ทีโอทีกางแผนรีดีไซน์เน็ตชายขอบลดความซ้ำซ้อนและต้นทุนติดตั้ง

30 June 2018


ทีโอที เดินหน้าโครงการเน็ตชายขอบ กางแผนรีดีไซน์ลดความซ้ำซ้อนกับเน็ตประชารัฐ ช่วยประหยัดงบประมาณประเทศ
นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่า โครงการเน็ตชายขอบ มีระยะเวลาสัญญา 6 ปี ตั้งแต่ 28 ก.ย.2560 - 28 ก.ย.2566 โดยทีโอทีได้มีการออกแบบ/กำหนดจุดติดตั้งก่อนที่ โครงการเน็ตประชารัฐที่ ทีโอที ได้ดำเนินการแทนกระทรวงดิจิทัลฯ จะแล้วเสร็จ ทั้งนี้หลังจากที่ทีโอทีได้ให้ผู้เชี่ยวชาญเข้าสำรวจสภาพพื้นที่และจุดติดตั้ง พบว่าพื้นที่บางส่วนของจุดติดตั้งอุปกรณ์ OLT ตามโครงการเน็ตชายชอบมีความซ้ำซ้อนกับเน็ตประชารัฐ รวมถึงบางพื้นที่มีความไม่เหมาะสมของสถาปัตยกรรมการออกแบบและภูมิประเทศ ทีโอที จึงได้ออกแบบโครงข่ายใหม่ และนำเสนอให้ กสทช.พิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560 โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของ กสทช.
ด้านนายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทีโอที กล่าวว่าการออกแบบโครงข่ายใหม่ จะทำให้การลงทุนโครงข่ายเน็ตชายขอบไม่ซ้ำซ้อนกับเน็ตประชารัฐ โดยสามารถลดจำนวน OLT ของโครงการฯ ลงจำนวน 150 จุดจากจำนวน 445 จุด คงเหลือการติดตั้งจำนวน 295 จุด หรือคิดเป็น 33.7% และให้บริการครอบคลุม ครบทั้ง 2,745 หมู่บ้านตามที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่งจะช่วยให้ กสทช.สามารถประหยัดงบประมาณการลงทุนในภาพรวมของ โครงการฯ กว่า 280 ล้านบาท

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ทีโอที เน็ตประชารัฐ โครงการเน็ตชายขอบ