ไฟเขียวร่างก.ม.กองทุนประชารัฐฯ

3 July 2018


ไฟเขียวร่างก.ม.กองทุนประชารัฐฯ

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) (3 กรกฎาคม2561 ) เห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ.ศ... วัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นทุนหมุนเวียนและใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนโครงการที่ให้บริการทางสังคม ผ่านหน่วยงาน มูลนิธิ องค์กรการกุศลเพื่อช่วยเหลือประชาชนในภาวะลำบากทุกประเภท ตลอดจนการจัดประชารัฐสวัสดิการเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงิน เพิ่มศักยภาพและพัฒนาระบบคุ้มครองทางสังคมอย่างครบวงจร สำหรับประชาชนผู้มีรายได้น้อย และเกษตรกรอย่างไรก็ดี ในปีที่ผ่านมาได้มีการทำ “กองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก” ซึ่งอยู่ภายใต้พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี แต่สำหรับกองทุนนี้จะมีพ.ร.บ.เป็นของตัวเองซึ่งจะทำให้กองทุนนี้มีความยั่งยืนโดยแหล่งเงินทุนจะมาจากเงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให้ เงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรจากรายจ่ายประจำปี ทั้งนี้ ร่างกฎหมายฉบับนี้เปิดช่องให้สามารถรับทรัพย์สินจากที่มีผู้บริจาคให้ก็ได้ด้วย ทั้งยังรับมาจากการรับบริจาคมาจากการช่วยเหลือจากองค์กรระหว่างประเทศ และดอกผลหรือผลประโยชน์ที่เกิดจากทรัพย์สินของกองทุน

“ข้อดีของการจัดตั้งเป็นกองทุนโดยมีพ.ร.บ.เป็นของตัวเองก็คือ หากมีความจำเป็นระหว่างปีที่จะต้องใช้เงินเพิ่ม ก็จะสามารถจัดสรรงบประมาณให้กับกองทุนนี้ได้สะดวกและคล่องตัวมากขึ้น ในเรื่องนี้มีความเห็นจากสภาพัฒน์ว่า ควรให้มีการกำหนดลักษณะของรายจ่ายสวัสดิการและหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนให้ชัดเจน และเห็นควรมอบหมายให้คณะกรรมการกองทุนพิจารณารายจ่ายของกองทุนมิให้มีความซ้ำซ้อนกับภารกิจของหน่วยงานภาครัฐอื่น”

ในร่างกฎหมายฉบับนี้ กำหนดให้มี คณะกรรมการกองทุน ซึ่งประกอบด้วย ปลัดกระทรวงคลัง เป็นประธานกรรมการ และมีผู้แทนจาก กระทรวงการคลัง ผู้แทนสำนักงบประมาณ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกิน 3 คนครม. ผู้มีรายได้น้อย กองทุนประชารัฐ เศรษฐกิจฐานรากและสังคม องค์กรการกุศล