มูลนิธิเมเจอร์แคร์เดินหน้า

3 August 2018


พัฒนาคุณภาพชีวิตน้องผู้พิการและผู้สูงวัย

จากจุดเริ่มต้นของมูลนิธิเมเจอร์แคร์ ซึ่งก่อตั้่งขึ้นเพื่อช่วยเหลือ ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของน้องๆ ผู้พิการ และผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาส ด้วยการมอบโอกาสทางการศึกษา และให้ความบันเทิงพร้อมความรู้กับผู้สูงวัย ผ่านการดำเนินงาน 3 รูปแบบ ได้แก่ 1. กิจกรรม “เปิดโลกกว้าง สร้างรอยยิ้ม” นำผู้ด้อยโอกาสในสังคมทั้งเด็กและผู้สูงวัย เข้าชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด 2. การมอบทุนสนับสนุน ผ่านกิจกรรม “มาเติมรอยยิ้ม ให้เต็มหัวใจ” และ 3. การจัดทำห้องหนังเพื่อการเรียนรู้สำหรับกิจกรรม “เปิดโลกกว้าง สร้างรอยยิ้ม” กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้น้องๆ ด้อยโอกาส อายุ 6-18 ปีและผู้สูงวัย เข้าชมภาพยนตร์ฟรี ซึ่งขณะนี้ได้นำน้องๆ เข้าชมภาพยนตร์แล้ว 180,940 คน และนำผู้สูงอายุเข้าชมภาพยนตร์แล้ว 28,204 คน ส่วนกิจกรรม “มาเติมรอยยิ้ม ให้เต็มหัวใจ” เป็นการมอบทุนการศึกษา ปีละ 20 ทุน ทุนละ 10,000 บาท ให้กับน้อง ๆ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มน้องๆ ด้อยโอกาส 10 ทุน และกลุ่มน้องๆ ผู้พิการที่บกพร่องทางร่างกายและสติปัญญา อีก 10 ทุน รวมมอบไปแล้ว 80 ทุน ทุนละ 10,000 บาท

ส่วนโครงการ “ห้องหนังเพื่อการเรียนรู้” เพื่อมอบให้กับโรงเรียนในชนบท และโรงเรียนที่เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชน ปีละ 10 โรงเรียน ในระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ ได้จัดทำและส่งมอบห้องหนังเพื่อการเรียนรู้ในโรงเรียนไปแล้ว 21 โรงเรียน 21 จังหวัด ซึ่งโครงการเหล่านี้ จะยังคงดำเนินต่อเนื่อง เพื่อมอบโอกาสที่ดีให้กับน้องๆ และผู้สูงอายุต่อไป

หน้า 28 ปีที่ 38 ฉบับที่ 3,388 วันที่ 2 - 4 สิงหาคม พ.ศ. 2561เมเจอร์ซินีเพล็กซ์ เมเจอร์แคร์