รฟม. เร่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์! แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม-สิ่งแวดล้อม

23 July 2018


รฟม. ผลักดันนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน

นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดเผยว่า รฟม. ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้กำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืนของรัฐบาล ด้วยความมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล พร้อมทั้งประกาศนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (ประกาศ ณ วันที่ 5 ก.ค. 2561) ดังนี้

1.ดำเนินงานด้วยความสุจริต เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

2.ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประชาชน และชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชน อันจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

3.ส่งเสริมให้มีโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยใช้สมรรถนะหลักและทรัพยากรขององค์กรมาดำเนินการให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ

4.ส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมในรูปแบบ CSR In Process ซึ่งเป็นการดำเนินกิจกรรมในกระบวนการหลักขององค์กร

5.ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานทั่วทั้งองค์กรได้รับความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์การให้เกิดความยั่งยืน

6.ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน การสร้างความผูกพันต่อองค์กร รวมถึงปลูกฝังค่านิยมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของพนักงานให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร

ทั้งนี้ ผู้บริหารและพนักงาน รฟม. ทุกคน มีความพร้อมที่จะผลักดันนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดังกล่าว ไปสู่ภาคปฏิบัติในการดำเนินงานตามภารกิจหลักขององค์กร รวมถึงการกำกับการดำเนินงานโครงการรถไฟฟ้าในความรับผิดชอบทุกสาย เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือติดตามข่าวสาร รฟม. ได้ที่เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th เฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และ Call Center รฟม. โทร. 0 2716 4044


……………….
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
รฟม. รับฟังความเห็น 'สายสีเหลือง' ขั้นตอนตาม พ.ร.บ.ร่วมทุนฯส่วนต่อขยาย
รฟม.ร่วมต้านทุจริต ลงนามคุณธรรมยันความโปร่งใส
ฐานเศรษฐกิจ รฟม. ยุทธศาสตร์ สิ่งแวดล้อม สังคม Thansettakij ภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