'ไทย' รับไม้ต่อเจ้าภาพ 'อาร์เซ็ป' ครั้งที่ 23

27 June 2018


ไทยเตรียมรับไม้ต่อเป็นเจ้าภาพอาร์เซ็ป ครั้งที่ 23 พร้อมผลักดันการเจรจาอาร์เซ็ปจบโดยเร็ว หวังให้ผู้ประกอบการไทยได้ใช้สิทธิประโยชน์และเข้าถึงตลาดอาร์เซ็ปได้อย่างเต็มที่

- 27 มิ.ย. 61 - น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร รมช.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้รับมอบหมายจาก รมว.พาณิชย์ ให้เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีเพื่อเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership) หรือ อาร์เซ็ป สมัยพิเศษ ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 30 มิ.ย. ถึง 1 ก.ค. 2561 ณ กรุงโตเกียว


โดยการประชุมครั้งนี้จะเป็นการผลักดันระดับนโยบายที่สำคัญ เพื่อให้แนวทางการเจรจาต่อระดับเจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการเจรจาอาร์เซ็ปที่จะประชุมครั้งที่ 23 ระหว่างวันที่ 17-27 ก.ค. 2561 ณ กรุงเทพฯ พยายามเร่งรัดการเจรจาให้หาข้อสรุปได้โดยเร็วต่อไป

ทั้งนี้รัฐมนตรีอาร์เซ็ป 16 ประเทศ จากอาเซียน 10 ประเทศ และคู่เจรจา 6 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย จีน ญี่ปุ่น อินเดีย เกาหลีใต้ และนิวซีแลนด์ จะร่วมกันพิจารณาและมอบนโยบายเพื่อให้ระดับเจ้าหน้าที่ร่วมกันผลักดันให้การเจรจามีความคืบหน้าที่สำคัญและบรรลุผลในปี 2561 ตามที่ผู้นำได้ตั้งเป้าหมายไว้ และเนื่องจากสมาชิกอาร์เซ็ป 16 ประเทศ มีระดับการพัฒนา ความต้องการ และความอ่อนไหวที่แตกต่างกัน จึงส่งผลให้การเจรจาที่ผ่านมาเป็นไปอย่างล่าช้า

ในส่วนของไทยพยายามผลักดันให้การเจรจาอาร์เซ็ปสำเร็จโดยเร็วเพื่อให้ผู้ประกอบการไทยได้ใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้ความตกลงฯ อาทิ การใช้สิทธิด้านภาษีศุลกากร การสะสมถิ่นกำเนิดสินค้าในภูมิภาค RCEP และการเข้าสู่ตลาดการค้าบริการ ซึ่งตลาดอาร์เซ็ปเป็นตลาดการค้าและการลงทุนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ครอบคลุม 1 ใน 3 ของเศรษฐกิจโลก และมีประชากรรวมกันกว่า 3.5 พันล้านคน


“คาดหวังว่า การประชุมระดับรัฐมนตรีที่โตเกียวในครั้งนี้ จะช่วยเร่งรัดให้การเจรจาอาร์เซ็ปมีความคืบหน้าอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะความพยายามของสมาชิกที่จะผลักดันให้การเจรจา 3 เรื่อง คือพิธีการศุลกากร มาตรฐานสุขอนามัยพืช และกฎระเบียบทางเทคนิค มีข้อสรุปให้ได้ในการประชุมคณะกรรมการเจรจาอาร์เซ็ป ครั้งที่ 23 ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-27 ก.ค. 2561 ณ กรุงเทพฯ”

ทั้งนี้ ไทยกับประเทศสมาชิกอาร์เซ็ป มีมูลค่าการค้ารวมในปี 2560 ประมาณ 269 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็น 58.66% ของการค้ารวมทั้งหมดของไทย เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ถึง 10.85% โดยสินค้าสำคัญที่ไทยส่งออกไปยังภูมิภาคอาร์เซ็ป ได้แก่ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เม็ดพลาสติก น้ำมันสำเร็จรูป เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ยาง ยางพารา เครื่องจักรกล เหล็ก เป็นต้น


ฐานเศรษฐกิจ เจ้าภาพ ไทย อาร์เซ็ป RCEP Thansettakij