'ซีดีจี' มุ่งยกระดับไอทีรัฐ! รับ 5 เมกะเทรนด์เปลี่ยนแปลงโลก

23 July 2018
กลุ่มบริษัท 'ซีดีจี' ชี้ 5 เมกะเทรนด์เปลี่ยนโลก แนะองค์กรรัฐ-รัฐวิสาหกิจต้องปรับตัวรับมือ มุ่งนำเสนอบริการไอทียกระดับบริการภาครัฐ รับนโยบายไทยแลนด์ 4.0


 

นาถ ลิ่วเจริญนายนาถ ลิ่วเจริญ ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท ซีดีจี เปิดเผยว่า สังคมโลกและประเทศไทยกำลังเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางเทคโนโลยี (Technology disruption) รวมถึงการเกิดเมกะเทรนด์ (Mega trends) ใหม่ ๆ ที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตของผู้คน ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการใช้ชีวิตของประชาชน โดยซีดีจีมองเห็น 5 เมกะเทรนด์ ที่จะเปลี่ยนแปลงบริบทของผู้บริโภคอย่างสิ้นเชิง และได้ส่งผลให้ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจต้องเปลี่ยนแปลงองค์กรเพื่อรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้น ประกอบด้วย 1.The Future of Smart การที่ระบบสั่งการอัตโนมัติ หรือ ระบบ AI เข้ามามีบทบาทเพิ่มขึ้นอย่างมาก และมีความสามารถมากกว่าหรือเท่ากับศักยภาพของมนุษย์ จนสามารถเข้ามาทำงานแทนมนุษย์ในอนาคตอันใกล้ เช่น AI สามารถเรียนรู้ คิด วิเคราะห์ รวมไปถึงการวางแผนกลยุทธ์ โดยในหลายอุตสาหกรรมเริ่มมีการนำเทคโนโลยี AI เข้ามาใช้ในการทำงานมากขึ้น อาทิ วงการโลจิสติกส์ การแพทย์ การบริการ การธนาคาร อี-คอมเมิร์ซ ตัวอย่างเช่น การติดตามอาการคนไข้โดยใช้เซ็นเซอร์ตรวจวัดค่าการเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพ วิเคราะห์ผล พร้อมคาดการณ์อาการโรคได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ ในระยะเวลาอันสั้น

2.การเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมของปัจเจกบุคคล (Behavioural Revolution) ในปัจจุบันมีการติดตามพฤติกรรมของผู้บริโภคทางช่องทางออนไลน์ เพื่อนำมาปรับใช้ในการให้บริการได้ตรงตามความต้องการของบุคคลในแบบเรียลไทม์ อีกทั้งยังนำพฤติกรรมของผู้บริโภคเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการปรับตัวทางสังคม เช่นการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมในคนรุ่นใหม่ เป็นต้น

 

©geralt3.ประชาชนมีบทบาทสำคัญ (Empowered Citizen) โดยต้องกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชน เพื่อสร้างนวัตกรรมทางสังคมและประชาชนทันสมัย (Smart citizen) ซึ่งเห็นได้จากตัวอย่างแถบประเทศยุโรป ที่เปิดให้ประชาชนได้มีส่วนรวมในการเสนอข้อกฎหมายหรือข้อบังคับใช้ต่าง ๆ โดยการทำผ่านระบบออนไลน์ ข้อมูลเปิดเผยและประชาชนสามารถตรวจสอบ

4.เมืองเล็ก ๆ จะได้รับการพัฒนาไปสู่ความเป็นเมืองที่มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล (Urban World) โดยเมืองในอนาคตจะถูกสร้างบนสาธารณูปโภคอัจฉริยะ เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชนที่เชื่อมต่อกันด้วยเทคโนโลยี มีความสะดวก และปลอดภัยสูง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี เช่น การปรับรูปแบบเมืองให้เป็นเมืองอัจฉริยะ หรือ สมาร์ทซิตีในหลายประเทศ

 

©geraltและ 5.การใช้นวัตกรรมเพื่อพลังงานทดแทน (Resourceful Planet) ด้วยเทคโนโลยีอย่าง IoT และ Machine Learning เพื่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด เช่น การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เพื่อเป็นแหล่งพลังงานทางเลือก โดยเปิดให้ผู้อยู่อาศัยเลือกที่จะติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ เพื่อการใช้งานภายในครัวเรือน และหากเหลือจากการใช้งานแล้วยังสามารถขายพลังงานทางเลือกนี้ให้เพื่อนบ้านได้

นายนาถ กล่าวต่อว่า "ซีดีจี มีกลุ่มลูกค้าที่เป็นหน่วยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ ซึ่งในการนำเสนอเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ จะมองถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชน ที่เป็นผู้รับบริการเป็นหลัก ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 มุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพองค์กรภาครัฐเพื่อยกระดับคุณภาพในการให้บริการสาธารณะ โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen Centric) ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการและสวัสดิการที่ดี พร้อมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ"

 

©qimonoทั้งนี้ การก้าวสู่ทศวรรษที่ 6 ของซีดีจี ตั้งเป้าหมายในการเป็นบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของประเทศไทย ด้วยการผลักดันประเทศผ่านเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อสังคมที่ดีขึ้น โดยวางแผนยกระดับทิศทางธุรกิจไว้ คือ 1.มุ่งเพิ่มพูนองค์ความรู้ และสมรรถนะของบุคลากรในองค์กรให้พร้อมต่อการเปลี่ยน แปลงของโลกในยุคดิจิตอล 2.นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ (Innovative Technology) มาประยุกต์ใช้เป็นโซลูชันที่ใช้งานได้จริง เพื่อนำเสนอในการทำโครงการใหม่ ๆ ให้กับลูกค้า 3.นำเทคโนโลยีและโซลูชันที่เหมาะสมมาใช้เพื่อให้เกิดการเชื่อมต่อ (Connect) และการทำงานร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ อย่างมีประสิทธิภาพ 4.ผลักดันให้เกิดความร่วมมือ (Partnership) ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน และ 5.ดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลและเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม


……………….
เซกชัน : IoT-นวัตกรรม โดย นสพ.ฐานเศรษฐกิจ

หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 38 ฉบับที่ 3,384 วันที่ 19-21 ก.ค. 2561 หน้า 05

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
'สมคิด' เปิดงานบีโอไอที่นาโกย่า ชี้! ถึงเวลาทุนญี่ปุ่นลงทุนเพิ่มในไทย
กนอ. เปิดบริการ “ศูนย์เอสเอ็มอีไอทีซี”ฟูลเซอร์วิส 10 นิคมฯ


ดาวน์โหลดอีบุ๊กแทรกข่าว


ฐานเศรษฐกิจ ไอที IT ไทยแลนด์ 4.0 เมกะเทรนด์ Thansettakij ซีดีจี