ฉายพลังแห่ง ‘สกุลช่าง’

11 August 2018


นิทรรศการความหลากหลายทางจิตรกรรม ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทรฯ

เพียงได้เห็นคำว่า “ศิลปาชีพ” ภาพในความคิดของชาวไทยทุกคนหลอมรวมเป็นภาพเดียวกันคือ ภาพที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยือนราษฎรทั่วประเทศ
ทรงนำความถนัดและความเชี่ยวชาญของราษฎรในแต่ละท้องที่มาพัฒนาด้วยพละกำลังความคิด พระกำลังกาย เพื่อบำบัดปัดเป่าทุกข์ยาก สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับเกษตรกร และที่สำคัญคือการสืบทอดงานช่างศิลป์ของไทยให้คงอยู่สืบไป ดังพระราชเสาวนีย์ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ ซึ่งจารึกอยู่บนแผ่นป้ายของศูนย์ศิลปาชีพ บางไทรฯ ประจักษ์พยานแห่งพระปณิธานอันแน่วแน่ในการส่งเสริมศิลปาชีพเพื่ออนุรักษ์มรดกทางภูมิปัญญาของชาติสืบต่อไป ความว่า


“ข้าพเจ้าอยากเห็นชาวนาชาวไร่ มีงานศิลปาชีพพิเศษเป็นอาชีพเสริม เพื่อเพิ่มรายได้และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และเพื่ออนุรักษ์ศิลปะโบราณอันงามวิจิตรของคนไทย ให้อยู่คู่แผ่นดินไทย งานศิลปาชีพพิเศษจะดีเด่นเพียงไรก็อยู่ที่
ความขยัน ความประณีตในการออกแบบ และฝีมือในการประดิษฐ์ของช่างโดยเฉพาะ”นับตั้งแต่วันที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เสด็จฯ มาทรงเปิดศูนย์ศิลปาชีพ บางไทรฯอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2527 ตราบจนปัจจุบันพื้นที่กว่า 1,000 ไร่ บริเวณฝั่งตะวันออกของแม่นํ้าเจ้าพระยาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คือพื้นที่แสดงผลงานหัตถกรรมพื้นบ้านไทย ตลอดจนการเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ทางภูมิปัญญาทางด้านศิลปหัตถกรรมของไทยสืบทอดสู่การต่อยอดหลอมรวมเป็นงานศิลปะแขนงใหม่ที่ผสานการนำทักษะฝีมือของ “สกุลช่าง” ไทยไว้อย่างกลมกล่อมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 12  สิงหาคม ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทร ในสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และศูนย์การค้าสยามพารากอน จึงร่วมกันจัดงานนิทรรศการ “ความหลากหลายทางจิตรกรรม ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทรฯ”  เพื่อเผยแพร่ผลงานจิตกรรมซึ่งนับเป็นศิลปะบริสุทธิ์ หรือ Fine Art ที่มีการนำเทคนิควิธีการถ่ายทอดอย่างหลากหลาย ทั้งงานเครื่องเคลือบดินเผา ภาพสีนํ้ามัน จิตรกรรมประยุกต์ และลายไทย - ลายรดนํ้า ซึ่งล้วนแต่มีงานจิตรกรรมผสมผสานอยู่ในผลิตภัณฑ์ทุกแผนกทั้งสิ้น นอกจากเป็นการแสดงศักยภาพฝีมือการรังสรรค์ผลงานโดยครูและนักเรียนจาก ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทรฯ แล้ว ผลงานที่นำมาจัดแสดงทั้งหมดยังผ่านการคัดสรรในฐานะผลงานอันเป็นสุดยอดฝีมือที่ผ่านงานแสดงผลงานศิลปกรรมระดับประเทศมาแล้วทั้งสิ้น ภายใต้แบรนด์ “สกุลช่าง” สื่อกลางในการนำเสนองานฝีมืออันวิจิตรของคนไทย งานฝีมือที่ริเริ่มโดย “แม่หลวงของปวงชนชาวไทย” ส่งต่อความภาคภูมิใจจากคนไทยไปสู่สายตาของคนทั่วทุกมุมโลก

นอกจากผลงานจิตรกรรมชิ้นเอก ที่นำมาจัดแสดงแล้ว ในนิทรรศการฯ ยังจำลองบรรยากาศของพิพิธภัณฑ์งานศิลปะ จัดแสดงผลงานชิ้นเอกของงานจิตรกรรมไทยจากแผนกต่างๆ ตลอดจนการสาธิตกรรมวิธีการสร้างสรรค์งานจิตรกรรม รวมถึงการคัดสรรชิ้นงานมากกว่า 1,000 ชิ้น มาให้ผู้เยี่ยมชมงานได้จับจอง

ร่วมภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของชาติผ่านผลงานจิตรกรรมไทยที่ทรงคุณค่าได้ในงานนิทรรศการ “ความหลากหลายทางจิตรกรรม ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทรฯ” ตั้งแต่วันนี้ - 12 สิงหาคม 2561 ณ ไลฟ์สไตล์ ฮอลล์ ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน

หน้า 26-27 ปีที่ 38 ฉบับที่ 3,391 (852) วันที่ 12 - 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทร ช่างศิลป์