ครม.ไฟเขียวขสมก. กู้เงินปรับโครงสร้างหนี้ 1.5 หมื่นล้าน

7 August 2018


ครม.ไฟเขียวขสมก. กู้เงินปรับโครงสร้างหนี้ 1.5 หมื่นล้าน

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า ที่ประชุม ครม.อนุมัติให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ( ขสมก.) กู้เงินสำหรับการปรับโครงสร้างหนี้ที่จะครบกำหนดในปีงบประมาณพ.ศ.2562 จำนวน 15,374 ล้านบาท โดยให้กระทรวงการคลัง เป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้ กำหนดวิธีการกู้เงิน เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆในการกู้เงินทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ขสมก.มีหนี้สินรวม 107,876.73 ล้านบาท ประกอบด้วย หนี้พันธบัตรเงินกู้พร้อมดอกเบี้ย หนี้เงินกู้ระยะยาว ดอกเบี้ยหนี้ค่าเชื้อเพลิงพร้อมค่าปรับ หนี้ค่าเหมาซ่อมพร้อมค่าปรับ หนี้กองทุนบำเหน็จพนักงาน และหนี้สินอื่นๆ โดยมีหนี้สินเงินต้นเงินกู้ที่ถึงกำหนดในปีงบประมาณ 2562 จำนวน 15,374 ล้านบาท (ปรับโครงสร้างหนี้โดยการไถ่ถอนพันธบัตรและชำระคืนต้นเงินกู้) ที่จะครบกำหนดชำระตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562 รวมทั้งสิ้น 19,016 ล้านบาท

อย่างไรก็ดี ขสมก.ได้พิจารณาประมาณการเงินสดรับ-จ่าย ประจำปี 2562 แล้วพบว่า ไม่เพียงพอที่จะชำระคืนเงินต้นเงินกู้ที่ครบกำหนดได้ เนื่องจากมีประมาณการเงินสดคงเหลือปลายงวดติดลบจำนวน 24,592 ล้านบาท จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการกู้เงินเพื่อนำไปปรับโครงสร้างหนี้ที่จะครบกำหนดชำระในปีงบประมาณ 2562 ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้มีมติเห็นชอบแล้ว ทั้งนี้ ขอให้ กระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้ กำหนดวิธีการกู้เงิน เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆในการกู้เงินครั้งนี้ 


กระทรวงการคลัง องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ครม. ขสมก. โครงสร้างหนี้ กู้เงิน