ไมโครซอฟท์หนุนพลังหญิง

3 August 2018


สร้างเมนเทอร์พัฒนาทีม
ไมโครซอฟท์เชื่อในความหลากหลายของทีมงาน และความเท่าเทียมในองค์กร ที่มาพร้อมความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และพื้นฐานที่แตกต่างกัน จะสามารถขับเคลื่อนให้องค์กรเติบโตได้
"ธนวัฒน์ สุธรรมพันธุ์" กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด บอกว่า ไมโครซอฟท์สนับสนุนและส่งเสริ มผู้หญิง เพื่อสร้างความเท่าเทียมกันในสังคม ให้พร้อมสู่การเป็นเมนเทอร์ (ระบบที่ปรึกษา) แบบมืออาชีพ และเน้นย้ำถึงความสำคัญของการมีเมนเทอร์หญิงเป็นพี่เลี้ยง ที่จะช่วยดึงศักยภาพของผู้หญิงยุคใหม่ออกมาได้ดีกว่า และเป็นแรงผลักดันสู่ความสำเร็จในหน้าที่การงานได้
"บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าโปรแกรมเมนเทอร์ จะช่วยปรับทั้งทัศนคติ และช่วยจัดการความท้าทายให้พนักงานได้ดียิ่งขึ้น และยังสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อเพื่อนร่วมงานและองค์กร ที่สามารถส่งผลมายังความสุขในชีวิตส่วนตัว"
หนึ่งในการสนับสนุนโปรแกรมนี้ ให้แพร่หลายไปสู่สังคมภายนอก คือ การร่วมมือกับ LeanIn องค์กรระดับโลกที่มุ่งเสริมสร้างให้ผู้หญิงเดินตามความฝั นของตัวเอง ด้วยการจัดสัมมนาเชิงแลกเปลี่ยนและแนะแนวทางสู่การเป็นเมนเทอร์มืออาชีพพร้อมโอกาสในการพบปะเมนเทอร์ที่ให้ คำปรึกษาได้อย่างแท้จริง
ไมโครซอฟท์ได้เตรียมความพร้ อมให้ผู้หญิงยุคใหม่ ด้วยการส่งเสริมความสำคั ญของการมีเมนเทอร์ ซึ่งสามารถเป็นผู้ให้คำปรึกษาทั้ งในเรื่องชีวิตการทำงานและเรื่ องส่วนตัวรอบด้านและเฉพาะตัว เป็นการช่วยแนะนำและกระตุ้นให้ เกิดความคิดใหม่ๆ ผ่านประสบการณ์ที่สอดคล้ องและเหมาะสมกับตัวบุคคล ไมโครซอฟท์ จึงสนับสนุนพนักงานหญิงสู่ การเป็นเมนเทอร์ เพื่อให้คำปรึกษาเสริมสร้างกำลังใจไปพร้อมกับเพิ่มศักยภาพในการทำงาน
สำหรับไมโครซอฟท์ การเปิดโอกาสให้พนักงานได้รับคำปรึกษาผ่านโปรแกรมเมนเทอร์ เป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ ปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่อง โดยสนับสนุนทั้งการพัฒนาบุคลากรให้ได้รับคำปรึกษาจากเมนเทอร์ รวมไปถึงเปิดโอกาสพัฒนาให้พนักงานที่มีความรู้ประสบการณ์ และความสนใจในการช่วยพัฒนาผู้อื่นเข้ามาเป็นเมนเทอร์ และเพื่อให้โปรมแกรมเมนเทอร์ สามารถตอบโจทย์ได้ตรงตามเป้าหมายของพนักงานแต่ละกลุ่ม บริษัทฯ มีการจัดโปรแกรมที่มี ความหลากหลาย ประกอบด้วย
1. พนักงานทั่วไป – โปรแกรมจัดหาเมนเทอร์ให้กับพนั กงานใหม่ เพื่อให้พนักงานได้รับคำปรึกษาที่เฉพาะเจาะจงกับเป้าหมายในการทำงานหรือการพัฒนาสายอาชีพของแต่ละบุคคล
2. MACH (Microsoft Academy of College Hires) หรือ โครงการพัฒนาผู้บริหารรุ่นใหม่ – โครงการสร้างผู้บริหารรุ่นใหม่ ให้พร้อมร่วมงานกับไมโครซอฟท์ อย่างมีศักยภาพและพัฒนาอย่างก้าวกระโดดด้วยคำปรึกษาจากเมนเทอร์
3. ผู้บริหารหญิง – โครงการ ‘APAC Female Leadership Development’ จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนเส้นทางสู่ การเป็นผู้นำอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้ผู้บริหารหญิง 50 คน จากไมโครซอฟท์ในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก เข้าร่วมเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเป็นเมนเทอร์ มืออาชีพ อย่างเข้มข้นเป็นระยะเวลาต่อเนื่องถึง 6 เดือน
ไมโครซอฟท์ยังให้สวัสดิการสำหรับพนักงานหญิงโดยเฉพาะ ด้วยวันลาคลอดบุตร 20 สัปดาห์ พร้อมจ่ายเงินเดือนเต็มจำนวน และ 6 สัปดาห์สำหรับคุณพ่อมือใหม่หรื อผู้ปกครองที่อุปการะบุตรบุ ญธรรมอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และ 4 สัปดาห์สำหรับพนักงานที่ต้องดู แลสมาชิกในครอบครัวที่มีอาการป่ วยรุนแรง

"ชุติมา สีบำรุงสาสน์" ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด บอกว่า ไมโครซอฟท์ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและเพิ่มโอกาสให้ผู้หญิงก้าวขึ้นสู่ การเป็นผู้นำในวงการเทคโนโลยี ได้เท่าเทียมกับอุตสาหกรรมอื่นๆ โดยไมโครซอฟท์ได้ให้การสนับสนุน LeanIn.Org กับงานอบรมในหัวข้อ “Mentorship Matters” หรือ “เมนเทอร์กับความก้าวหน้าของผู้ หญิง” เพื่อเน้นย้ำความมุ่งมั่ นของไมโครซอฟท์ในที่ให้ความสำคั ญกับความก้าวหน้าในที่ ทำงานของพนักงานทุกคน ซึ่งมีผู้หญิงรับบทบาทเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญสู่ความสำเร็จ

"ณัฐทยา คูสุวรรณ" นักวิเคราะห์ข้อมูล บริษัท ทอมสัน รอยเตอร์ สิงคโปร์ และ Chapter Leader ของ LeanIn ในประเทศไทย กล่าวว่า ประเทศไทย มีผู้หญิงเพียง 31% ที่เป็นผู้บริหารระดับสูง การพัฒนาศักยภาพของผู้หญิงไทยจึงเป็นเรื่องที่จำเป็น

ปัจจุบัน ไมโครซอฟท์ ประเทศไทยมีสัดส่วนของพนั กงานหญิงถึงกว่า 50% มีผู้บริหารระดับผู้จัดการอาวุ โสที่เป็นผู้หญิงทั้งหมด


บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด พลังหญิง