ข้าวไทยเด็กไทยยกเครื่องอนาคตไทย

24 August 2018


ข้าวไทย  เด็กไทย ยกเครื่องอนาคตไทยสร้าง ‘เด็กไทยยุคใหม่… เก่ง ดี มีความสุข’

คำกล่าวที่ว่า “เด็กวันนี้ คือ ผู้ใหญ่วันหน้า” ยังคงเป็นความหวังสำหรับคุณพ่อและคุณแม่ทุกคน แต่ด้วยสภาพแวดล้อม สถานะทางสังคมและการเรียนรู้รูปแบบใหม่ที่ทำให้การเลี้ยงดูบุตรในอดีตและปัจจุบันต่างกันอย่างสิ้นเชิง จึงเกิดเป็นคำถามว่า แล้ววิธีการเลี้ยงลูกแบบไหนกัน ที่จะทำให้ลูกสามารถเติบโต เป็นคนดี คนเก่ง และประสบความสำเร็จในชีวิตได้อย่างมีความสุข

ด้วยความสำคัญดังกล่าว บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด (ข้าวตราฉัตร) ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย จัดงานแถลงข่าวสัมมนา “เด็กไทย
ยุคใหม่...เก่ง ดี มีความสุข” ภายใต้โครงการ “ข้าวไทย เด็กไทย” ซึ่งการจัดงานสัมมนาในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อยกขบวนส่งต่อความรู้และเคล็ดลับวิธีการเลี้ยงลูกที่ถูกวิธีให้กับพ่อแม่ยุคใหม่ โดยนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ และเทคนิคเสริมสร้างพัฒนาการในการเลี้ยงลูกในแบบยุคใหม่ ให้เก่ง ดี มีความสุข อันเป็นการปูรากฐานสำคัญให้แก่เด็กๆ เตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินชีวิตในปัจจุบันคุณฐิติ ลุจินตานนท์ รองกรรมการ ผู้จัดการบริหาร บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด เผยว่า บริษัทฯ เล็งเห็นและให้ความสำคัญกับเด็กไทย และสถาบันครอบครัวมาโดยตลอด ผ่านการสนับสนุน กิจกรรมต่างๆ ภายใต้โครงการ “ข้าวไทย เด็กไทย” อาทิ โครงการประกวดเขียนเรียงความ และโครงการโอลิมปิกวิชาการ ซึ่งสนับสนุนต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า 15 ปี  ซึ่งผมมองว่า การส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถของเด็กไทยให้เก่ง
เป็นอัจฉริยะเป็นเรื่องที่ดีและสำคัญ แต่ต้องอยู่บนพื้นฐานการมีคุณธรรมเช่นกัน อย่างไรก็ตามงานสัมมนาครั้งนี้จะไม่สมบูรณ์หากปราศจากความร่วมมือที่ดีของ “สถาบันครอบครัว” สถาบันหลัก เป็นรากฐานสำคัญของการประสบความสำเร็จในชีวิต นำมาซึ่งความสุขที่แท้จริง การจัดงานสัมมนาในครั้งนี้ มุ่งหวังให้พ่อแม่ยุคใหม่ ได้เข้ามาฟัง และนำความรู้กลับไปปรับใช้ในการดูแลเลี้ยงลูก ให้เติบโตขึ้นมาเป็นคนเก่ง คนดีของสังคม ไปพร้อมๆ กับมีความสุขที่แท้จริงในการใช้ชีวิต

ดร.กุศลิน มุสิกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ในฐานะวิทยากรวันสัมมนา เผยว่า ครู มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของเด็กเป็นอย่างมาก เป็นกลไกสำคัญ ที่ให้ความรู้ อบรมคุณธรรม พร้อมเป็นที่ปรึกษา สนับสนุนให้เด็กค้นพบศักยภาพของตนเอง พบเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนจากการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเองผ่านกระบวนการลงมือปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียน โดยใช้เครื่องมือในการแสวงหาความรู้และสร้างสรรค์ผลงานต่างๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาและต่อยอดความรู้นั้น แล้วนำไปใช้ในชีวิตและการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นได้ ดังนั้น กระบวนการและเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาศักยภาพของเด็กไทยยุคใหม่ ที่เก่ง ดี มีความสุข จึงเป็นหัวข้อสำคัญที่จะบรรยายและนำเสนอให้ทุกคนได้ทราบในงานสัมมนาครั้งนี้

