใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ยังช่วยฝึกฝนให้เด็กไทยสามารถพัฒนาศักยภาพในการสื่อสารภาษาอั งกฤษได้อย่างมั่นใจและสนุกมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้ อต่อการใช้ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ร่วมกับเจ้าของภาษาด้วยแล้ว จะยิ่งช่วยสร้างบรรยากาศให้เด็กๆ กล้าแสดงออกและเปิดรับสิ่งใหม่ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้ น ด้วยเหตุนี้ เอไอเอส โดย โครงการสานรัก คนเก่งหัวใจแกร่ง
ได้จัดกิจกรรม “AIS-SINGTEL ENGLISH CAMP 2018” (เอไอเอส-สิงค์เทล อิงลิช แคมป์ 2018) ขึ้น โดยมีน้องๆ ในโครงการฯ ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมั ธยมศึกษาตอนปลายถึงระดับมหาวิทยาลัย จำนวน 40 คน ร่วมฝึกทักษะภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาเป็นเวลา 4 คืน 5 วัน ณ สวนสัตว์เปิด เขาเขียว จังหวัดชลบุรี

นางวิไล เคียงประดู่ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานประชาสัมพันธ์ เอไอเอส เล่าถึงที่มาของแคมป์ในครั้งนี้ ว่า อุปสรรคหนึ่งของการพัฒนาภาษาอังกฤษของเด็กไทยคือ การไม่กล้าพูดภาษาอังกฤษเพราะกลัวว่าพูดผิด และไม่มั่นใจว่าประโยคที่พูดออกไปถูกต้องตามหลักหลั กไวยากรณ์หรือไม่ ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว การสื่อสารภาษาอังกฤษที่สำคัญนั้น ขึ้นอยู่กับว่าการสื่อสารนั้นๆ ได้สร้างความเข้าใจให้แก่ผู้ฟั งแล้วหรือไม่ สำหรับกิจกรรมแคมป์ภาษาอั งกฤษในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมที่เราจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะต้องการให้เด็กๆ โครงการสานรัก คนเก่งหัวใจแกร่ง ได้มีโอกาสพูดภาษาอังกฤษกับเจ้ าของภาษาโดยตรง ทลายกำแพงความกลัว และเสริมสร้างความมั่นใจให้พร้ อมที่จะนำเอาเทคนิ คและแบบทดสอบที่ได้จากแคมป์นี้ ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันต่อได้ ซึ่งการได้มาอยู่รวมกันในพื้นที่ สวนสัตว์เปิด เขาเขียว ก็จะยิ่งช่วยให้เด็กๆ ได้เปิดโลกทัศน์ ตื่นตาตื่นใจกับสถานที่แปลกใหม่ ได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติและสัตว์ ป่า ช่วยกระตุ้นให้เกิดจินตนาการให้ น้องๆ ได้ฝึกใช้ความคิดสร้างสรรค์ วางแผนการทำงานเป็นทีม และเปิดใจที่กล้าจะสื่อสารกั บชาวต่างชาติเป็นภาษาอังกฤษได้ อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้านที่ ดีในการบอกเล่าประสบการณ์ในเมื องไทยให้กับพี่ๆ อาสาสมัครชาวต่างชาติได้ฟังอีกด้วย”

สำหรับกิจกรรม “AIS-SINGTEL ENGLISH CAMP 2018” ครั้งนี้ ได้ทลายกำแพงทางภาษาผ่านกิ จกรรมหลากหลายรูปแบบ เพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆ และอาสาสมัครจากต่างประเทศ ประกอบด้วยโอเปอเรเตอร์ในกลุ่ มสิงค์เทลถึง 3 ประเทศ ได้แก่ สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ และออสเตรเลีย พร้อมด้วยพนักงานจิตอาสาจากเอไอเอส รวมทั้งหมด 32 คน ได้ทำความคุ้นเคยและแลกเปลี่ยนพูดคุยกันอย่างใกล้ชิด โดยหลังจากแบ่งกลุ่มน้องๆ และพี่เลี้ยงอาสาสมัครแล้ว แต่ละกลุ่มจะได้รับโจทย์ที่ จะได้ฝึกทักษะการพูดภาษาอั งกฤษอย่างเต็มที่ ยกตัวอย่างเช่น กิจกรรม Zoo Tour (ซู ทัวร์) และกิจกรรม AIS Got Talent (เอไอเอส ก็อต ทาเลนต์) เป็นต้น ซึ่งล้วนแล้วแต่ส่งเสริมให้ทุ กคนได้คิด สร้างสรรค์ และลงมือทำ เพื่อช่วยจุดประกายให้น้องๆ ได้เห็นความสำคัญและเปลี่ยนมุ มมอง ให้ภาษาอังกฤษเป็นเรื่องที่ใกล้ ตัวมากขึ้น หลังจากจบจากกิจกรรมนี้ไปแล้ว สิ่งที่เราคาดหวังคือ น้องๆ จะนำเอาเทคนิคการเรียนรู้การฝึกภาษาอังกฤษไปประยุกต์ใช้ต่อ ไม่ว่าจะเป็นการฝึกพูด หัดเขียน และใช้สื่อดิจิทัลให้เกิดประโยชน์ และในที่สุด ภาษาอังกฤษจะเป็นเครื่องมือช่วยเปิดโอกาสให้น้องๆ ก้าวออกจากกรอบที่คุ้นเคย และสามารถลงมือทำสิ่งต่างๆ เพื่อให้ตัวเองก้าวหน้าได้อย่ างมั่นใจ

ด้าน คริสโตเฟอร์ ไรท์ ครูสอนภาษาอังกฤษชื่อดัง ที่มาร่วมเป็นวิทยากรในครั้งนี้ ด้วย กล่าวว่า ภาษาอังกฤษมีความสำคัญมากในปัจจุบัน เพราะในองค์กรต่างๆ แม้แต่การติดต่องานกับคนไทยด้ วยกันเองก็ต้องใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งอุปสรรคสำคัญที่ทำให้ คนไทยไม่เก่งภาษาอังกฤษคือ ไม่กล้าพูด และเมื่อเรียนแล้วไม่ได้ถู กนำไปใช้ ส่วนตัวแล้วมีเคล็ดลับที่ อยากแนะนำคือ ไม่ใช่แค่เรียนรู้ แต่ต้องเลียนแบบทั้ง man and media (แมน แอนด์ มีเดีย) คือเลียนแบบวิธีพูดจากชาวต่างชาติ หรือจากสื่อต่างๆ ที่ทุกวันนี้เข้าถึงกันได้ง่าย เช่น รายการสอนภาษาอังกฤษ ข่าวต่างประเทศ หรือภาพยนตร์ต่างๆ เมื่อได้เรียนได้ฟังแล้วต้องฝึกพูดตาม และต้องไม่กลัวที่จะสื่อสารกับชาวต่างชาติ ต้องเปลี่ยนจากอ่านด้วยตา ฟังด้วยหู เป็นอ่านด้วยปาก ฟังด้วยปาก เมื่ออ่านหรือฟังแล้วไม่ใช่แค่จำ แต่ต้องฝึกพูดออกมาด้วย

 


เอไอสเอส AIS-SINGTEL ENGLISH CAMP 2018