กรมเจ้าท่าเล็งผ่อนข้อบังคับเรือปั่นไฟ

27 July 2018


กรมเจ้าท่าชี้แจงกรณีการจัดทำข้อบังคับการตรวจเรือสำหรับเรือประมงโดยเฉพาะเรือปั่นไฟ

ตามที่มีประเด็นเกี่ยวกับสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนายกสมาคมประมง 22 จังหวัดชายทะเล เตรียมเข้ายื่นหนังสือต่อศูนย์ดำรงธรรม และร้องเรียนต่อนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาล ในวันที่ 1 สิงหาคมนี้ และให้สมาคมประมงทั้ง 22 จังหวัด ยื่นหนังสือต่อศูนย์ดำรงธรรมที่ศาลากลางแต่ละจังหวัด เนื่องจากสมาคมประมงจังหวัดชายทะเล 22 จังหวัด ประสบความเดือดร้อนมานานกว่า 3 ปี จากการที่รัฐบาลได้ออกกฎหมายการประมง ระเบียบวิธีปฏิบัติของชาวประมง  เพื่อแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม (IUU Fishing) ภายหลังจากสหภาพยุโรป (อียู) ประกาศให้ใบเหลืองไทยเมื่อเดือนเมษายน 2558 โดยเสนอปัญหาขอให้รัฐบาลแก้ไขอย่างเร่งด่วนจำนวน 8 ประเด็น โดยมีประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกรมเจ้าท่าจำนวน 1 ประเด็น คือ ข้อ 5 เรื่องเรือปั่นไฟ กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ขอชี้แจงรายละเอียด ดังนี้

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า กล่าวว่า ข้อบังคับการตรวจเรือที่ใช้อยู่ในปัจจุบันได้กำหนดให้เรือประมงขนาดเกินกว่า 10 ตันกรอส ผู้ควบคุมเรือและผู้ควบคุมเครื่องจักร ต้องไม่เป็นบุคคลเดียว ซึ่งเรือปั่นไฟ เป็นเรือสนับสนุนการทำประมง ที่มีขนาดเกินกว่า 10 ตันกรอส จึงต้องจัดหาผู้ควบคุมเรือและผู้ควบคุมเครื่องจักร ประจำเรือปั่นไฟ จำนวนลำละ 2 คน สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย ได้เสนอว่าเรือปั่นไฟ เป็นเพียงเรือสนับสนุนการทำประมงล้อมจับ ต้องอยู่เป็นกลุ่มกับเรือที่ทำประมง การกำหนดให้เรือปั่นไฟต้องมีผู้ควบคุมเรือและผู้ควบคุมเครื่องจักร รวม 2 คน เป็นการพิจารณาด้านความปลอดภัยที่เกินจำเป็น สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย จึงเสนอขอให้กรมเจ้าท่าพิจารณาปรับแก้ข้อบังคับการตรวจเรือ เพื่อลดภาระของผู้ประกอบการเรือประมงที่ใช้เรือปั่นไฟสนับสนุนการทำประมงล้อมจับกรมเจ้าท่า ได้นำข้อเสนอของสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย มาพิจารณาบนพื้นฐานความปลอดภัยในการเดินเรือแล้วเห็นว่า สามารถปรับแก้ข้อบังคับการตรวจเรือให้เรือปั่นไฟขนาดตั้งแต่ 10 ตันกรอส แต่ไม่เกิน 30 ตันกรอส ที่มีระบบหรือมีวิธีการที่สามารถบังคับเครื่องจักรจากห้องถือท้าย (ห้องควบคุมเรือ หรือสะพานเดินเรือ ที่ตั้งของพังงา) ใช้ผู้ควบคุมเรือและผู้ควบคุมเครื่องจักรเป็นบุคคลเดียวกันได้ แต่ต้องถือประกาศนียบัตรรับรองความรู้ความสามารถในการควบคุมเรือและควบคุมเครื่องจักรระดับชั้นที่เหมาะสมกับเรือปั่นไฟนั้น

นอกจากนี้ เพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ประกอบการเรือประมง กรมเจ้าท่ายังได้พิจารณาจัดให้มีข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือประมงในเรื่องอื่นๆ เป็นการเฉพาะ นอกเหนือจากประเด็นเรื่องเรือปั่นไฟ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการใช้เรือประมงในปัจจุบัน ทำเกิดความปลอดภัยต่อผู้ทำงานในเรือประมง และการเดินเรือมากยิ่งขึ้น โดยไม่เป็นการสร้างภาระให้ผู้ประกอบการเรือประมงเกินกว่าจำเป็น

สำหรับข้อบังคับการตรวจเรือสำหรับเรือประมง กรมเจ้าท่าได้ทำการเสนอร่างข้อบังคับการตรวจเรือฯ ฉบับปรับปรุงใหม่ เพื่อให้กระทรวงคมนาคมได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว โดยคาดว่าข้อบังคับการตรวจเรือสำหรับเรือประมง จะมีผลบังคับใช้ภายในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนสิงหาคม 2561สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย กรมเจ้าท่า เรือประมง กระทรวงคมนาคม ชาวประมง เรือปั่นไฟ