'โรงงาน-โรงแรม' อ่วม! เซ่น 'พ.ร.บ.น้ำ' ใหม่

29 June 2018
เช็กลิสต์ 25 ลุ่มน้ำ พบโรงงาน-โรงแรมกว่า 4 หมื่นแห่ง ต้องจ่ายค่าน้ำสาธารณะตาม พ.ร.บ.ใหม่ หลังใช้ฟรีมานาน ... บิ๊กธุรกิจในนิคมฯ ผวารัฐบีบช่วยแจกจ่ายน้ำในฤดูแล้ง ... สทนช. เตรียมกฎหมายลูกกว่า 40 ฉบับ พ่วงเสนอ สนช. ลุ้นโหวตคว่ำ หรือ ผ่าน

งวดเข้ามาทุกขณะสำหรับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ... ซึ่งจะเป็นกฎหมายแม่บทในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำสาธารณะฉบับแรกของประเทศ ซึ่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้รับหลักการมาตั้งแต่วันที่ 2 มี.ค. 2560 และขยายเวลาการพิจารณามาแล้วหลายครั้ง โดยครั้งที่ 7 จะครบกำหนดในวันที่ 24 ก.ค. นี้ ขณะที่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ระบุ ต้องผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย ทำให้ที่ผ่านมา ทางคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างกฎหมายนี้ ได้ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นครอบคลุม 54 จังหวัด ใน 25 ลุ่มน้ำ มีผู้แทนองค์กร หน่วยงาน และบุคคลทั่วไปกว่า 2,000 คน เข้าร่วม รวมถึงยังเปิดเว็บไซต์รับฟังความคิดเห็นด้วย ล่าสุด มีความคืบหน้าตามลำดับ

 

พล.อ.อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์
ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ...พล.อ.อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ... เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า ทางคณะกรรมาธิการฯ จะประชุมนัดสุดท้ายในวันที่ 27 มิ.ย. 2561 หลังจากนั้นจะส่งร่างให้รัฐบาลพิจารณาให้ความเห็นชอบอีกครั้ง แต่หากรัฐบาลเห็นควรให้ตัด ปรับปรุง หรือ แก้ไขในมาตราใด ทางคณะกรรมาธิการฯ ก็ยังสามารถกลับมาพิจารณาทบทวนได้ ทั้งนี้ สาเหตุที่ใช้ระยะเวลาพิจารณานาน เนื่องจากมีหลายปัจจัย อาทิ รัฐบาลใช้คำสั่ง คสช. ม.44 ตั้งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) มาบริหารเรื่องน้ำของประเทศแทนกรมทรัพยากรน้ำ ก็ต้องกลับไปแก้กฎหมาย พอใกล้จะเสร็จก็มีเรื่องผังน้ำ พื้นที่น้ำหลาก ก็ต้องบรรจุไว้ในกฎหมาย เพื่อให้รองรับกับกฎหมายผังเมือง เป็นต้น

สำหรับสาระสำคัญของร่างกฎหมาย การใช้น้ำสาธารณะประเภทที่ 1 น้ำเพื่อการดำรงชีพและการอุปโภคบริโภคในครัวเรือน ไม่เก็บค่าน้ำ ส่วนการใช้น้ำประเภทที่ 2 ได้ตัดคำว่า การเกษตร-ปศุสัตว์ เพื่อการพาณิชย์ออกไป เพราะแยกกันไม่ออก ส่วนการใช้น้ำเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เช่น ในโรงแรมรีสอร์ต และการใช้น้ำประเภทที่ 3 จัดเป็นการใช้น้ำในปริมาณมากและส่งผลกระทบอย่างกว้างขวาง จะต้องมีการขออนุญาตใช้น้ำและจะถูกจัดเก็บค่าน้ำแน่นอน ซึ่งการเก็บประเภท 2 และ 3 ให้ทาง สทนช. ไปศึกษาอัตราการจัดเก็บ แต่ทั้งนี้ หลังจากกฎหมายมีผลบังคับใช้แล้วจะผ่อนปรนยังไม่มีการจัดเก็บค่าน้ำ 2 ปี และจะเปิดรับฟังความเห็นสาธารณะอีกครั้ง แต่ถ้าใช้น้ำของกรมชลประทาน/กรมทรัพยากรน้ำบาดาล บริษัทต่าง ๆ เหล่านี้ ยังต้องเสียค่าน้ำตามปกติไปพลางก่อน
"มั่นใจว่า กฎหมายฉบับนี้จะไม่ถูกคว่ำกลางสภา พร้อมกับกฎหมายลูกที่มีกว่า 40 ฉบับ ที่ สทนช. จะต้องพ่วงเข้าไปด้วยก่อนเข้าสู่การพิจารณาของ สนช. ส่วนเกษตรแปลงใหญ่ รัฐมีนโยบายไม่เก็บค่าน้ำอยู่แล้ว ขอให้สบายใจได้"


