ออกแล้วประกาศก.คลังกำหนดหลักเกณฑ์ขอไลเซ่นค้าสินทรัพย์ดิจิทัล

25 July 2018


เว็บไซต์ http://www.ratchakitcha.soc.go.th เผยแพร่ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การอนุญาตการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ.2561 แล้ว ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๑๗๖ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยประกาศกระทรวงการคลังฉบับนี้ นิยามผู้ขอรับใบอนุญาต ว่า หมายความว่า ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือหลายประเภท ดังต่อไปนี้

(๑) การเป็นศูนย์ซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี (๒) การเป็นศูนย์ซื้อขายโทเคนดิจิทัล (๓) การเป็นนายหน้าซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี (๔) การเป็นนายหน้าซื้อขายโทเคนดิจิทัล (๕) การเป็นผู้ค้าคริปโทเคอร์เรนซี (๖) การเป็นผู้ค้าโทเคนดิจิทัล


ประกาศกระทรวงการคลังฉบับนี้มี 9 ข้อ แบ่งเป็น 2 หมวด คือ หมวด 1 ว่าด้วยผู้ขอรับใบอนุญาต (ข้อ 3) แจกแจงคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต ซึ่งแยกเป็นอีก 7 ข้อย่อย และหมวด 2 ว่าด้วยการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ข้อ 4-9 ) ทั้งนี้ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปกระทรวงการคลัง ราชกิจจานุเบกษา คริปโทเคอร์เรนซี ประกาศกระทรวงการคลังม การอนุญาตการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ.2561 อนุญาตการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล