รัฐบาลดีเดย์จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุถือบัตรสวัสดิการฯ 15 ส.ค. นี้ รวม 673 ล้านบาท

15 August 2018


- 15 ส.ค. 61 - น.ส.สุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางได้จ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ซึ่งได้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุได้พิจารณาอนุมัติอัตราการจ่าย และมีระยะเวลาการจ่ายตั้งแต่เดือนกรกฎาคม–กันยายน 2561 ผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินสงเคราะห์ต้องมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท/ปี ได้รับเงินเดือนละ 100 บาท สำหรับผู้สูงอายุที่มีรายได้เกินกว่า 30,000 บาท/ปี ได้รับเงินสงเคราะห์ฯ เดือนละ 50 บาท กรมบัญชีกลางจะโอนเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ของผู้มีสิทธิทุกวันที่ 15 ของเดือน


โดยการจ่ายงวดแรกในวันที่ 15 ส.ค. 2561 ผู้มีสิทธิที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ 30 มิ.ย. 2561 เป็นต้นไป จากผู้สูงอายุกลุ่มเป้าหมาย ทั้งสิ้น 3.66 ล้านราย เป็นเงิน 673 ล้านบาท โดยเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์ฯ ของเดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคม นำเงินจากกองทุนผู้สูงอายุสำหรับภาษีสรรพสามิตและสุรายาสูบ ผู้มีสิทธิสามารถถอนเงินที่โอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นเงินสดได้ผ่านตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย


กรณีมีเงินคงเหลือของเดือนที่ผ่านมา สามารถสะสมในเดือนถัดไปได้ สำหรับผู้มีสิทธิที่เริ่มใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการถอนเงินสดเป็นครั้งแรก จะต้องใช้รหัส 6 หลัก เพื่อทำรายการถอนเงิน โดยรหัสดังกล่าว คือเลขประจำตัวประชาชน 6 หลักสุดท้ายบนหน้าบัตร ผู้มีสิทธิจะต้องเปลี่ยนรหัส 6 หลักเดิมจากตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย จึงจะสามารถถอนเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุฯ จากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยถอนเงินขั้นต่ำจาก ATM จำนวน 100 บาท และควรเก็บรักษารหัสไว้อย่างดีเพื่อความปลอดภัยด้วย


ฐานเศรษฐกิจ ผู้สูงอายุ คนแก่ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ Thansettakij