กระทรวงวัฒนธรรมมอบโล่ 'ซีพีเอฟ' ช่วยอนุรักษ์ป่าชายเลน

28 June 2018


บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ รับโล่องค์กรที่มีคุณูปการในการสืบสานตำนานต้นไม้ จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จากผลการดำเนินโครงการ "ซีพีเอฟ ปลูก ปัน ป้องป่าชายเลน" ต.บางหญ้าแพรก จ.สมุทรสาคร สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ เพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนให้ประเทศไทยอีก 104 ไร่

นายปราโมทย์ ชาวเมืองโขง วัฒนธรรม จ.สมุทรสาคร กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรมจัดโครงการ "รุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี" เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน เล็งเห็นความสำคัญของต้นไม้และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ดูแลรักษาต้นไม้ โดยได้จัดงานมอบโล่ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล องค์กร และชุมชน ที่ใช้มิติทางวัฒนธรรมในการสืบสานตำนานต้นไม้
โครงการ "ซีพีเอฟ ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน" ต.บางหญ้าแพรก จ.สมุทรสาคร เป็นโครงการปลูกป่าชายเลนที่สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงาน เจ้าของโครงการ คือ ซีพีเอฟ และชุมชนในพื้นที่ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) เป็นโครงการที่เกิดผลเชิงประจักษ์ คือ เพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนให้ประเทศไทยอีก 104 ไร่ ต้นไม้ในพื้นที่ที่ปลูกได้รับการดูแล มีอัตราการรอดสูง เป็นแหล่งเพาะขยายพันธุ์และแหล่งงหลบภัยของสัตว์น้ำวัยอ่อน เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ และช่วยสร้างอาชีพในพื้นที่ และร่วมอนุรักษ์ป่าชายเลน 500 ไร่ รวมทั้งสร้างเครือข่ายชุมชนดูแลป่าชายเลนอย่างยั่งยืน

"โครงการปลูกป่าชายเลนของซีพีเอฟดำเนินการต่อเนื่องมา 5 ปีแล้ว มีการขยายผลพื้นที่ปลูกป่าชายเลนเพิ่มขึ้นทุกปี เกิดความร่วมมือของพื้นที่ ชุมชน รวมไปถึงการสร้างเครือข่ายในการดูแลป่า โดยให้ภาคประชาชนร่วมดูแลด้วย ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณาทุกข้อ" วัฒนธรรม จ.สมุทรสาคร กล่าว

ด้าน นายปรีชา มีนิล รองกรรมการผู้จัดการ ซีพีเอฟ ในฐานะประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ป่าชายเลน จ.สมุทรสาคร กล่าวว่า โครงการ "ซีพีเอฟ ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน" เริ่มดำเนินการเมื่อ 19 ก.ค. 2557 จากพื้นที่ป่าชายเลนจากปากอ่าวมหาชัยฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 6 ต.บางหญ้าแพรก จ.สมุทรสาคร โดยร่วมกับหน่วยราชการ ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ศูนย์ศึกษาเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 (สมุทรสาคร) สำนักงานสิ่งแวดล้อมจังหวัด เทศบางตำบลบางหญ้าแพรก องค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้ใหญ่บ้าน โรงเรียนในชุมชน กำหนดพื้นที่ปลูกป่าใหม่และพื้นที่อนุรักษ์

ผลการดำเนินโครงการที่ผ่านมา นอกจากเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนแล้ว ยังช่วยในเรื่องของการสร้างงาน สร้างอาชีพเสริม ชุมชนนำความรู้ที่ได้จากการอบรม การศึกษาดูงาน มาใช้ประกอบอาชีพ นำพืชจากป่ามาแปรรูปทำเป็นอาหารและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ใช้วัสดุในท้องถิ่นที่มีอยู่ให้เกิดมูลค่าเพิ่ม เช่น การทำถ่านไบโอชาร์ ทำปุ๋ยจุลินทรีย์ชีวภาพ ทำน้ำลำแพน ปลูกชาใบขลู่ ปลูกพืชโดยใช้ปุ๋ยที่หมักเอง นอกจากนี้ เกิดแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้นักท่องเที่ยวเข้ามาศึกษาและเรียนรู้เรื่องราวของพันธุ์ไม้ พันธุ์สัตว์ชายเลนหลายชนิด

"โครงการซีพีเอฟ ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน" เป็นโครงการที่ซีพีเอฟร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) และเครือข่ายภาคประชาสังคม ดำเนินการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลน ตลอดจนเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ยุทธศาสตร์ 5 แห่ง ของ จ.สมุทรสาคร สงขลา ชุมพร ระยอง และพังงาน ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (2557-2561) ปลูกป่าชายเลนเพิ่มเติมกว่า 2 พันไร่


……………….
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
ชุมชนบางหญ้าแพรก“สมุทรสาคร” สร้างรายได้เสริมจากป่าชายเลน
Westbridge Foods และ Casual Dining Group เยี่ยมชมโครงการ"ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน”ของซีพีเอฟ
ฐานเศรษฐกิจ ซีพีเอฟ วัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ป่าชายเลน Thansettakij โครงการซีพีเอฟ ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน