ผู้ประกันตนได้สิทธิคุ้มครองกรณีปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต

18 July 2018


ประกันสังคม ดูแลผู้ประกันตนเจ็บป่วยโรคมะเร็ง มีสิทธิได้รับการรักษากรณีปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต หรือการปลูกถ่ายไขกระดูก ด้านเลขาธิการ สปส.แจงปี 60 มีผู้ประกันตนได้รับการอนุมัติสิทธิ 131 ราย ล่าสุด ม.ค.- มิ.ย.61 อนุมัติเพิ่มอีก 74 รายแล้ว เผยขณะนี้มี 10 รพ. ในข้อตกลงฯ พร้อมให้การรักษาเต็มที่

นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงสิทธิผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็ง ต้องได้รับการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต หรือการปลูกถ่ายไขกระดูก ว่า สำนักงานประกันสังคมได้ให้ความคุ้มครองกรณีผู้ประกันตนเจ็บป่วยเป็นโรคมะเร็งและโรคอื่นๆ โดยผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับการรักษาและทานยาตามดุลยพินิจของแพทย์ผู้รักษา การรักษามะเร็งแต่ละชนิดมีแนวทางการรักษาแตกต่างกัน สำหรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยเป็นโรคมะเร็ง และมีสิทธิได้รับการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดนั้นผู้ประกันตนจะต้องเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวมัยอีลอยด์ชนิดเรื้อรัง มะเร็งเม็ดเลือดขาว มัลอีลอยด์ชนิดเฉียบพลัน มะเร็งเม็ดเลือดขาวลิมโฟบลาสชนิดเฉียบพลัน มะเร็งต่อมน้ำเหลือง ไขกระดูกฝ่อชนิดรุนแรง ไขกระดูกผิดปกติ ระยะก่อนเป็นมะเร็ง มะเร็งไขกระดูกชนิดมัยอีโลม่า และไขกระดูกผิดปกติชนิดเป็นพังผืด ซึ่งในการขอรับสิทธิผู้ประกันตนสามารถยื่นเรื่องได้ที่ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง สำนักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา/ที่สะดวก
กรณีได้รับการอนุมัติแล้ว สำนักงานประกันสังคมจะส่งผู้ประกันตนปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโลหิตวิทยา ของสำนักงานประกันสังคม เพื่อพิจารณาการรักษากรณีปลูกถ่ายไขกระดูก หากระยะของโรคเป็นไปตามหลักเกณฑ์การอนุมัติสิทธิ ปลูกถ่ายไขกระดูกของสำนักงานประกันสังคม โดยผู้ประกันตนไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โดยเมื่อปี 2560 มีผู้ประกันตนที่ได้รับการอนุมัติสิทธิกรณีการปลูกถ่ายไขกระดูกแล้วจำนวน 131 ราย ล่าสุดเดือนมกราคม-มิถุนายน 2561 มีผู้ประกันตนได้รับการอนุมัติสิทธิเพิ่มอีก 74 รายสำนักงานประกันสังคม ได้จัดสถานพยาบาลในบันทึกข้อตกลงเพื่อทำการรักษาผู้ประกันตนปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต หรือการปลูกถ่ายไขกระดูก จำนวน 10 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ขอนแก่น โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ และโรงพยาบาลหาดใหญ่ ทั้งนี้ โรงพยาบาลที่ให้การรักษาปลูกถ่ายไขกระดูก จะได้รับค่าบริการทางการแพทย์จากสำนักงานประกันสังคมโดยตรง ถ้าเป็นเนื้อเยื่อของตนเองจ่ายให้ในอัตรา 750,000 บาทต่อราย แต่ถ้าเป็นเนื้อเยื่อของคนอื่นจ่ายให้ในอัตรา 1,300,000 บาทต่อราย

นายสุรเดช กล่าวในตอนท้ายว่า สำนักงานประกันสังคม ยังคงมุ่งมั่นในการสร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิต และเดินหน้าพัฒนาสิทธิประโยชน์ รวมถึงการพัฒนาการให้บริการแก่ผู้ประกันตนอย่าง ไม่หยุดนิ่ง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้ประกันตนให้ได้รับประโยชน์สูงสุดต่อไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง สำนักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา/ ที่ท่านสะดวก หรือโทร.1506 ตลอด 24 ชั่วโมงประกันสังคม โรคมะเร็ง ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต ไขกระดูก