เล็งรีดค่าน้ำ รง.-รร.
ด้าน นายสุรจิต ชิรเวทย์ กรรมาธิการวิสามัญฯ กล่าวว่า จากการตรวจสอบธุรกิจเอกชนที่อยู่ในข่ายต้องจ่ายค่าน้ำสำหรับการใช้น้ำประเภทที่ 2 และ 3 พบมีโรงงานอุตสาหกรรมกว่า 1 หมื่นแห่ง และโรงแรมที่จดทะเบียนกว่า 2 หมื่นแห่ง และไม่จดทะเบียนกว่า 1 หมื่นแห่ง รวมแล้วกว่า 4 หมื่นแห่ง ที่อยู่ในข่ายต้องจ่ายค่าน้ำสาธารณะ ยังไม่นับรวมร้านอาหาร ดังนั้น ต้องให้เวลา สทนช. ไปศึกษาการเก็บค่าน้ำแต่ละลุ่มน้ำว่า ควรจะเก็บอัตราเท่าไร เช่นเดียวกันกับของกรมชลประทานและกรมน้ำบาดาล จะต้องเป็นมาตรฐานเดียวกัน ส่วนเงินที่เก็บค่าน้ำ เบื้องต้น จะส่งเข้าคลังกลางและอีกส่วนหนึ่งมอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นค่าบำรุงรักษาลุ่มน้ำในแต่ละปี

 

หาญณรงค์ เยาวเลิศ
กรรมาธิการวิสามัญกันพื้นที่สำรองน้ำเก็บ
นายหาญณรงค์ เยาวเลิศ กรรมาธิการวิสามัญ กล่าวว่า ต่อไปนี้การใช้น้ำประเภท 2 และ 3 ไม่เพียงแค่ขอใบอนุญาต จะต้องกันพื้นที่ไว้เพื่อสำรองน้ำเก็บด้วย ไม่ใช่จะมาขอใช้น้ำเพียงอย่างเดียว และกลุ่มนี้อาศัยช่องกฎหมายใช้น้ำฟรีมานานแล้ว ดังนั้น จำเป็นต้องเก็บไม่ละเว้น แต่ก็มีกลุ่มโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเกรงว่าจะไม่เป็นธรรมต่อภาคธุรกิจ หากรัฐมนตรีหรือผู้ซึ่งรัฐมนตรีมอบหมายมีอำนาจสั่งให้นำน้ำในส่วนที่เกินมาใช้สอบเพื่อประโยชน์สาธารณะ กรณีรัฐมนตรีประกาศภาวะน้ำแล้งอย่างรุนแรง โดยผู้นั้นไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ได้ แต่ในกรณีเช่นนี้ ผู้เก็บกักน้ำมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน


……………….
หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 38 ฉบับที่ 3,378 วันที่ 28-30 มิ.ย. 2561 หน้า 15

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
กมธ. ชงสภาฯ โหวต 'พ.ร.บ.น้ำ' สิ้นเดือนรู้ผล
ฐานเศรษฐกิจวาระพิเศษ | ชำแหละ พ.ร.บ.น้ำ ประชาชนรับกรรม?
โรงงาน ฐานเศรษฐกิจ โรงแรม พ.ร.บ.น้ำ Thansettakij