การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปลุก TRUST+E ขานรับค่านิยมองค์กร "ทันโลก บริการดี มีคุณธรรม"

17 July 2018


การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปลุก TRUST+E ขานรับค่านิยมองค์กร “ทันโลก บริการดี มีคุณธรรม”


นายเอกชัย ศักดิ์ทัศนา รองผู้ว่าการการไฟฟ้า ภาค 1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมค่านิยมองค์กร "ทันโลก บริการดี มีคุณธรรม" ผ่านปัจจัยขับเคลื่อน TRUST+E ภายใต้แนวคิด “ก้าวด้วยใจ ไปด้วยกัน” ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 มีผู้บริหารและพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่ภาคเหนือร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

ภายในงานมีการบรรยายพิเศษ เพื่อให้ความรู้และข้อคิดในการทำงานที่สอดคล้องตามค่านิยมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นอกจากนี้ ยังมีบูธกิจกรรมส่งเสริมการรับรู้ สร้างความเข้าใจในค่านิยมองค์กร ปัจจัยขับเคลื่อนค่านิยม TRUST + E และคอนเสิร์ตจากศิลปิน อาภาพร นครสวรรค์

ในปี 2561 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนดจัดงานดังกล่าว 5 ครั้ง 

- ครั้งที่ 1 วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี

- ครั้งที่ 2 วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา

- ครั้งที่ 3 วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

- ครั้งที่ 4 วันที่ 9 สิงหาคม 2561 ณ สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- ครั้งที่ 5 วันที่ 24 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมหาดแก้ว รีสอร์ท จังหวัดสงขลา ซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา

ผู้บริหารที่ร่วมกิจกรรมฯ ครั้งที่ 1

- นางจุฑาพรรธน์ แก้ววัฒนะบวร ผู้ช่วยผู้ว่าการกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม
- นายธีรพงษ์ บุรีรักษ์ ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่
- นายพันธ์เลิศ เกียรติไพบูลย์ ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก
- ว่าที่ ร้อยตรี จตุธรรม เรืองจุติโพธิ์พาน ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในยุค PEA 4.0 ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและค่านิยมองค์กร “ทันโลก บริการดี มีคุณธรรม” ผ่านปัจจัยขับเคลื่อน TRUST+E

T : Technology Savvy ทันโลก เรียนรู้ เข้าใจ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่

R : Rush to Service บริการด้วยใจ รวดเร็ว เป็นธรรม ทันสมัย ใส่ใจผู้รับบริการ

U : Under Good Governance ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตรับผิดชอบ โปร่งใสตรวจสอบได้ ต่อต้านทุจริต ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

S : Specialist รอบรู้ เชี่ยวชาญในงานที่ทำ แบ่งปัน สร้างสรรค์และพัฒนา

T : Teamwork มุ่งมั่นทำงานเป็นทีม มีน้ำใจ เปิดใจกว้าง แบ่งปันทักษะ

+E : Engagement รักองค์กร ทุ่มเท เสียสละ ทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ
3 (10)


การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA TRUST+E ทันโลก บริการดี มีคุณธรรม เอกชัย ศักดิ์ทัศนา