บาห์เรนหวังไทยเป็นประตูสู่อาเซียน

5 July 2018


-5 กรกฎาคม 2561- นายกรัฐมนตรีกล่าวต้อนรับเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรบาห์เรนสู่ประเทศไทย ในนามของรัฐบาลขอแสดงความยินดีที่เอกอัครราชทูตฯ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรบาห์เรนประจําประเทศไทย หวังว่าเอกอัครราชทูตฯจะเป็นกำลังสำคัญ ช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและบาห์เรน ผู้นําของทั้งสองประเทศต่างมีทัศนคติที่ดีต่อกันและเยี่ยมเยือนกันตลอดมา ประเทศไทยภูมิใจที่ได้มีโอกาสต้อนรับสมเด็จพระราชาธิบดีและนายกรัฐมนตรีบาห์เรนทุกครั้ง และยินดีที่ได้มีโอกาสไปเยือนบาห์เรน ถือเป็นประเทศแรกและยังเป็นประเทศเดียวในตะวันออกกลาง ที่ได้ไปเยือนในฐานะนายกรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรียังได้กล่าวขอบคุณบาห์เรนที่ได้ให้ความสนับสนุนไทยในเวทีระหว่างประเทศด้วยดีเสมอมา ทั้งในกรอบ OIC และอื่น ๆ

ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องว่า ไทยและบาห์เรนมีความตกลงและความร่วมมือหลากหลายสาขา โดยเฉพาะด้านสาธารณสุข ความมั่นคงทางอาหาร การค้าและการลงทุน และความมั่นคงทางพลังงาน ไทยและบาห์เรนจึงจําเป็นต้องทํางานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรม

ไทยให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความร่วมมือด้านสาธารณสุข และเห็นว่าทั้งสองฝ่ายควรเร่งรัดการดําเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะด้านการส่งแพทย์ไทยเข้าร่วมโครงการ Visiting Doctor Programme ของบาห์เรน ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยเสริมสร้างนโยบายด้านสาธารณสุขของบาห์เรน แต่ยังเป็นโอกาสในการเสริมสร้างศักยภาพและประสบการณ์ของแพทย์ไทยที่เข้าร่วมโครงการฯด้วย โอกาสนี้นายกรัฐมนตรียังได้กล่าวถึงโอกาสการลงทุนในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการมูลค่าการค้าการลงทุนระหว่างกัน
ไทยและบาห์เรนเห็นพ้องทั้งสองในการหาแนวทางกระชับความร่วมมือในสาขาที่มีศักยภาพ เช่น สาขาการก่อสร่าง สาขาการตกแต่งภายใน สาขาการท่องเที่ยว สินค้าทางการเกษตร และสินค้าฮาลาล รวมทั้งยินดีที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินการเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าการลงทุน นอกจากนี้ ไทยเห็นว่า ทั้งสองฝ่ายจะสามารถเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงาน โดยเฉพาะในด้านพลังงานทดแทน ซึ่งในปัจจุบัน มีผู้ประกอบการไทยแสดงความสนใจเข้าไปลงทุนในด้านนี้ ทั้งนี้ บาห์เรนให้ความสำคัญและพร้อมร่วมมือกับไทยในด้านความมั่นคงทางอาหาร ซึ่งเป็นสิ่งที่ไทยมีศักยภาพอย่างมาก

ด้านเอกอัคราชทูตฯกล่าวว่า ไทยถือเป็นมิตรประเทศที่สำคัญและใกล้ชิดกับบาห์เรนมากที่สุดประเทศหนึ่งในภูมิภาคอาเซียน บาห์เรนให้ความสําคัญกับการดําเนินความสัมพันธ์กับประเทศไทยในทุกระดับ และประสงค์ให้ไทยเป็นประตูสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งทางด้านการค้าและการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางการเมืองกับประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น ๆ โดยเอกอัครราชทูตฯ ยินดีและพร้อมปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเพื่อกระชับความสัมพันธ์และมิตรภาพที่มีมาอย่างยาวนานระหว่างสองประเทศ

ทั้งนี้ เอกอัคราชทูตฯกล่าวว่า สมเด็จพระราชาธิบดี นายกรัฐมนตรี และมกุฎราชกุมารยังได้ทรงฝากความปรารถนาดีมายังนายกรัฐมนตรีและประชาชนชาวไทย โดนตนเองรู้สึกภูมิใจและเป็นเกียรติที่ได้มารับตำแหน่งนี้ นายกรัฐมนตรีบาห์เรนยังได้ชมเชยว่า เหมือนมาดำรงตำแหน่งในประเทศที่เปรียบเสมือนบ้านหลังที่ 2


พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรสเปนประจำประเทศไทย นายอะห์มัด อับดุลเลาะฮ์ อัลฮาญะรี His Excellency Mr. Ahmed Abdulla Al-Hajeri