พักหนี้เกษตรกร 3.81 ล้านราย 1.67 หมื่นล้าน

31 July 2018


พักหนี้เกษตรกร 3.81 ล้านราย 1.67 หมื่นล้าน

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมครม.วันนี้ (31 ก.ค.61) เห็นชอบมาตรการลดภาระหนี้เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับเกษตรกรรายย่อย จุดประสงค์เพื่อบรรเทาทุกข์ให้กับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ และราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ รวม 2 โครงการ ได้แก่

1.โครงการขยายเวลาชำระหนี้ให้เกษตรกรที่เป็นลูกค้าของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ที่เป็นเกษตรกรรายย่อยทั้งหมดจำนวน 3.81 ล้านราย ยกเว้นเกษตรกรที่เป็นนิติบุคคล โดยมีวงเงินมูลหนี้สินเชื่อ 6.5 แสนล้านบาท ระยะเวลาโครงการเริ่มตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2561 -31 กรกฎาคม 2564 โดยเกษตรกรที่เป็นลูกค้า ธ.ก.ส.ได้รับสิทธิ์ขยายระยะเวลาชำระต้นเงินกู้เป็นเวลา 3 ปี ทั้งนี้ ตามความสมัครใจ โดยมีเงื่อนไขการชำระหนี้ดอกเบี้ยเงินกู้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือในกรณีที่มีหนี้เงินกู้เป็นภาระหนักให้ดำเนินการตามโครงการสินเชื่อเพื่อฟื้นฟูการประกอบอาชีพ หรือปรับปรุงโครงสร้างหนี้เป็นรายๆไปนอกจากนี้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการสนับสนุนสินเชื่อ เพื่อเพิ่มศักยภาพการประกอบอาชีพ สินเชื่อเพื่อปรับโครงสร้างการผลิต หรือ สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินจัดหาปัจจัยการผลิต ซึ่งเชื่อมโยงกับโครงการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือ โครงการปลูกพืชทดแทนการปลูกข้าว เช่น ข้าวโพด จำนวน 2 ล้านไร่โดยจะประสานภาคเอกชนเพื่อรับซื้อ

2.โครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้กับเกษตรกรรายย่อย เฉพาะเกษตรกรที่ได้รับสิทธิลดดอกเบี้ยเฉพาะต้นเงินกู้ที่ไม่เกิน 3 แสนบาทเท่านั้น ระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2561 -31 กรกฎาคม 2562 โดยลูกค้าของ ธ.ก.ส.จะได้ลดดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับต้นเงินกู้ที่ไม่เกิน 3 แสนบาทเป็นระยะเวลา 1 ปี โดยรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้แทนเกษตรกรในอัตราร้อยละ 2.5 ต่อปี และ ธ.ก.ส. รับภาระแทนในอัตราร้อยละ 0.5 ต่อปี ในส่วนต้นเงินกู้ที่เกินกว่า 3 แสนบาทต่อปีคิดดอกเบี้ยในอัตราปกติ

“ครม.ได้อนุมัติงบประมาณสำหรับโครงการนี้ในช่วง 2 เดือนแรก คือ ระหว่างเดือนสิงหาคม-กันยายน 2561 งบกลางปี 2561 จำนวน 2,724.85 ล้านบาท ส่วนอีก 10 เดือนที่เหลือของปี 2562 วงเงิน 13,580 ล้านบาท โดยให้จัดสรรจากงบปีประมาณปี 2562 ซึ่งเกษตรกรสามารถเข้าร่วมได้ทั้ง 2 โครงการ โดยโครงการลดดอกเบี้ยนั้นเป็นการเข้าร่วมโดยอัตโนมัติแต่ต้องไปยื่นแสดงความจำนงขอเข้าร่วมโครงการดังกล่าวกับ ธ.ก.ส.” นายณัฐพร ระบุธ.ก.ส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เงินกู้ พักหนี้เกษตรกร