ปตท. จับมือ 'กรุงเทพธนาคม' พัฒนาไปสู่ "กรุงเทพฯ เมืองอัจฉริยะ"

6 August 2018


ปตท. จับมือ 'กรุงเทพธนาคม' พัฒนาธุรกิจและสร้างนวัตกรรมทางด้านพลังงานและดิจิทัลเทคโนโลยี พัฒนาไปสู่ "กรุงเทพฯ เมืองอัจฉริยะ"

วันที่ 6 ส.ค. 2561 - นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นประธาน ใน "พิธีลงนามความร่วมมือพัฒนาธุรกิจและสร้างนวัตกรรมทางด้านพลังงานและดิจิตอลเทคโนโลยี พัฒนาไปสู่ "กรุงเทพฯ เมืองอัจฉริยะ" ระหว่างบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด" โดยได้รับเกียรติจาก นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ นวัตกรรมและดิจิตอล บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และนายกิติศักดิ์ อร่ามเรือง ประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ร่วมลงนาม โดย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท. จะร่วมกับ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด เพื่อพัฒนาธุรกิจและสร้างนวัตกรรมทางด้านพลังงานและดิจิตอล เทคโนโลยี สร้างมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่การดำเนินธุรกิจและการให้บริการ โดยใช้ดิจิตอลและเทคโนโลยีมาเป็นพื้นฐานในการให้บริการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาไปสู่ "กรุงเทพฯ เมืองอัจฉริยะ" หรือ สมาร์ตซิตี้ (Smart City) ทั้งในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและการขนส่งมวลชน ซึ่งเป็นหนึ่งในกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศตามนโยบาย "ไทยแลนด์ 4.0"


นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ นวัตกรรมและดิจิตอล บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า "บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท. ในฐานะรัฐวิสาหกิจที่ดำเนินกิจการด้านพลังงาน ภายใต้การกำกับของกระทรวงพลังงาน มีภารกิจในการเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมไทย ปตท. ได้ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนองค์กรด้วยนวัตกรรมและดิจิทัล มุ่งเน้นการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเป็นองค์กรหนึ่งที่จะร่วมพัฒนาประเทศ สำหรับโครงการความร่วมมือครั้งนี้ ปตท. เล็งเห็นว่า เป็นโครงการที่สอดคล้องกับแนวทางการมุ่งเน้นการบริหารจัดการทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ ปตท. สามารถพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมร่วมกัน และก่อให้เกิดเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาไปสู่ "กรุงเทพฯ เมืองอัจฉริยะ" ต่อไป"

นายกิติศักดิ์ อร่ามเรือง ประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด กล่าวว่า "กรุงเทพธนาคมในฐานะที่เป็นหน่วยงานวิสาหกิจในสังกัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาด้านสาธารณูปโภคในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยดำเนินภารกิจหลัก 2 ด้าน คือ ด้านระบบขนส่งและเทคโนโลยี และด้านสิ่งแวดล้อมและสวัสดิการสังคม ได้ประกาศความร่วมมือกับ ปตท. โดยเล็งเห็นถึงโอกาสในการส่งเสริมและพัฒนาภารกิจของทั้ง 2 ฝ่าย ที่มีความมุ่งหมายสอดคล้องกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งการร่วมศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาทางด้านพลังงานและดิจิทัลเทคโนโลยี เพื่อต่อยอดทางธุรกิจร่วมกัน โดยการนำเทคโนโลยีไอโอที (IoT) และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้กับโครงการพัฒนาด้านสาธารณูปโภคต่าง ๆ เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมือง และบริการสาธารณะที่เข้าถึงได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย อีกทั้งยังช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมเชื่อมโยงให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้นมุ่งสู่การเป็น "กรุงเทพฯ เมืองอัจฉริยะ" ตลอดจนยกระดับการทำงานในปัจจุบัน เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตควบคู่กันไป"

นายสุเทพ อุ่นเมตตาจิต กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัท จีเอเบิล กล่าวว่า "จีเอเบิล ในฐานะผู้ให้บริการดิจิทัลเทคโนโลยีครบวงจรระดับประเทศ พร้อมเข้ามามีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนาและร่วมสร้างนวัตกรรมโครงข่ายไอโอที โดยการนำเสนอโครงการต่าง ๆ จากการประยุกต์ใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีที่เน้นการสร้างนวัตกรรมสมัยใหม่ในการขับเคลื่อนธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วย เทคโนโลยีไอโอที บิ๊กดาต้า และคลาวด์ รวมทั้งปัญญาประดิษฐ์ หรือ เอไอ (AI) แมทชัน เลินนิ่ง และบล็อกเชน เป็นต้น เพื่อประโยชน์ในการรองรับงานด้านต่าง ๆ ตามแนวคิดสมาร์ตซิตี้ เพื่อพัฒนากรุงเทพฯ ไปสู่เมืองอัจฉริยะ"

"ความร่วมมือในครั้งนี้ นับเป็นก้าวสำคัญของ ปตท. และกรุงเทพธนาคม ที่ได้เล็งเห็นถึงโอกาสที่จะร่วมศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาทางด้านพลังงานและดิจิทัลเทคโนโลยี เพื่อต่อยอดทางธุรกิจร่วมกัน ซึ่งจะนำไปสู่การประยุกต์ใช้ในธุรกิจด้านอื่น ๆ ของกลุ่ม ปตท. รวมถึงแสวงหาความเป็นไปได้ในการพัฒนาธุรกิจใหม่ร่วมกันในอนาคต ปตท. พร้อมร่วมผลักดันนโยบายของภาครัฐให้เห็นผลเป็นรูปธรรม พัฒนากรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และนำประเทศไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 บนฐานความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนตลอดไป" นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ประธานในพิธี กล่าวเสริมในตอนท้าย


……………….
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
'ปตท.' จับมือ 'กรุงเทพธนาคม' สร้างนวัตกรรมพลังงานและดิจิทัลเทคโนโลยี
ล้วงเงิน ปตท. โปะ "กองทุนแอลพีจี" !!
ปตท. ฐานเศรษฐกิจ เทคโนโลยี กรุงเทพฯ นวัตกรรม พลังงาน กรุงเทพธนาคม เมืองอัจฉริยะ Thansettakij ดิจิทัลเทคโนโลยี