สิงห์อมควันอ่วม เตรียมจ่ายเพิ่ม 10 สต./มวน

6 August 2018


- 6 ส.ค. 61 - รายงานข่าวจากกระทรงสาธารณสุข เปิดเผยว่า สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้เสนอให้มีการออกกฎหมาย กำหนดให้ผู้ที่สูบบุหรี่จ่ายเงินสมทบจากยาสูบเพิ่มเติมในอัตรามวนละ 10 สตางค์ เพื่อนำเงินที่ได้ให้กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ นำไปเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุข

ปัจจุบันพบว่าเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่สนับสนุนให้แก่หน่วยบริการ โดยเฉพาะหน่วยบริการภาครัฐ ไม่เพียงพอ จนทำให้เกิดปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน ซึ่งส่งผลต่อการจัดบริการสาธารณสุข จึงมีความจำเป็นต้องมีแหล่งเงินเป็นเงินสมทบอื่นเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพื่อสนับสนุนเงินให้แก่หน่วยบริการภาครัฐ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาสภาพคล่อง และจะส่งผลต่อการจัดบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

กระทรวงสาธารณสุขจึงมีความจำเป็นต้องกำหนดให้มีการจัดเก็บเงินสมทบจากยาสู เพื่อสนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการภาครัฐ ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ การดำเนินการดังกล่าว จะมีการเสนอให้รัฐบาล เสนอร่างพระราชบัญญัติจัดเก็บเงินสมทบเพื่อสนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการภาครัฐในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.... ให้ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.)พิจารณาเพื่อออกเป็นกฎหมายบังคับใช้ต่อไป

ขณะนี้กฎหมายฉบับดังกล่าวอยู่ระหว่างการรับฟังความเห็นของประชาชนสาระสำคัญคือ ให้ผู้บริโภคยาสูบเป็นผู้มีหน้าที่ชำระเงินสมทบ โดให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมผลิตยาสูบหรือผู้นำเข้ายาสูบ เป็นผู้ดำเนินการเรียกเก็บเงินสมทบ และให้กรมสรรพสามิตกรมศุลกากรเป็นผู้ดำเนินการจัดเก็บเงินสมทบ แทนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จากผู้ผลิตและผู้นำเข้าพร้อมกับการชำระภาษี โดยกรมสรรพสามิต และกรมศุลกากรจะหักค่าใช้จ่ายไว้ในอัตรา 1.5% ของเงินสมทบที่จัดเก็บได้ เพื่อนำส่งรายได้เข้ารัฐ

โดยให้กรมที่จัดเก็บหักค่าใช้จ่ายไว้ในอัตรา 1.5% ของเงินสมทบที่จัดเก็บได้และให้นำส่งเงินสมทบเข้ากองทุนตามมาตรา 39 (8) ของกฎหมาย ว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติโดยไม่ต้องนำส่งกระทรวงการคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ตามกฎหมาย ว่าด้วยเงินคงคลังและกฎหมายว่าด้วยวิธีงบประมาณ

มาตรา 7 ให้สำนักงานจัดสรรเงินที่ได้รับตามพระราชบัญญัตินี้ให้หน่วยบริการภาครัฐ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ส่งเสริมให้บุคคลสามารถเข้าถึงการบริการสาธารณสุข รวมทั้งเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขและค่าใช้จ่ายอื่น

มาตรา 8 ในกรณีที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมผลิตยาสูบหรือผู้นำเข้ายาสูบที่มีหน้าที่ส่งเงินสมทบ ไม่เรียกเก็บเงินสมทบหรือส่งเงินสมทบภายหลัง ระยะเวลาที่กำหนด หรือส่งเงินสมทบไม่ครบตามจำนวนที่ต้องส่ง ให้เสียเงินสมทบเพิ่มในอัตราร้อยละสองต่อเดือนของจำนวนเงินที่ไม่เรียกเก็บหรือส่งภายหลังระยะเวลาที่กำหนดหรือจำนวนเงินที่ขาดไป แล้วแต่กรณีนับแต่วันครบกำหนดส่งจนถึงวันที่ส่งเงินสมทบ แต่เงินเพิ่มที่คำนวณได้มิให้เกินจำนวนเงินสมทบในการคำนวณระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน

มาตรา 9 ผู้ประกอบอุตสาหกรรมผลิตยาสูบหรือผู้นำเข้ายาสูบที่มีหน้าที่เรียกเก็บเงินสมทบผู้ใดโดยเจตนาหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงไม่ส่งเงินสมทบ หรือส่งเงินสมทบไม่ครบตามจำนวนที่ต้องส่ง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับตั้งแต่ห้าเท่าถึงยี่สิบเท่าของเงินสมทบที่จะต้องนำส่ง หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 10 ในกรณีที่ผู้กระทำความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระทำความผิดของนิติบุคคลนั้น เกิดจากการสั่งการหรือการกระทำของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทำการ และละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทำการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทำความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สำหรับความผิดนั้นๆ ด้วย

มาตรา 11 ความผิดตามมาตรา 9 และมาตรา 10 ถ้าอธิบดีกรมสรรพสามิตหรืออธิบดีกรมศุลกากร หรือผู้ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมสรรพสามิตหรืออธิบดีกรมศุลกากร เห็นว่าผู้ต้องหาไม่ควรได้รับโทษถึงจำคุก ให้มีอำนาจเปรียบเทียบได้


ฐานเศรษฐกิจ บุหรี่ ขึ้นราคา Thansettakij