บลจ.แอสเซท พลัส จับจังหวะตลาดหุ้นผันผวน ส่งกองทุน "ASP-GCOM 1" เพิ่มทางเลือกให้ผู้ลงทุน AI IPO 16-20 ก.ค.นี้

15 July 2018


นายคมสัน ผลานุสนธิ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) แอสเซท พลัส จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทจะเสนอขายกองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย หรือ ASP-GCOM 1 เพื่อสร้างโอกาสผลตอบแทนในการลงทุนให้กับนักลงทุนที่ไม่ใช่รายย่อย (Accredited Investor : AI) ท่ามกลางสภาวะตลาดหุ้นทั่วโลกผันผวนสูงและผู้ลงทุน เชื่อว่าตลาดอาจยังมีทิศทางแกว่งตัวลงในกรอบแคบ (Sideway down) โดยเบื้องต้น กองทุนจะลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่เป็นหุ้นกู้อนุพันธ์ประเภท Fixed Coupon Note (FCN) ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) เป็นหุ้นจดทะเบียนในตลาดหุ้นต่างประเทศ และมีเงื่อนไขการครบกำหนดไถ่ถอนด้วยการส่งมอบหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง และ/หรือเงินสด และ/หรือทรัพย์สินอื่นใดเทียบเท่าเงินสดเมื่อครบอายุการลงทุน
โดย Structured Note ที่กองทุนจะลงทุนมีสถาบันการเงินในต่างประเทศที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) เป็นผู้ออกตราสาร คู่สัญญา หรือเป็นผู้ค้ำประกัน ทั้งนี้ กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน เสนอขายครั้งแรกตั้งแต่ 16-20 ก.ค. 2561 ลงทุนขั้นต่ำ 1 ล้านบาท

"กองทุน ASP-GCOM 1 ออกแบบมาให้ตอบรับการลงทุนในหุ้นกู้อนุพันธ์ประเภท FCN และเอื้อให้ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงทางเลือกในการลงทุนนี้ได้โดยผ่านกองทุนรวม ซึ่งไม่เพียงช่วยให้ประหยัดต้นทุนในการลงทุนได้มากกว่าการเข้าลงทุนโดยตรงแล้ว ยังมีการบริหารจัดการโดยผู้จัดการกองทุนที่มีความเชี่ยวชาญ ซึ่งเรายังคงให้ความสำคัญกับคุณภาพของตราสารโดยเน้นไปยัง FCN ที่มีสถาบันการเงินชั้นนำที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับที่ลงทุนได้ (Investment Grade) เป็นผู้ออกตราสาร เป็นคู่สัญญา หรือเป็นผู้ค้ำประกัน"

ขณะเดียวกัน ตะกร้าหุ้นอ้างอิงของ FCN จะมุ่งเน้นไปที่หุ้นของบริษัททั่วโลกที่มีแนวโน้มการเติบโตสูง มีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง และยังคงมีโอกาสในการลงทุนที่น่าสนใจ อาทิ โดยในแต่ละตะกร้าลงทุนจะพิจารณาคัดเลือกหุ้นอ้างอิงเข้ามาผสมผสานอย่างหลากหลาย ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นทางเลือกเพื่อสร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่น่าสนใจให้แก่ผู้ลงทุน AI ได้ในสภาวะตลาดผันผวนเช่นปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกองทุนนี้มีนโยบายการลงทุนที่เป็นลักษณะพิเศษและมีความซับซ้อน อีกทั้งไม่ใช่กองทุนที่มุ่งคุ้มครองเงินต้น ผู้ลงทุน AI ที่สนใจจึงควรศึกษาข้อมูลและรับคำแนะนำจากผู้แนะนำการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน

ทั้งนี้ กองทุน ASP-GCOM 1 ถือเป็นทางเลือกสำหรับผู้ลงทุน AI ที่พร้อมสำหรับการลงทุนตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป โดยกองทุนจะเปิดให้ซื้อได้เฉพาะในช่วง IPO  เท่านั้น โดยผู้ลงทุนจะได้เงินคืนผ่านการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Auto redemption) หาก ณ วันครบกำหนดอายุในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured note) และกองทุนได้รับเงินลงทุนคืนทั้งหมดเป็นเงินสดหรือทรัพย์สินอื่นใดเทียบเท่าเงินสด แต่หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขดังกล่าว ผู้ลงทุนสามารถเลือกขายคืนด้วยตนเองทุกวันทำการ หรือ รับค่าขายคืนผ่าน Auto redemption เมื่อ NAV ในวันทำการก่อนหน้าอยู่ในระดับที่มากกว่าหรือเท่ากับ 10.60 บาทต่อหน่วย


……………….
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
'บลจ.ยูโอบี' มั่นใจ! เศรษฐกิจเวียดนาม นำเสนอกองทุน UVO
7 หมื่นกองทุนหมู่บ้านยิ้มร่า
หุ้น ลงทุน ฐานเศรษฐกิจ IPO ตลาดหุ้น กองทุน AI บลจ.แอสเซท พลัส Thansettakij ASP-GCOM 1