BGCยื่นไฟลิ่งเข้าตลท.ขยายกำลังผลิตจาก3,095เป็น3,495ตันต่อวัน

23 July 2018


BGC ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์แก้วที่มีกำลังการผลิตมากที่สุดในไทยยื่นไฟลิ่งเดินหน้าเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯเตรียมขาย IPO 194 ล้านหุ้น รุกสร้างโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์แก้วแห่งใหม่ที่ จ.ราชบุรี

นายศิลปรัตน์ วัฒนเกษตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) (BGC) ผู้จัดจำหน่าย ส่งออก และนำเข้าบรรจุภัณฑ์แก้ว รวมถึงลงทุนในบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์แก้วรายใหญ่ของไทย เปิดเผยว่า บริษัทได้ดำเนินการเพื่อเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งด้านฐานะการเงิน รองรับการขยายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสร้างการเติบโตให้แก่บริษัท โดยมีวิสัยทัศน์ที่จะนำ BGC ก้าวสู่ความเป็นผู้นำการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แก้วและบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพรวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องอย่างครบวงจรในภูมิภาคอาเซียน

ศิลปรัตน์ วัฒนเกษตรปัจจุบัน BGC ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์แก้ว แบ่งออกเป็น 5 กลุ่มหลัก ได้แก่ ขวดเบียร์ ขวดเครื่องดื่มไม่ผสมแอลกอฮอล์ ขวดอาหาร ขวดยาและยาฆ่าแมลง และขวดผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น เครื่องดื่มที่ให้พลังงาน สุรา ฯลฯ นอกจากนี้ BGC ยังนำเข้าบรรจุภัณฑ์แก้วบางประเภทที่บริษัท ไม่ได้ผลิต และ/หรือมีกำลังผลิตไม่เพียงพอ อาทิ ขวดยา ขวดยาฆ่าแมลง ขวดไวน์ ฯลฯ เพื่อจำหน่ายให้แก่ลูกค้าในอุตสาหกรรมต่างๆ

บริษัทเป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์แก้วที่มีกำลังการผลิตมากที่สุดในประเทศไทย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 BGC มีบริษัทย่อยที่ผลิตและจำหน่าย บรรจุภัณฑ์แก้ว 6 บริษัท มีเตาหลอมแก้วรวม 10 เตา กำลังการผลิตรวม 3,095 ตันต่อวัน ปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้างโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์แก้วและเตาหลอมแก้วที่จังหวัดราชบุรีอีก 1 เตา คาดว่าจะเริ่มผลิตเชิงพาณิชย์ภายในปีนี้ ซึ่งจะมีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นอีก 400 ตันต่อวัน รวมเป็น 3,495 ตันต่อวัน


และบริษัท ยังเป็นผู้จำหน่ายบรรจุภัณฑ์แก้วเพียงรายเดียวให้แก่กลุ่มบุญรอด ซึ่งเป็นผู้ผลิตเครื่องดื่มเบียร์และโซดา รายใหญ่ของประเทศไทย

นายพงศ์ศักดิ์ พฤกษ์ไพศาล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์(บล.) กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย กล่าวว่า BGC ได้ยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ไฟลิ่ง) ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อขอเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน (IPO) แล้วเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา


ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 3,472.22 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 694,444,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 5 บาท และมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 2,500 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 5 บาท และจะเสนอขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 194,444,000 หุ้น หรือคิดเป็นไม่เกิน 28% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออก และเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท

บริษัท มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินไปใช้ขยายโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์แก้วแห่งใหม่ในจังหวัดราชบุรี พัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพภายในกลุ่มบริษัทและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

หน้า 18 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 38 ฉบับ3,384 วันที่ 19-21 กรกฎาคม 2561ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส บรรจุภัณฑ์แก้ว