จับตาวาระครม. คลังชงมาตรการภาษีหนุนเที่ยว-สัมมนาเมืองรอง

14 August 2018


-14 ส.ค. 2561 -  ที่ทำเนียบรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) โดยมีวาระการประชุมที่เสนอผ่านสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี(สลค.) ที่น่าสนใจ อาทิ สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอผลการดำเนินงานตามมาตรา5/8 แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่2) พ.ศ. 2559 เรื่องหลักเกณฑ์การกู้ยืมเงินการถอนหุ้นหรือการเข้าเป็นหุ้นส่วนการเข้าร่วมทุนในกิจการของนิติบุคคลอื่นและการจำหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นศูนย์ขององค์การมหาชน

และนอกจากนี้สำนักงาน ก.พ.ร. ยังเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์รับคำขออนุญาตพ.ศ.... เพื่อเพิ่มความสะดวกในการขอใบอนุญาตจากหน่วยงานต่างๆของราชการไว้ที่สำนักงานก.พ.ร.

ขณะทีี่กระทรวงการคลัง เสนอร่างกฎกระทรวงฉบับที่...(พ.ศ....)ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรการปรับปรุงมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวและการจัดอบรมสัมมนาในจังหวัดท่องเที่ยวรอง

ด้านกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอเรื่องการเข้าร่วมคณะกรรมการด้านนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล(Committee on digital economy policy:CDEP) ภายใต้องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา(OECD) และยังเสนอเรื่องร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสาระสนเทศและการสื่อสารและเทคโนโลยีดิจิทัลระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงคมนาคมและการสื่อสารแห่งสาธารณรัฐฟินแลนด์

ส่วนกระทรวงคมนาคมขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 เรื่องขออนุมัติหลักเกณฑ์การคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง K(Price Adjustment) โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินช่วงหัวลำโพง-บางแคและช่วงบางซื่อ-ท่าพระ