พัฒนาท่องเที่ยว IMT-GT แนะขายแพ็กเกจมรดกทางวัฒนธรรม "ยูเนสโก"

18 August 2018


ม.อ.ระดมสมองพัฒนาท่องเที่ยวสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย แนะขายเป็น แพ็กเกจเชื่อมโยงกัน เป็นแบรนด์ The Silver Triangle เพราะมีมรดกโลกที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกมากกว่า 10 แห่ง ซึ่งจะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพได้เป็นอย่างดี


ดร.สุพัตรา เดวิสัน ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ม.อ.) เปิดเผยว่า ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการและรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จากจังหวัดนราธิวาส ยะลา ปัตตานี สตูล และสงขลา เรื่อง “ศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้สู่อาเซียน: วิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางการท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ ความร่วมมือระหว่างประเทศ และการบริหารจัดการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ” ภายใต้โครงการการศึกษาพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชาย แดนใต้ เพื่อเพิ่มนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซียและอาเซียนใต้ ที่ประชุมเห็นว่า IMT-GT (โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ 3 ฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย) ควรจะขายเป็นแพ็กเกจเชื่อมโยงกัน อาจขายเป็นแบรนด์ The Silver Triangle เนื่องจากมีมรดกโลกที่เป็น UNESCO sites มากกว่า 10 แห่ง จัดเป็น UNESCO heritage corridor ซึ่งจะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม กฎหมายต้องยืดหยุ่น การคมนาคมต้องดีขึ้น เช่น สามารถทำให้นักท่องเทียวเดินทางข้าม 3 ประเทศภายในวันเดียวกันได้

ฐานข้อมูลและข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่ลุ่มลึกและครอบคลุม มีความสำคัญมากในการพัฒนาการท่องเที่ยวให้ประสบความสำเร็จและยั่งยืนการพัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จะนำไปสู่ความสงบสันติสุขของประเทศไทย เริ่มจากการพัฒนาการท่องเที่ยวในระดับชุมชนก่อนแล้วค่อยขยายทีละขั้นสู่ระดับโลก มีการเสนอแนะให้จัดค่ายผู้นำเยาวชนจาก 5 จังหวัดและจากประเทศอาเซียนเพื่อที่จะเป็นการปลูกฝังความคิดและทัศนคติที่ดีต่อความเป็นพหุวัฒนธรรมและความหลากหลายเพื่อการพัฒนาและอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข“ผู้ร่วมเสวนาเห็นว่า ประเทศไทย อินโดนีเซียและมาเลเซีย มีความคล้ายคลึงกันมาก ทั้งทางด้านประวัติศาสตร์ ธรณีวิทยา ระบบนิเวศที่เป็นมรดกทางธรรมชาติ และสถาปัตย กรรม วัฒนธรรม รวมทั้งวิถีชีวิต อาหารที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ในท่ามกลางความเหมือน เราก็มีความแตกต่างกันมากเหมือนกัน ความเหมือนและความต่างรวมกันเป็นจุดเด่นที่น่าสนใจ ทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงามและเป็นเอกลักษณ์ ถํ้า ภูเขา น่าจะเป็นสิ่งดึงดูดคนรุ่นใหม่ ประกอบกับกิจกรรม เช่น การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย และจัดโปรโมชันต่างๆ เป็นเทคนิคที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ดี เช่น จัดมหกรรมเซลส์ลดราคาสินค้า”

ด้านผศ.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้และมีบทบาททางเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศต่างๆ ประเทศไทยมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ วัฒนธรรมที่หลากหลายที่มีความเป็นเอกลักษณ์ ทำให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวประเทศ ไทยเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ที่มีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม และมีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่น่าสนใจ การกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางการท่องเที่ยว 5 จังหวัด ความร่วมมือระหว่างประเทศ และการบริหารจัดการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ ในกลุ่มประเทศอาเซียน หากมีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่ชัดเจนบนพื้นฐานเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง โครง สร้างพื้นฐานที่ดี ทรัพยากรธรรม ชาติที่อุดมสมบูรณ์ และบุคลากรท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ จะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะขับเคลื่อนผลักดันให้ประเทศนั้นๆ มีข้อได้เปรียบในการแข่งขันและพัฒนาการท่องเที่ยวให้เติบโตได้อย่างมั่นคง

หน้า 21 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 38 ฉบับที่ 3,381 วันที่ 8-11 กรกฎาคม 2561


ยูเนสโก ท่องเที่ยว IMT-GT มรดกทางวัฒนธรรม