ด้านผศ.น.พ.วรวุฒิ  เชยประเสริฐ กุมารแพทย์เฉพาะทางด้านโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก และเป็นเจ้าของ Page Facebook : เลี้ยงลูกตามใจหมอหรืออีกหนึ่งวิทยากรในวันงานสัมมนา เผยว่า ปัญหาของพ่อแม่ในการเลี้ยงลูกในยุคปัจจุบัน โดยส่วนมากให้ความสำคัญในการเลี้ยงลูก เน้นเรื่องของพัฒนาการทางสมอง สติปัญญา เลี้ยงอย่างไรให้เก่ง ให้เป็นเด็กอัจฉริยะบ้าง เพราะมองว่าสังคมยุคปัจจุบันนี้ ต้องฉลาด มีปฏิภาณ ไหวพริบดี ทันต่อเหตุการณ์ จึงจะ
อยู่รอดปลอดภัยจากโลกภายนอกได้ แต่พื้นฐานความเป็นจริงแล้ว ยังมีอีกปัจจัยหนึ่งที่มีส่วนสำคัญยิ่งต่อการ
เลี้ยงลูก ซึ่งก็คือ พ่อแม่ อิทธิพลของครอบครัว คือปัจจัยที่ส่งผลต่อตัวเด็กโดยตรงที่แท้จริง ซึ่งหัวข้อที่จะพูดภายในงานสัมมนา “เด็กไทยยุคใหม่…เก่ง ดี มีความสุข” นี้ จะพูดเรื่องของ จุดเริ่มต้นของปัญหาการเลี้ยงลูกในยุคปัจจุบัน
วิธีการสอนลูกให้ได้ดี และมีอีกหลากหลายหัวข้อ เพื่อเสริมสร้างทักษะ เลี้ยงลูกอย่างไรให้อยู่รอดภายใต้สังคมในปัจจุบัน ได้อย่างปลอดภัย และมีความสุขขณะที่ อาจารย์วราภรณ์ ทรัพย์สมบูรณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและมาตรฐานคุณภาพ  โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เผยว่า โครงการนี้เป็นโครงการที่ดี มีประโยชน์อย่างมาก และเชื่อว่าผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้จะได้รับประโยชน์อย่างมากเช่นกัน โดยเฉพาะกับคำว่า “เด็กยุคใหม่” ผู้ใหญ่ยุคนี้ควรทำความเข้าใจ เพื่อจะสร้างเสริม รวมถึงพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ ของเด็กได้อย่างดียิ่งขึ้น การให้ความช่วยเหลือส่งผลกระทบเชิงบวกทั้งภายใน และภายนอก ซึ่งโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาสังคม โดยเฉพาะการพัฒนาเด็กให้เติบโตอย่างมีคุณภาพถือเป็นความรับผิดชอบ และหน้าที่สำคัญอีกประการหนึ่งของโรงเรียน

ภายในงานสัมมนาฯ ในครั้งนี้ นอกจากมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้กล่าวไปแล้วนั้น ยังมี 2 ตัวแทนเด็กไทย ที่มีความสามารถระดับอัจฉริยภาพ ถึง 2 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ นายธนดล ชมภูจันทร์ ผู้แทนประเทศไทย ประจำปี 2561 ภายใต้โครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ จากโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง และน้องวิว-กุลวุฒิ วิทิตศานต์ แชมป์แบดมินตันเยาวชนโลก และครอบครัว มาร่วมพูดคุยและแชร์เคล็ดการใช้ชีวิตอย่างสมดุลทั้ง เก่ง ดี มีความสุข

สำหรับงานสัมมนา “เด็กไทยยุคใหม่…เก่ง ดี มีความสุข” จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561 ห้องประชุม Trinity Hall ชั้น 11 อาคาร John A. Eakin Building โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน ผู้ที่สนใจ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมฟังเสวนาได้ที่ Facebook Page : ข้าวไทยเด็กไทย (คลิกไลก์เพจhttps://www.facebook.com/KhaoThaiDekThai/ และคลิกลงทะเบียนร่วมเสวนาที่ลิงก์https://goo.gl/forms/Pa80bWNKwpl7o93G3) ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนกว่าที่นั่งจะหมด (จำกัด 400 ที่นั่ง) สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page : ข้าวไทยเด็กไทย

มาร่วมฟังและเปิดรับเทคนิคการดูแลลูกพร้อมกับร่วมสร้างเด็กไทยยุคใหม่ให้ เก่ง ดี มีความสุข

หน้า 26-27หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 38 ฉบับที่ 3,393 วันที่ 19 - 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561


เด็กไทย ข้าวไทย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ซี.พี.อินเตอร์เทรด