กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในกทม.เริ่มก.ค. 61

9 July 2018


กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขต กทม.เริ่มเดือน ก.ค. 61

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางเตรียมจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้กับผู้มีสิทธิในกรุงเทพมหานคร ผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Welfare) ในเดือนกรกฎาคม 2561 นี้ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกรมบัญชีกลาง กรุงเทพมหานคร และสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โดยกรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานเจ้าของข้อมูล จะทำหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลผู้มีสิทธิให้เป็นไปตามระเบียบ สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ตรวจสอบข้อมูลบุคคล เช่น ชื่อ สกุล ตรงกับเลขประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด และกรมบัญชีกลางทำหน้าที่พัฒนาและดูแลระบบงาน ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและธนาคารต่าง ๆ เพื่อช่วยแก้ไขปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง มีความสมบูรณ์


ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของกรุงเทพมหานคร มี 739,000 ราย แต่จากการตรวจสอบข้อมูลพบว่า มีข้อมูลบางส่วนยังไม่สมบูรณ์ ทำให้ไม่สามารถจ่ายเงินได้ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เช่น รายชื่อไม่ปรากฏในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง มีรายชื่อที่อายุไม่ถึง 60 ปี เป็นผู้ขอรับเงิน หนึ่งรายชื่อขอรับเงินมากกว่า 1 สำนักงานเขต เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารไม่ถูกต้อง

“ดังนั้น หากผู้ที่เคยได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเดือนมิถุนายน 2561 แต่ไม่ได้รับเงินในเดือนกรกฎาคม 2561 ขอให้ติดต่อสำนักงานเขตที่ตนมีทะเบียนบ้านอยู่ เพื่อแก้ไขปรับปรุงข้อมูลให้สมบูรณ์ และจะได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้โดยเร็ว”นางสาวสุทธิรัตน์กล่าวกรุงเทพมหานคร กรมบัญชีกลาง เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม