ถกCPTPP4ภาค "เสรีบริการน่าห่วง"

11 August 2018


พาณิชย์เปิดเวที 4 ภาครับฟังผลได้-เสียเข้าร่วม CPTPP

ชี้ขั้นตอนเข้าร่วมวง ด่านแรกต้องทำหนังสือแจ้งนิวซีแลนด์ในฐานะผู้เก็บรักษาสนธิสัญญาหลัง 60 วันที่ความตกลงมีผลบังคับใช้แล้ว ขณะภาคประชาชนยังห่วงเปิดเสรีบริการ-จัดซื้อจัดจ้าง

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า จากที่ไทยได้เตรียมการพิจารณาเข้าร่วมความตกลงที่ครอบ คลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิกหรือ CPTPP นั้น กรมได้เตรียมจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเพื่อนำข้อคิดเห็นมาสรุปและวิเคราะห์ก่อนจะเสนอให้รัฐบาล ขณะเดียวกันอยู่ระหว่างการจัดจ้างสถาบันวิจัยเพื่อศึกษาวิเคราะห์ความตกลง CPTPP ในเชิงลึกเพื่อประเมินผลดี ผลเสีย รวมถึงแนวทางปรับตัวรองรับในการเข้าเป็นสมาชิก

อรมน ทรัพย์ทวีธรรมขณะเดียวกันได้เริ่มพูดคุยกับประเทศสมาชิก CPTPP เดิม 11 ประเทศในโอกาสต่างๆ เพื่อแจ้งความตั้งใจของไทย และหารือแลกเปลี่ยนความเห็นเชิงเทคนิคเกี่ยวกับความตกลงซึ่งจากการหารือกับญี่ปุ่น พบว่ากระบวนการเปิดรับสมาชิกใหม่จะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ความตกลงมีผลบังคับใช้ 60 วันภายหลังจากที่สมาชิก
อย่างน้อย 6 ประเทศให้สัตยาบัน และแจ้งผลการให้สัตยาบันต่อนิวซีแลนด์ในฐานะประเทศผู้เก็บรักษาสนธิสัญญา ซึ่งคาดว่าอย่างเร็วสุดความตกลงCPTPP จะมีผลใช้บังคับในต้นปี 2562

ขณะนี้ไทยมีเวลาในการศึกษาวิเคราะห์ผลดีผลเสีย และหารือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในประเทศอย่างรอบคอบ ซึ่งหากพิจารณาแล้วเห็นว่า ไทยควรจะเข้าเป็นสมาชิกจะต้องยื่นหนังสือแสดงความจำนงผ่านนิวซีแลนด์ ตั้งแต่ที่ CPTPP มีผลใช้บังคับเป็นต้นไปซึ่งล่าสุดในวันที่ 10 สิงหาคม 2561 กรมได้มีการจัดสัมมนาโอกาส และความท้าทายของไทยภายใต้ความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก ที่ชลบุรีเป็นจังหวัดแรกในการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชน ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ และภาครัฐ


“กรมยังมีแผนที่จะจัดงานในลักษณะนี้อีกในต่างจังหวัดประกอบด้วยที่เชียงใหม่ในวันที่ 4 กันยายน, สงขลา วันที่ 13 กันยายน, กรุงเทพฯ วันที่ 19 กันยายน และขอนแก่น ในวันที่ 26 กันยายนเพื่อเปิดรับฟังความเห็นให้ทั่วถึงทั้งประเทศ”

ด้านแหล่งข่าวจากภาคประชาชน กล่าวว่า มีหลายข้อบทของ CPTPP ที่หากไทยเข้าร่วมอาจเสียประโยชน์ เช่น ข้อบทภาคบริการ ที่ให้ใช้เงื่อนไขการเจรจาแบบ Negative List approach (ให้ระบุเฉพาะรายการที่ไม่ต้องการเปิดเสรี) ส่วนหมวดบริการอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในข้อตกลงจะต้องเปิดเสรีต่อประเทศสมาชิกทั้งหมด อาจทำให้ธุรกิจบริการในประเทศเสียผลประโยชน์ให้กับต่างชาติไป ส่วนข้อบทเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ สาระสำคัญคือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและให้ประเทศสมาชิกสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้หากสนใจ เรื่องนี้มีทั้งผลดีและผลเสีย ต้องเจรจาอย่างรอบคอบ

 

หน้า 8 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 38 ฉบับ 3,391 วันที่ 12-15 สิงหาคม 2561 

 

 

 


กระทรวงพาณิชย์ CPTPP