'เอ็นไอเอ' พลิกเกษตรยุค 4.0!! เฟ้นหาสตาร์ตอัพช่วยสร้างระบบนิเวศ

17 August 2018
'เอ็นไอเอ' เร่งสร้างนวัตกรเกษตรยุคใหม่ด้วยนวัตกรรม เดินหน้าโครงการ AgSeed By ABC Center เสริมความแข็งแกร่งให้กับผู้ประกอบธุรกิจเกษตรของไทย พลิกโฉมฟาร์มเกษตรไทย กระตุ้นพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมการเกษตรรูปแบบใหม่ ๆ รับการเปลี่ยนผ่านไปสู่ "เกษตรบริการ หรือ ธุรกิจเกษตร"

นายพันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ เอ็นไอเอ เปิดเผยว่า ภาคเกษตรไทยกำลังมีการเปลี่ยนแปลงไปจากการนำนวัตกรรมการเกษตรมาใช้มากขึ้น เกิดภาพลักษณ์ของการเกษตรยุคใหม่ ที่ช่วยแก้ปัญหาของการทำเกษตรแบบเดิม เกิดธุรกิจเกษตรรูปแบบใหม่ ๆ การเกษตรถือเป็นธุรกิจที่มีอนาคตและคนรุ่นใหม่สนใจทำการเกษตรเพิ่มมากขึ้น ดูได้จากจำนวนนักเรียนที่สนใจเรียนด้านการเกษตรมากขึ้น และเกิดสตาร์ตอัพ และบริษัทต่าง ๆ ในธุรกิจเกษตรนับพันบริษัท
เอ็นไอเอเห็นความสำคัญของการยกระดับการเกษตรในประเทศไทย จึงได้จัดตั้งศูนย์สร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร (Agro Business Creative Center | ABC Center | ) ขึ้น โดยมีพันธกิจหลัก คือ การเร่งสร้างเสริมความสามารถแก่ผู้ประกอบการธุรกิจ ที่มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมแก้ไขปัญหาการเกษตร ตลอดห่วงโซ่มูลค่าตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดระบบนิเวศทางธุรกิจเกษตร ที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาของผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) สหกรณ์/วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และเพื่อสนับสนุนเป้าหมายดังกล่าว ABC Center ได้ดำเนินโครงการแสวงหาและวิเคราะห์ปัญหาด้านการเกษตร เพื่อจุดประกายไอเดียแนวคิดให้กับกลุ่มนวัตกรเกษตรรุ่นใหม่ หรือ AgSeed Episode 1 : New Farming Model 2030 โดยได้เชิญชวนผู้สนใจในภาคการเกษตรทุกสาขาอาชีพ โดยเฉพาะผู้ประกอบการ SMEs หรือ Startup ที่มีความสนใจในธุรกิจการเกษตร นิสิต นักศึกษา บุคลากรในสถาบันการศึกษา นักคิดอิสระที่มีอุดมการณ์ต้องการเปลี่ยนโฉมการเกษตร บริษัทเอกชนที่มีความชำนาญและความรู้ในธุรกิจการเกษตร นักวิชาการที่มีพื้นฐานความรู้และชื่นชอบในธุรกิจการเกษตร รวมถึงประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจในธุรกิจการเกษตร มาร่วมแข่งขันประกวดไอเดียแนวคิดนวัตกรรม โดยจินตนาการไปถึงระบบการเกษตรแบบใหม่ ในปี 2030 หรืออีก 12 ปีข้างหน้า จะมีหน้าตาเป็นอย่างไร เพื่อหาสุดยอดไอเดียฟาร์มเกษตรยุคใหม่ และเข้าสู่โปรแกรมการสร้างและพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตรโดยเฉพาะ เน้นการพัฒนาบุคคล เพื่อเปิดมุมมองและสร้างไอเดียที่ทำได้จริง เตรียมพร้อมสู่การเป็นธุรกิจนวัตกรรมเกษตร ผ่านโปรแกรมต่อเนื่องของ ABC Center เช่น Farm Starter Farm Lab

ด้วยกระบวนการดังกล่าวจะได้ผู้ประกอบการมีองค์ความรู้ด้านเกษตร ไอเดีย และการทำธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีแนวทางในการวางแผนการตลาดและการตกผลึกไอเดีย ที่ผ่านคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญและสามารถนำไปสร้างผลงานให้เกิดขึ้นจริงได้ มีแนวทางการเลือกช่องทางการตลาดให้เหมาะสมกับตน ซึ่งนำไปสู่การสร้างผลงานให้เกิดขึ้นในอนาคต เตรียมพร้อมสู่การเป็นเกษตรกรสมัยใหม่เคียงคู่กับการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

สำหรับผลการประกวดรางวัลชนะเลิศสุดยอดไอเดีย New Farming Model 2030 ได้แก่ ไอเดีย Farmbot ระบบโรงเรือนอัจฉริยะที่ใช้แขนกลเข้ามาช่วย ของนายกิตติศักดิ์ หมื่นสีดา , รางวัลรองชนะเลิศเป็นของ น.ส.ปัญจรัตน์ กิตติจรูญวิทย์ เจ้าของไอเดีย Image Processing มาควบคุมความอร่อยของผลไม้ , นายเพิ่มพงศ์ เอี้ยวบันดาลสุข จากไอเดียการนำเทคโนโลยี VR มาช่วยฝึกความชำนาญในการเก็บเกี่ยวผลผลิต ลดการสูญเสีย และ น.ส.นพรัตน์ พันธุ์พินิจ จากไอเดียการจัดการข้อมูล Big Tree


……………….
เซกชัน : IoT-นวัตกรรม โดย นสพ.ฐานเศรษฐกิจ

หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 38 ฉบับที่ 3,392 วันที่ 16-18 ส.ค. 2561 หน้า 05

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
เอ็นไอเอ เร่งติดเครื่อง “เมืองนวัตกรรม”
อีจีเอจับมือเอ็นไอเอ จัดโครงการประกวดนวตกรรม

เพิ่มเพื่อน 


ฐานเศรษฐกิจ นวัตกรรม สตาร์ตอัพ เกษตร ฟาร์ม ยุค 4.0 ระบบนิเวศ Thansettakij เอ็นไอเอ AgSeed By ABC Center